Smaanyt

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 05 - side 80-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

SMAANYT

Signe Liljequist.

Signe Liljequist afholder den 26. Ja-nuar en Folkevise Aften med finske, norske,svenske og islandske Folkevi-ser. Vi undlader ikke at opfordre alle musikinteresseredeat gaa til denne Koncert, det bliver efter al Sandsynlig-hed en af Sæsonensstore Aftener. Fruens Mand, den uforlignelige, Kosti Vehanen sidder ved Flygelet- en Nydelse for sig.

Zika Kvartetten, der som bekendt gæstede Danmark ved Unge Tonekunst-neres Selskab's internationale Koncert i Foraaret 1925, har optaget Knudaage Rusagerstredie Kvartet paa Repertoiret.

Den første Koncert i Unge Tonekunstneres Selskab, Aarhus Afdeling, finder Sted i Haandværkerforeningens Festsal i Februar Maaned. Programmet vil ude-lukkende omfatte Værker af P. E. Lange-Muller, de udøvende Kunstnere hentes dels fra Aarhus, dels fra København.

Fra Oslo meddeles, at den i sin Tid med saa megen Brask og Bram startede Forening ~Yngre norske Tonekunstneres

Selskab« er afgaaet ved Døden. Om denne har været blid eller stormfuld melder Historien intet; men indre Stri-digheder har grasseret livligt indenfor saavel denne som en anden ung Tone-kunstnerforening i Norge,saa det kan ikke undre indviede, at man foreløbig har maattet opløseden ene; thi hvad der er saaet i Spud .

Af ovennævnte Grund er det danske Gæstespil af unge Tonekunstnere i Oslo aflyst, - pure.

Komponisten Anders Rachlew er ble-vet Dirigent for ,,Dansk Philharmonisk Selskab«.

De to Solistsammenslutninger har afslaaet ,,Unge Tonekunstneres Selskab«s Mæglingsforsøg idet man ikke mente, der var Basis for en fredelig Løsning al Spørgsmaalet.

Foreningen ,,Ny Musik« agter i Lø-bet af Sæsonen at opføre Stravinskys L'Histoire du Soldat«, en Begivenhed man maa imødesmed den største Interesse.