DET KGL. TEATER, LA SERVA PADRONA OG NAPOLI

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 05 - side 81-81

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET KGL.TEATER

,,LA SERVA PADRONA"" OG ,,NAPOLI""

Pergolesis lille muntre Opera ,,La Serva Padrona"" fik en smuk Fremførelsei Torben Kroghs Iscenesættelse, han er fortrolig med sit Emne og udnyttersin Viden dygtigt, men uden synderlig Fan-tasi, saaledes at Operaen paa sine Steder kommer til at minde om disse smaa Glaskasser med Tøjblomster,som var saa almin-delige paa vore Oldeforfædres Dagligstuevægge.Gabrielsen var ret vittig, uden at man dog ,, døde af Grin"", og Carl Madsen havde udstyret sin Rolle med alle sine Pudsigheder saasom den saaofte benyttede ,,Aah-Gok-gok-gok"" Latter, der kun er mor-som første Gang, man hører den. -- Over hele Forestillingen straalede Tenna Frederiksensom en nypudset Sol, udnyttende den vittige Text i dens mindste Enkeltheder.At Tenna Frederik-sen rent vokalt klarede sig stolt, er vel overflødigtat berette om denne vor gudbenaadet dejlige, prima Primadonna. - Dekorationenvar ikke god. - Det lille Orkester spillede med Georg Høeberg ved Cembaloet, saa det var en Ørenlyst, og man maa navnlig fremhæveden allerkæreste lille Trio, der indledede Stykket.

Var Tempoet ikke stort under ,,La Serva Padrona"", kan det nok være,at der var Liv over ,,Napoli"". Der blev danset og mi-met med en rent udfantastisk Livsglæde, spændstige Kroppe og gnistrende Øjne,straalende pragtfuldt, som var Therpsishore selv midt iblandt dem, og bedaarendevar det at iagttage den kamme-ratlige Glæde paa Scenen der i venlige Smil takkede netop den Dan-ser eller Danserinde, der hav4e vun4et Bifald.At nævne nogen en-kelt vil egentlig være Synd ftiod alle de,man ikke har Plads til at tage med; men alligevel vil jeg dog vove at fremhæve:Elna Hansen, Ulla Poulsen, Vera Kokfelt, 1V~agda Allan Dahl, og vi maa ogsaahave den purunge Lili Sørensen med, hun danser saa selv Gulvbræddernefænger, samt John Andersen og Harald Lan-der -- - Lykkelige Land derhar en saadan Ballet.

H. B.