uden titel

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 03 - side 48-48

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

For nogle Aar siden var der under Musikfesten i Helsingfors en yngre Anmelder, der betegnede Lange-Müllers Musik som romantisk paavirket. Dette var i og for sig ikke forringende, men Kritiken var nedsættende. Jeg tillodmig i en lille Artikel at gøre Bladets Redaktion opmærksom paaden uretfærdige Bedømmelse og manglende Værdsættelse af Lange-Müllers Betydning i dansk Musik. Resultatet blev, at Anmelderen maatte trække sig tilbage, idet Bedømmelsen blev lagt i andre og mere indsigtsfulde Hænder. Maaske havde dette nogen Andel i, at Danmarks Indsats blev værdsat paa saa smuk en Maade.

Nu har den med Romantiken beslægtede Musik - naar den er fremragende - en dybere liggende Understrøm i den Mystik, der er Musikens egentlige Element, fordi denne Kunst, mere end nogen anden, er af sjælelig Art.Ved Romantik tænker man mere paa den Skønhed, eller de Eventyr,der kan staa i Forbindelse med erotiske Forhold, medens det oversanselige, der er Livets evige Gaade, maa søges i Forholdet imellem Gud og Mennesket.Hvor Styrken og Inderligheden i dette Forhold er ringe, forflygtiges detsjælelige Element, og hvor der ingen Sjæl er, er der heller ingen Kunst. Denne Opfattelse bunder i den Erkendelse at de grovere og lavere Drifterer Debita activa, - en Gældspost, som Kunsten hellere burde indløse,end forøge.

Disse Bemærkninger er nødvendige, for at jeg ikke skal blive misforstaaet, naar jeg udtaler, at der ikke er saa lidt Mystik i Lange-Müllers Musik. Naar vi alle elsker Lange-Müller, saa skyldes det denne Understrøm af umiddelbar Grebethed og Inderlighed, der i Forbindelse med hans stærke Individualitet, gør hans Gave til Folket saa betyningsfuld. - Kun Sjælenkan gribe det Lys, som vore Hænder er for klodsede til at fatte om.

Louis Glass.