Uden titel

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 01 - side 5-5

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Komponisten, Pianisten Roger Henrichsen er født den 12. Februar 1876 i København, tog juridisk Embedseksamen 1901, men kastede sig herefter over Musikken, uddannedesig som Pianist hos Louis Glass og Leschetitsky, som komponist hos Alfred Toft og Gustav Helsted, - optraadte en Aarrække som klaverspiller; menhar nu hovedsagelig helliget sig kompositionen og Pædagogiken.

Af Roger Henrichsens Værker maa man nævne: Klaversonaten Op. 10, som bl. a. Ignaz Friedmann har spillet adskillige Gange baade her og i Udlandet, Symfonien Op. 12. »St. Hans Hymne"" Op. 9 for Solo, Kor og Orkester, flere Kantater samt adskillige Sauge og Klaverstykker, endvideredet musikpædago-giske Skrift »Den musikalske Ornamentik"", Kompositionerneer udgivne dels paa Vilhelm Hansens Forlag dels paa »Universal Edition"".

Roger Henrichsen er Formand for Musikpædagogisk Forning, Medlem af Bestyrelsen for ,,Samfundet til Udgivelse af dansk Musik"" samt Dirigentfor ,,Studentersangforeningen"" i I'øbenhavn.