Det unge tonekunstnerselskab fylder 15 aar

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 03 - side 58-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABFYLDER 15 AAR

AF AKSEL AGERBY

DEN 10. APRIL 1935 fylder Det unge Tonekunstnerselskab 15 Aar, og det er derfor naturligt at bringe en Oversigt over Selskabets Virksomhed i de forløbne Aar. Andre har paataget sig at skrive om de første 5 Aar, og jeg vil derfor give et Omrids af de sidste 10.

Dansk Musik i Italien. Fra 1924 26, mens Launy Grøndahl. var Formand, fandt der 4 Koncerter Sted i Italien med dansk Program (i Venecia, Milano, Genua og Napoli). Der opførtes Carl Nielsen: Kvartet, Louis Glass: Klavertrio, Lange-Müller: Klavertrio, Knudåge Riisager: Sonate for Violin og Klaver, Peder Gram: Fuga for Klaver. Sange af Hakon Børresen, Poul Schierbeck, Ludolf Nielsen, Victor Bendix. Klaverstykker af Siegfried Salomon og Roger Henrichsen.

Udenlandske Kunstnere, der har gæstet DUT i de sidste 10 Aar: I Seesonen 1926-27 afholdtes en tysk Koncert i Tivolis Koncertsal, ved hvilken Sangerinden Margot Hinnenberg-Lefebre, Pianistinden Lydia Hoffmann-Behrend og Havemann-Kvartetten, d'Herrer Gustav Havemann, Georg Kniestädt, Hans Mahlke og Adolf Steiner, medvirkede. Programmet var: Paul Hindemith: Kvartet, Opus 32, Heinz Thiessen: Duo for Violin og Klaver, Op. 35, Arnold Schönberg: Anden Strygekvartet, Op. 10, med en Sopranstemme. 1929.-30 fandt der en Hindemith-Aften Sted i Borups Højskole, ved hvilken Komponisten Paul Hindemith spillede egne Værker. 1930-31 havde vi Besøg af to Strygekvartetter, først Kolisch- Kvartetten, Rudolf Kolisch, Felix Khuner, Eugen Lehner og Benar Heifetz, der spillede Alban Berg: Lyrische Suite og Ernst Krenek: 5. Stryge Kvartet, Op. 65 (Uropførelse), og senere introduceredes i Danmark Pro-Arte-Kvartetten, Alphonse Onnou, Laurent Halleux, Germain Prevost og Robert Maas, der spillede Bohuslav Martinu: Strygekvartet Nr. 2 (første Gang), Maurice Ravel: Sonate for Violin og Violoncel, Igor Strawinsky: Trois Piéces for Strygekvartet, og Concertino for Strygekvartet, Béla Bartók: Strygekvartet Nr. 4 (1929) (første Gang). Et paatænkt Besøg i 1932 --33 af en fransk Blæserkvintet i-ned Louis Bleuzet som Fører maatte opgives grundet paa den vanskelige Valutasituation. 1 1933 -34 havde vi en fransk Aften med Marcel Moyse, Louis Moyse og Blanche Honegger; Program: Stan Golestan: Sonatine for Fløjte og Klaver, Darius Milhaud: Sonate for Violin og Klaver, 0. Ferroud: 3 Stykker for Fløjte-Solo, Georges Migot: Trio for Fløjte, Violin og Klaver. Senere havde vi norsk Besøg af Komponisten Bjarne Brustad og Violinisten Ernst Glasd med Kompositioner af Bjarne Brustad.

Samarbejde med Musikforeninger og Udstillinger. Der indlededes i 1929 et Samarbejde med »Ny Musik«, der førte til en Sammenslutning af de to Foreninger i 1930. 1 1929 indledtes ogsaa Samarbejdet mellem UTS, Ny Musik og Dansk Koncertforening. Det fortsattes i to Sæsoner og ophørte. i Sæsonen 1931-32, men genoptoges fra 1932 under mere faste Former, idet DUT helt administrerer Koncerterne, og et Fællesudvalg for de to Foreninger tilrettelægger Programmerne. Paa Kunstnernes Efteraarsudstilling arrangeredes i 1932 og 1933 musikalske Underholdninger, hvor Programmet udelukkende bestod -af nye danske Værker, en Slags Komponisternes Efteraarsudstilling. Med Musikpædagogisk Forening og Bachforeningen har vi ogsaa samarbejdet, og vi har paa Thorvaldsens Musæum. i de to sidste Sæsoner arrangeret »Thorvaldsens Musæums Folkekoncerter« med udelukkende ældre og nyere dansk Musik. I indeværende Sæson har vi arrangeret Koncerter paa Dansk Stuekulturs Udstilling. I Sommeren 1934 har vi arrangeret en Række Eftermiddagskoncerter fra Statsradiofoniens Studie for mindre Ensembler med overvejende dansk Program. Af Komitéen for dansk Kunststævne i 1929 var Formanden for DUT Medlem og deltog i det tilrettelæggende Arbejde til den store Udstilling i Forum. Til Nordisk Musikfest i 1932 og 1934 har DUT været repræsenteret. i Programudvalgene.

Udadtil har DUT kraftigt støttet de udenlandske Dirigenters berettigede Anvendelse indenfor Radioen og gik offentligt sta---,rkt i Brechen for Fritz Busch i 1933. Endvidere har vi rejst Kravet om Dannelsen af et Musikraad til Varetagelse af musikalske Interesser af almen Betydning.

Vore to Koncertserier. Paa Serie A Koncerterne fremføres ny Musik og ældre, sjældent spillet eller ufortjent glemt Musik. Den nye Musik udvælges af en Censurkomité bestaaende af 5 Medlemmer af Selskabet, i øjeblikket: Johan Bentzon, Poul Allin Erichsen, Hermann D. Koppel, Otto Mortensen og Svend Erik Tarp, og de optrædende Kunstnere faar et beskedent Honorar. Paa Serie B Koncerterne faar de unge Lejlighed til Koncertoptræden med delvis selvvalgt Program.

DUT har nu paa 10. Aar udgivet Dansk Musiktidsskrift, det eneste eksisterende danske Fagtidsskrift. De tre første Aargange redigeredes af Helge Bonnén og Olaf Schmidt, de følgende af Gunnar Heerup. DMT har haft sin store Betydning deri, at ældre og yngre har kunnet udveksle Meninger om Tidens musikalske Spørgsmaal. Det stigende Abonnentantal tyder paa, at der ude omkring i Landet er en voksende Forstaaelse af dette Musiktidsskrifts Betydning.

DUT har efterhaanden et stort Nodebibliotek, over hvilket en af Waldemar Wolsing udarbejdet Fortegnelse er trykt og udsendt til Medlemmerne, der har fri Adgang til Benyttelse af de Kompositioner, der forefindes i Biblioteket.

Der har gennem Aarene været et fortræffeligt Samarbejde indenfor Bestyrelsen, og dette har sin store Andel i Selskabets stadige Fremgang; men det kan selvsagt ikke undgaas-, at der er enkelte, paa hvis Skuldre der lægges særlig meget Arbejde, og uden at ville forklejne nogen vil jeg nævne vor mangeaarige Kasserer, Arne Brieghel-Mülller, som altid med Iver og Interesse deltog i Tilrettelæggelsen af Arbejdet, Flemming Weis, der gennem 8 Sæsoner har tilrettelagt Serie B Koncerterne, og sidst men ikke mindst Johan Bentzon, der med aldrig svigtende Energi ikke blot har vauret Formand for Censurkomitéen de to sidste Aar, men ogsaa som Medlem af Koncertudvalget har været Formanden en uvurderlig Støtte.

Naar DUT staar saa stærkt i Dag, skyldes det en idealistisk Interesse for Kunsten og en udpræget Kammeratskabsfølelse hos dets Medlemmer, der har gjort Vanskelighederne lette og gjort det til en menneskelig Oplevelse at staa som Leder af denne vor største Musikforening, der trods de vanskelige Tider har haft Grokraft og Fremdrift.