Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 01 - side 8-8

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FORENINGSMEDDELELSER

Selskabets første private Koncert med efterfølgende kammerat-lige Samvær afholdes Mandag den 28. September, Kl. 8 pr., i Holberg Salen, ,,Admiral Gjeddes Gaard"", St. Kannikestræde 10.

Programmet bliver en Brahms Aften og der vil blive opført Klaverkvintet i f moll, Liebesvaltzer for 4 Solostemmer, Sange og Klaverstykker. - Det er vort Haab at saa mange som mulig vil komme til Stede og paa denne Maade bidrage deres til at gøre vor første Aften i Saisonen saa festlig som mulig, saa meget mere som Holbergsalen i særlig Grad egner sig til saadanne intime Aftener.

U. T. S. optager nu foruden de sædvanlige aktive Medlem-mer ogsaa passive Medlemmer i følgende Omfang: Musikstude-rende, Aarskontingent 5 Kr. - Musikinteresserede, sarligt Kon-tingent 8 Kr. - Disse nye Medlemmer kan deltage i Selskabets private Møder og faar tilsendt dette Blad gratis; men har ingen Stemmeret paa Generalforsamling. - Bestyrelsen opfordrer Med-lemmerne til at indtegne saadanne nye Medlemmer og Henven-delse sker skriftlig til Helge Bonnén, Franklinsgade 8, ø.

Den 13. Juli nedlagde Komponisten Launy Grøndahl Hvervet som Formand paa Grund af manglende Tid, ligeledes fratraadte Grosserer P. Nielsen-Jexen fra Forretningsførerposten efter eget ønske. - Bestyrelsen har efter Samraad med Selskabets juridi-ske Konsulent Overretssagfører Aage Park suppleret sig som føl-ger: Helge Bonnén (Formand), Peder Lynged (Næstformand), Emil Friis, Immanuel Franksen, Elof Nielsen (Kasserer), Thomas Jensen samt optaget 1. Suppleant Arne Brieghel-Mu~ller (Arkivar).