Smaanyt

Af
| DMT Årgang 1 (1926) nr. 07 - side 112-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

SMAANYT

Overskuddet ved den af ,,Unge Tonekunstneres Selskab foranstaltede ,,Velgørenhedskoncert blev ialt 936 Kr. 60 øre og er udbetalt den 13. Marts ved D'Herrer Helge Bonnén, Elof Niel-sen og Max Freuler.

Vi gør opmærksom paa, at Statens Legater skal søges inden den 1. April og stiles til Undervisningsministeren.

Det Rongeske Legat skal søges in-den 15. April og tilsendes Overretssag-fører v. Prangen, Gyldenløvesgade 1, hvor Blanketter maa afhentes.

Aarlzus. Under de heldigste Auspi-cier havde den herværende Kreds af U. T. 5. sin første Fremtræden for Of-fentligheden den 24. Februar med en Lange-Muller-Aften. Programmet var i det allervæsentligste en Gentagelse af det københavnske, udf~rt af stedlige Medlemmer, Kun Hr. £. Friis var indforskrevet, og hans Medvirken efterlod et særdeles smukt Indtryk. Besøget var - hvad der bør fremhæves som en Sjældenhed - meget stort, og Koncer-tens udmærkede Forløb lover godt for den nystiftede Kreds' Fremtid.

Dr, W, Reinecke, af hvem vi bringer. en Artikel, er i Leipzig en meget søgt og skattet Sangpædagog og som saa-dan kendt for sine glimrende Resultater. Fra alle Verdensdele kommer der Elever til ham og mange af de bedste Sangere kan takke ham for deres Ud-dannelse. Hans pur unge Datter er før-ste Koleratursangerinde ved Operaen i Weimar og faar glimrende Kritiker. Mange har han uddannet til Koncert-tribunen og Operaen. Kritiken frem-hæver Stemmernes fuldkomne Egalitet og legende Lethed. Den glimrende Sanger Elschner, der sang ,,Mimes« Parti ved Bayreuthspillene 24-25 er ogsaa Elev af Dr. Reinecke.

Artiklen er oversat af Frk. Emmy Lunøe, der er Elev af Dr. Reinecke.