Czekisk Aften

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 04 - side 69-70

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

CZEKISK AFTEN

Den Fest, ,, Unge Tonekunstneres Selskab"" afholdt den 3. De-cember i Domus Medica, blev en staalende Succes. I Overværelse af saa celebre Gæstersom Undervisningsminister Fru Nina Bang, den czekiske Konsul Sust samt Forfatteren Herr Karel Koval-Slais, begyndte Koncerten, der helt stod i Czekernes Tegn,med nogle ejendommelige og klangskønne Sange af Jaroslav Kricka, smuktsunget af Fru Mary Alice Therp, derefter fulgte en knap saa be-tydelig Violinsolomed det noget mistydende Navn ,,Nocturne"", smukt udført af kgl. Kapelmusikus Axel Jørgensen og Hans Ham-mer ved Flyglet, saa fulgte tre Sange af Vycpalek, der i Mod-sætning til K(ickas var noget graa i Tonen, naarlige undtages ,,Mause"", der med sit friske Akkompagnement - fortræffeligtspillet af Frk. Asta Lind - og de morsomme Rim, fik Latteren til at skylleover Salen og aftvang en Gentagelse. Frk. Hedvig Bus var den dygtige Fortolkerheraf. Sidst og ikke mindst nød man Josef Suk' skønne Klavertrio Op. 2, et Ungdomsværk, der til fulde udløste alle de rige Stemninger,der er den bømiske Musiks Sær-præg. D'Herrer Folmer Jensen,kgl. Kapelmusikus Axel Jørgensen og Erik Rytter gav Værket enstraalende Udførelse, de spil-lede med saa megen Samkiang og Musikglæde,at man oprigtig iiiaa haabe atter at høre dem musicere. Efter Koncertenholdt Herr Koval-Slais et kort og velformet Foredrag, som vi i næste Nummer af ,,Dansk Musik-Tidsskrift"" skal optrykke i sin Helhed.

Dernæst gik man til det festlige Smørrebrødsbord, hvor Formanden Helge Bonnén holdt Tale for vore Gæster. Konsul Sustholdt paa den fraværende Minister Bozinos Vegne en Takketale, det sluttedemed en officiel Invitation til ,,Unge Tonekunstrieres Selskab"" om at kommetil Prag Oktober 1926 og fremføre dansk Musik (en Invitation der vaktestor Jubel) samt meddelte, at man i Prag i Januar, holdt en dansk koncertmed czekiske Kunstnere, i Lighed med vor Aften. Undervisningsministeren Fru Nina Bang talte meget smukt om de unge Tonekunstriere og fortalte, at manaf Sympathi for disse havde oprettet et Legat, 1000 Kr. som Æres-gave til og lydende LANGE-MULLERS Navn, at uddele af ham, til en ung Tonekunstner, - Ministerens Tale gjorde selvsagt stor Lykke og spaaede gode Tider for denunge Kunst, der kan og vil noget herhjemme. En varm Tak til alle de Magterder er ,,Unge Tonekunstneres Selskab"" venligtsindet, sluttede denne minderige Aften, hvorefter man dansede til den lyse Morgen og til Slut, bekræftede Successen med et lille animeret Puncesold.

H. B.