Smaanyt

Af
| DMT Årgang 1 (1926) nr. 07 - side 112-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

SMAANYT

Overskuddet ved den af ,,Unge Tonekunstneres Selskab foranstaltede ,,Velgørenhedskoncert blev ialt 936 Kr. 60 øre og er udbetalt den 13. Marts ved D'Herrer Helge Bonnén, Elof Niel-sen og Max Freuler.

Vi gør opmærksom paa, at Statens Legater skal søges inden den 1. April og stiles til Undervisningsministeren.

Det Rongeske Legat skal søges in-den 15. April og tilsendes Overretssag-fører v. Prangen, Gyldenløvesgade 1, hvor Blanketter maa afhentes.

Aarlzus. Under de heldigste Auspi-cier havde den herværende Kreds af U. T. 5. sin første Fremtræden for Of-fentligheden den 24. Februar med en Lange-Muller-Aften. Programmet var i det allervæsentligste en Gentagelse af det københavnske, udf~rt af stedlige Medlemmer, Kun Hr. £. Friis var indforskrevet, og hans Medvirken efterlod et særdeles smukt Indtryk. Besøget var - hvad der bør fremhæves som en Sjældenhed - meget stort, og Koncer-tens udmærkede Forløb lover godt for den nystiftede Kreds' Fremtid.

Dr, W, Reinecke, af hvem vi bringer. en Artikel, er i Leipzig en meget søgt og skattet Sangpædagog og som saa-dan kendt for sine glimrende Resultater. Fra alle Verdensdele kommer der Elever til ham og mange af de bedste Sangere kan takke ham for deres Ud-dannelse. Hans pur unge Datter er før-ste Koleratursangerinde ved Operaen i Weimar og faar glimrende Kritiker. Mange har han uddannet til Koncert-tribunen og Operaen. Kritiken frem-hæver Stemmernes fuldkomne Egalitet og legende Lethed. Den glimrende Sanger Elschner, der sang ,,Mimes« Parti ved Bayreuthspillene 24-25 er ogsaa Elev af Dr. Reinecke.

Artiklen er oversat af Frk. Emmy Lunøe, der er Elev af Dr. Reinecke.