Smaanyt

Af
| DMT Årgang 1 (1926) nr. 08 - side 148-148

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

SMAANYT

AARHUS.

Paa Generalforsamlingen i U. T. 5. den 17. Maj genvalgtes den siddende Bestyrelse, Oerhardt Lynge (Formd.), Politimester lioegh-Ouldberg, Koncert-sanger Thøger Rasmussen, Domorga-nist Jørgen Nielsen og Fru Kramer-Petersen. Til Programudval get nyvaigtes i Stedet for Hr. Niels Borre, som er rejst fra Byen, Hr. Operasanger Hakon Dons.

KOMPOSITIONS-AFTEN I AARHUS.

Med Assistance af de unge Musikere Sigurd Juhl, Erik Rasmussen, Franz Knøfler og Frk. Bertha Carlsen (Sang) foranstaltede Domorganist Camillo Carl-sen i Maj Md. en Koncert i den herværende Frue Kirke.

Et alsidigt Udvalg af egne Kompo-sitioner udfyldte Af~enen, og Indtryk-ket virkede behageligt om end ikke helt jævnt. En Styrke ved de Carlsen'ske Kompositioner var deres Farvefylde og Friskhedspræg. Til Tider virkede de med Improvisationens Kraft, overbevi-sende og med et varmt og vindende

Sprog, til andre Tider blev hans Bil-leder mere mosaikagtige, idet den bæ-rende Ide var vanskeligere at faa fat paa. Kompositionerne for Sang o~ af mindre Form besad ikke samme Virkningspotens som de st~rre Ting, navn-lig ,, Fantasi' Op. 35 og Adagioen af.....

VARDE.

Rung-Kellers »Adventspil' som 2 Gange, under stærk Tilsi Litning, blev opført i ,,Frelserkirken' paa Christians-havn, havde for kort Tid siden en stor Succes i den gamle skønne St. Jacobi Kirke i Varde.

Kirkens unge talentfulde Organist Sv.-Ove Møller fremførte med megen Energi og kunstnerisk Forstaaelse - med Anker Olesen som eneste Solist -det fængslende Arbejde, smukt bistaaet at Byens Kor og nogle Blæsere.

Fremførelsen af et sa~ stort musi-kalsk Værk i Provinsen tjener Sv--Ove Møller til megen Ære.