Danmarks Sanglærerforening

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 01 - side 11-11

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANMARKS SANGLAERERFORENING

I Erkendelse af Sangundervisningens forskellige og mere eller mindre vanskelige Kaar i de bestaaende Skoleformer vilde det være ønskeligt, om der dannedes en Forening med det Formaal at fremme Sansen for god folkelig Sang og Mu~ik .gennem en forbedret musikalsk Opdragelse og Undervisning i Skolerne.

»Danmarks'Sanglærerforening« har til Hensigt - mod et mindre Kontingent (2 Kr. aarligt) - at samle Lærerinder og Lærere fra enhver offentlig som privat 'Skole: Folkeskole, Mellem- og' Realskole, Gymnasium, Seminarium, Højskole, E,Ifterskole og Fortsættelseskursus, samt Lærere ved folkemusikalsk Arbejde.

Af Opgaver, en saadan Forening kan arbejde paa at løse, nævnes følgende:

l.Udarbejdelse af Forslag til Sangplaner med Hensyntagen til en jævnt fremadskridende Undervisning og Forbindelse mellem de forskellige Skoleformer.

2.Oprettelse af Aarskursus.

3.Afholdelse af korte sang- og musikpædagogiske Kursus.

4.Udgivelse af Litteratur - saavel af musikalsk som af pædagogisk orienterende Art; evt. et Medlemsblad.

Da det saaledes paa Forhaand synes givet, at en »Danmarks Sanglærerforening« niaa kunne udføre et betydningsfuldt Arbejde for dansk Folkesang, opfordrer vi herved i Henhold til ovenstaaende alle, som underviser i, og som har Interesse for Sang, til at give Dannelsen af denne Forening deres Tilslutning ved inden I. Februar 1935 at sende et Brevkort til en af undertegnede. Selve Dannelsen af Foreningen og Valg af Bestyrelse vil finde Sted paa en konstituerende Generalforsamling, sandsynligvis paa et Møde i Sommeren 1935.

Fredericia 1934.

Erling Brahm,Oure.

Rudolf Grytter,Joachim Larsensvej 8,København.

H. N. Gaardmand,Horsens.

Larsen Pedersen,Gørding.

Thøger Rasinussen,Aarhus.

Undertegnede anbefaler, at »Danmarks Sanglæ-rerforening« dannes:

Erik Abrahamsen, Professor. Lars Bækhøj, Fm. for »Foreningen for Høj- og Landbrugsskoler«. L. Christiansen, Fm. for »Gymnasieskolernes Lærerforening«.Jens Futtrup, Fm. for »Realskolelærerforeningen«. Chr. Hasselbalck, Fm. for»Serninarielærerforeningen«. Finn Høffding, Fm. for »Musikpædagogisk Forening«.Axel Jensen, Fm. for »Danmarks Lærerforening«. P. J. Skriver, Fm. for »For-eningen »Private Efterskoler«. J. Chr. Starklint, Fm. for »København-, Kommune-lærerforenin,,,«. Mogens 111'~ildike, San.Iginspektør.