Beretning til generalforsamlingen den 13. maj 1935

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 05 - side 103-104

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 13. MAJ 1935

VED AKSEL AGERBY

DEN forløbne Sæson, som var vort Selskabs 15., har bragt en glædelig Forøgelse af Medlemsantallet med 52, saaledes at vi i Dag har 512 Medlemmer mod 460 i Fjor.

Jeg vil først omtale vore forskellige Koncertserier. Der har været afholdt 3 Serie A. Koncerter, ved hvilke de af Censurkomitéen udvalgte Værker blev opført, 4 Serie B. Koncerter, hvor de unge. med delvis selvvalgt Program har faaet Lejlighed til at fremføre ældre og ny Musik, 3 Koncerter i Samarbejde med Dansk Koncert Forening - en Karnmerrnusikkoncert og 2 Orkesterkoncerter. Dirigenter ved disse var Emil Reesen og Jens Schrøder, hvem vi bringer en Tak for deres uegennyttige Indsats for dansk Musik. Endvidere har vi i Lighed med sidste Sæson afholdt 3 Koncerter paa Thorvaldsens Museum, og vi takker Museets Bestyrelse og Direktør Schultz for Gæstfriheden ogsaa i Aar. Vi har arrangeret Koncerter for Selskabet »Dansk Stuekultur«s Udstilling i »Den Frie« i August Maaned 1934. Orkesteret har medvirket ved 3 historiske Koncerter i Glyptoteket, som blev arrangeret af Dansk Musikselskab og Musikhistorisk Museum, hvor den unge Dirigent Robert Abraham dirigerede. Endvidere har Orkesteret medvirket ved Indspilning af forskellige Tonefilm, sidst den af D. A. K. U. optagne »Københavnerfilm«. - Indspilningen lededes af Sverre Forchhammer, Musikken er komponeret af Svend Erik Tarp og Herm. D. Koppel.

Vi arrangerede i Løbet af Sommeren 1934 nogle Eftermiddagsudsendelser gennem Statsradiofonien, ved hvilke der blev fremført en Række nye danske Original-Kornpositioner for mindre Besætninger og nogle Arrangementer af ældre danske Komponister, og i Efteraaret lykkedes det at faa 2 Orkesterkoncerter fra Studiet med Fritz Mahler som Dirigent, men desværre begyndte man at bruge Sparekniven i Anledning af den Afgift, Radioen iflg. den ny Teaterlov skal svare, til Kulturfonden, og det gik atter ud over den levende Musik, som de vise Fædre til denne Teaterlov (Børresen m. fl.) altid paaberaaber sig at støtte.

Musikraadet, hvis Dannelse »Det unge Tonekunstnerselskab« oprindelig rejste Krav om, er nu en Kendsgerning - vel ikke i den Form, som vi oprindelig havde tænkt os; men man maa haabe, at det Kompromisforslag, ifølge hvilket Dansk Tonekunstner Forening danner Rammen om Musikraadet, maa vise sig brugbart.

Sammen med Kodas Direktør og Komponist Foreningens Bestyrelse indsendte vi en Insøgning til Carlsberg- og Tuborgfondene om at bevilge 10.000 Kroner til Afholdelse af en Komponistkonkurrence, der tænktes delt i 5 grupper; men desværre har disse Fonds ikke haft Penge tilovers for skabende danske Musikere.

I de vanskelige Tider, vi gennemlever, lægges der det internationale Samkvem Landene imellem alle mulige Hindringer i Vejen, -- derfor er den hidtidige Form for Musikudveksling, at faa de respektive Landes Kunstnere til at tolke deres eget Lands Musik, næppe farbar, man maa gaa over til at udveksle Musikprogramforslag, og saa lade de respektive Lande selv sørge for Udførelsen; denne bliver vel næppe saa autentisk som under de tidligere Former, men dette er dog bedre, end at Udvekslingen helt skal gaa i Staa.

Vi har som sædvanlig modtaget Billetter til Det kgl. Teaters Opera og Balletforestillinger mod en beskeden Afgift, og der er benyttet 580 Billetter. Vi bringer Det kgl. Teater vor Tak herfor.

Vi takker Koda for de 2 Gaver, vi i Aar har modtaget, 200 Kroner soin Tilskud til Formandens Rejse. til Nordisk Musikfest i Oslo i September 1934 og 300 Kroner til vort Selskabs daglige Arbejde. Carl Jul. Petersens Hjælpefond, fra hvilken vi som sædvanlig har modtaget 100 Kroner, og endelig Wilh. Hansens Musikf orlag, der paa vor l5 Aars Fødselsdag sendte os 500 Kroner, som Bestyrelsen har henlagt til vort Studiefond. Vi takker A/S Hornung & Møller for gratis Afbenyttelse af Koncertsalen og gratis Afbenyttelse af dets Instrumenter i andre Koncertsale. Vi takker alle vore Medlemnier, som paa forskellig Maade har deltaget i Arbejdet, og jeg udtaler Haabet om fortsat Fremgang for »Det unge Tonekunstnerselskab«.