Det unge tonekunstnerselskabs orkester gennem 5 sæsoner

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 03 - side 62-65

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABSORKESTER GENNEM 5 SÆSONER

AF AKSEL AGERBY

DET unge Tonekunstnerselskabs Orkester har med inde-værende Sæson bestaaet i 5 Aar. I Oktober 1930 var Interessen blandt vore yngre Musikere for at danneet selvstændigt, Orkester saa levende, at Tanken kundeføres ud i Livet. Naar dette blev muligt, skyldesdet i første Række de to begejstrede Musikere Sverre Forchhammer og Waldemar Wolsing, som i-ned Ildhu og aldrigsvigtende Interesse tog fat paa at realisere Tanken: »Det unge Tone-kunstnerselskabs eget Orkester«. Det lykkedes allerede i den første Sæson at bringe Orkestret op pga 27 Medlemmer. Sv. Chr. Felumb paatog sig Opgaven at sammenspille Orkestret. Den første Orkester-koncert fandt Sted i Marts 1931 med klassisk Program: Händel, Telemann, Quantz og Rameau, den næste i Maj, hvor man opførteen Suite af Purcell med Sv. Chr. Felumb som Dirigent, og Kurt Weill's Skoleopera »Der Jasager« for første Gang herhjemme med Erik Tuxensom Dirigent og Medlemmer af den kongelige Ballet, anført, af Else Højgaard. Denne Opførelse skabte saa megen Interesse, at Orkestret i Sæson 1931-32 ' fortsatte det saa heldigt paabegyndte Arbejde. Derafholdtes 3 Koncerter, den første med Felumb som Dirigent og Værker af Bach, Mozart, Hindemith og Boieldieu, den anden med Erik Tuxen som Dirigent med 2 Førsteopførelser: Paul Hindemith's Kammer-musik Nr. 1 og Josef Matthias Hauer's »Wandlungen« for Soli, Korog Orkester; desuden opførtes Pergolese's »Stabat Mater«. Ved den tredje Koncert var Emil Telmanyi Dirigent med 3 klassiske Værker, hvoriblandt Mozart's Koncertante med selveste de kongelige Blæsere.

Nu havde de unge Musikere faaet saa meget Blod paa Tanden, at man enedes om en Organisationsform for Orkestret med et fast Orkesterudvalg, som kunde forhandle med Bestyrelsen paa Orkestrets Vegne og iøvrigt tilrettelægge Orkestrets Arbejde, Prøveplaner etc. Det første Orkesterudvalg bestod af Sverre Forchhammer Waldemar Wolsing, Johan Bentzon, -Kjell Roikjer og Alberto Medici, Forchammer som Formand og Wolsing som Arkivar. Senere erstattedes Roikjer med Kai Christensen og Medici med Alf Petersen. Der
har altid hersket en glimrende Forstaaelse mellem Bestyrelsen og orkesterudvalget, og dettes Medlemmer har har lagt et stort tidkrævende Arbejde i Tilrettelæggelsen af Orkestrets Arbejdsplan.

Orkesterudvalget henstillede, at der hvert Aar skulde aflægges en Prøve ved Sæsonens Begyndelse, for at de dygtigste altid kunde hævde sig og nytilkomne faa Chance for Placering i Orkestret. Der er som Følge af denne Beslutnings Vedtagelse i de sidste 3 Sæsoner afholdt Konkurrencer, og i 1933 blev der foretaget en Prøveplacering for Strygernes Vedkommende efter Konkurrencens Resultat, for at man kunde konstatere de enkelte Medlemmers Arbejdsevne i Orkestret før den endelige Placering. Det er beundringsværdigt, at de Unge her har stillet saa strenge kunstneriske Krav til sig selv med Fare for, at det gik ud over deres egen Deltagelse i Orkestret, men jeg er overbevist om, at det ikke blot har været en Spore til Dygtiggørelse paa deres respektive Instrumenter, men ogsaa en Prøvesten for deres indbyrdes gode Kammeratskab. Mottoet har altid været: Sagen over Personen! Og det er et godt Grundlag at arbejde paa.

1932-33 blev der afholdt 2 Orkesterkoncerter i Samarbejde med Dansk Koncertforening, den første med Sv. Chr. Felumb som Dirigent og med 3 Førsteopførelser: Louis Glass: Naar Storstaden vaagner, Svend Erik Tarp: Concertino for Violin og lille Orkester og Knudåge Riisager: Suite per piccolo orchestra; desuden blev der opført N. O. Raasteds »Saul« for Baryton og Orkester og W. A. Mozart's Serenade Nr. 9. Til den anden Koncert dirigerede Emil Telmanyi; der var 3 Uropførelser: Jørgen Bentzon's Concertino I og Il, Vagn Holmboe's Koncert for Kammerorkester og Bela Bartok's Deux Portraits; desuden opførtes J. P. E. Hartmann's 1. Sinfoni, Carl Nielsen's En Fantasirejse til Færøerne (for første Gang i Koncertsal) og Arthur Honegger's Pastorale d'Eté.

I Samarbejde med Bachforeningen afholdtes en Orkesterkoncert med Sv. Chr. Felumb som Dirigent. Der opførtes Händel's Concert Grosso Nr. 1, Vivaldi's Concerto grosso Nr. 11, Joh. Herm. Schein's Canzon for Strygeorkester og Bach's Brandenburgske Koncert Nr. 4.

Ved Aarsfesten opførtes Corelli's Concerto grosso i D-Dur og Vivaldi's Koncert for Fløjte og Strygere med Mogens Wóldike som Dirigent, Mozart's Serenade Nr. 12 for 8 Blnesere og Joh. Strauss jun.'s, Ouverture til Flagermusen med Emil Telmanyi som Dirigent.

1933-34 afholdtes 2 Orkesterkoncerter i Sarnarbejde med Dansk Koncertforening, begge med Emil Telmanyi som Dirigent. Den første havde 3 Førsteopførelser: Kaj Senstius: Koncertouverture Nr. 2, Emborg's Kammerkoncert for Strygere og Klaver og Poul Allin Erichsen's Sinfonia piccola, desuden Ludolf Nielsen's Nocturne lyrique. Den anden Koncert havde 3 Førsteopførelser: Ebbe Hamerik: Quasi Passacaglia e Fuga for Strygeorkester, Finn Høffding: Kammerkoncert for Obo og Strygeorkester og Svend Erik Tarp: Concerto for Orkester; desuden opførtes Kunzen: Ouverture til Operaen Min Bedstemoder og Herm. D. Koppel: Koncert for Klaver og Kammerorkester.

Der afholdtes endvidere en Propagandakoncert i Palæets store Sal med Emil Telmanyi som Dirigent, hvor der opførtes Haydn's Symfoni Nr. 99, Beethoven's Klaverkoncert Nr. 5 med Victor Schiøler som Solist og Carl Nielsen's Symfoni Nr. 1.

I Thorvaldsens Museum afholdtes 2 Orkesterkoncerter; Jens Schrøder dirigerede den første, hvor der blev opført Kunzen: Ouverture til »Vinhøsten« og Frølich: Musik af Balletten »Raffaello«. Ved den anden Orkesterkoncert opførtes Carl Nielsen's Suite for Strygeorkester og Jørgen Bentzon's Koncertino for Violoncel og Orkester med Thomas Jensen som Dirigent, desuden Erling Brene's Musik for Marionetteater og Knudåge Riisager's Koncertino for Trompet og Strygeorkester (Uropførelse) med Johan Bentzon som Dirigent.

1934-35 afholdtes 3 Orkesterkoncerter. Til den første dirigerede Emil Reesen, og der var 3 Førsteopførelser: Erling Brene's Concerto for Fløjte og Kammerorkester, Hermann D. Koppel's Cappriccio for Violin og Orkester og Knudåge Riisager's Ouverture Primavera; desuden opførtes J. P. E. Hartmann: 3 Karakterstykker for Strygeorkester, og Vilh. Rosenberg: Gammelfransk Dansesuite. Jens Schrøder dirigerede anden Koncert med 3 Førsteopførelser: Vagn Holmboe: Divertimento 2, Flemming Weis: Koncertino for Klarinet og Strygeorkester, og Erik Jørgensen: Concerto grosso; desuden o Pførtes Laurids Lauridsen's Romance for Violin og Orkester, og F. L. Æ. Kunzen's Symfoni i g-moll. Ved den tredie Orkesterkoncert (Aarsfesten) opførtes Sparre Olsson: Kleine Ouverture, og Erik Larsson: Sinfonietta med Sv. Chr. Felumb som Dirigent, og Bohuslav Martinu: Serenade, og Darius Milhaud: 3 smaa Symfonier med Erik Tuxen som Dirigent. Paa Thorvaldsens Museum er der afholdt 2 Orkesterkoncerter. Ved den første opførtes J. P. E. Hartmann's Ouverture til »Hyrdinden paa Alperne«, og Uddrag af Weyse's Musik til »Macbeth« med Jens Schrøder som Dirigent; ved den anden opførtes Otto Mortensen's Ouverture for Kammerorkester, og Knudåge Riisager's Lille Ouverture for Strygeorkester med Otto Mortensen som Dirigent, samt Franz Syberg's Musik for Obo og Strygere med Jens Schrøder som Dirigent.

Udenfor Foreningens Koncerter har Orkestret været benyttet af Mogens Wöldike til Kirkemusikaftnerne i Slotskirken, af N. O. Raasted ved flere Musikaftener i Frue Kirke, ved Bachforeningens store Opførelse. af Matthæus-Passionen med Bremerdomkoret i Frue Kirke i Marts 1934, ved B. T.'s Set. Hans Aften i Dyrehaven Juni 1934, ved 2 Koncerter i Radioen og et Hørespil under Fritz Mahler's Ledelse, og ved 3 historiske Koncerter paa Glyptoteket, foranstaltet af Dansk Musikselskab og Musikhistorisk Museum under Robert Abraham's Ledelse. Paa Nordisk Tonefilm har vore Orkestermedlemmer medvirket ved Indspilningen af »Flugten fra Millionerne« foruden ved 2 kommende Film under Ledelse af den ungarske Kapelmester Farkas, og i disse Dage indspilles » . Storbyens Symfoni« med Musik af Sv. E. Tarp og Herm. D. Koppel under Ledelse af Sverre Forchhammer.

Naar Orkestret har naaet et saa smukt Resultat ved de første 5 Aars Arbejde, skyldes det selvsagt Dirigenternes uegennyttige Indsats: Sv. Chr. Felumb, Erik Tuxen, Emil Telmanyi, Thomas Jensen, Emil Reesen, Mogens Wöldike og Jens Schrøder, og der kan ikke skrives om Orkestret uden at bringe disse udmærkede Dirigenter den hjerteligste Tak for den Forstaaelse, de har vist vort Arbejde.

Det vil ses, at vore unge Musikere gennem disse 5 Aar har gjort en stor idealistisk Indsats, og skønt der ofte har været store Vanskeligheder af forskellig Art at overvinde, saa er det Faktum, at de er overvundne, et levekraftigt Bevis for Musikinteressen og Arbejdsviljen hos den yngre Generation, og med en saa dygtig Stab har man Lov til at se Fremtiden i Møde med lyse Forhaabninger.