Fra redaktionen

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 01 - side 16-16

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

FRA REDAKTIONEN

INDBINDING AF DMT. Abonnenter og medlemmer, der ønsker årgange af DMT indbundet, erindres om, at hæ-fterne må være indsendt til bogbinder Oscar Jacobsen, Pustervig 3, K, inden den 1. februar. Prisen er 2,50 kr. for et grønt hellærredsbind med DANSK MUSIKTIDSSKRIFT og årstallefi guldtryk på ryggen.

NYE MEDLEMMER AF DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB, der kun har fået en del af sidste årgangs hæfter tilsendt gennem foreningen, kan få tilsendt de manglende fra redaktionen til en pris af kr. 0,75 pr. hæfte (bogladepris kr. 1,00).

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT's UDGIVELSER kan alle fås gennem redaktionen:

Dansk musiktidsskrift 3.-9. årgang (1. og 2. udsolgt) å kr. 7,50, indbundet i grønt hellærredsbind kr. 9,00, (den indbundne udgave kan kun fås gennem redaktionen).

Dansk musiktidsskrif ts musikblade nr. 1-6 å kr. 0,25. Alle 6 samlet (15 sider afvekslende gammel og - helt moderne musik) kr. 0,90. Ved bestilling af mindst ti ekspl. af samme musikblad er prisen kun 15 øre stykket.

2 Carl Nielsen-hæf ter 1926 & 1932, 24 + 72 sider, tilsammen kr. 2,00,

Richard Hove: J. P. E. Hartmann ' med bibliografi af Alfred Nielsen og Sven Lunn, 172 + VIII sider, kr. 6,00.

Margrethe Dahl: Tonika-do, kortfattet hørelære, 24 sider, kr. 1,00'

Gunnar Heerup: Melodilæsning, en hørelæreskitse, 32 sider, kr. 1,00.

Agnete Zacharias: Stemmedannelse og korsang, 20 sider, kr. 0,80.

Oluf Ring: Folkelig inelodilære, 32 sider, kr. 1,00.

UDGIVELSERNE BESTILLES ved at sende et brevkort til: Dansk musiktidsskrift, Sortedamsdossering 65 A, Køb~nhavn ø, de vil da blive Dem tilsendt portofrit med et vedlagt indbetalingskort.

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« og udkommermed et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfterårlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementetbetragtes som fortløbendeindtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelsefinder sted. Abonnementkan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem bog-handlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalgkoster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionenslutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København ø. Telf.nora 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 166. Post-konto: 22596.