Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 05 - side 125-126

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf. byen, 6400. NÆSTFORNIAND: Flemming Weis, gotfred rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, bredgade 54, K. POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, gothersgade 160 st. K. TEATERTELEFON: valby 3403v, forestillingsdagen kl. 16-16,20. Anmodning om legitimationskort til det kgl. teater må sendes med frankeret konvolut med egen adresse til det unge tonekunstnerselskab, gothersgade, 160 st. K.

FORENINGSMEDDELELSER

1). LL T.'s ORDINÆRE GENERALFORSANILING. Aar 193,5 (,len 13. Maj afholdtes, ordin,,vr Generalforsaniling paa Hotel Phønix i København.

I Medfør af Vedtæ,,ternes, § 1,3 -var LR-Sagfører BUigel Dirigent. Dirigenten, koiistaterede Generalforsainlingens, Lovlighed.

Dagsoi-den:

ad I.Forinanden Aksel. Agerby aflagde Beretning om det forløbne Aar. Beretningen toges, til Efterretning med Akklaination, ogingen øn,,,,Icede Ordet i Anledning af Beretningen.ad 2.Kasserer, Hr. Bjørn NMøller, forelagde Regnskab for Aaret 1934-.---35 og Status pr. 15. April 1935. Ingen øn.,,,kede Ordet til Regn-skabet, og Dirigenten konstaterede, at (ler meddeltes Dechargefor (let.ad 3.Forinanden genvalgtes ined Akklaination.

ad 4.Formanden meddelte, at'Chr. Christiansen efter eget ønske erfratraadt i Aarets Løb og takkede for hans Arbejde for For-eningen. De efter Tur fratraadte Bestyrelsesmedlemmer, Johan Bentzon, Sverre Forchhammer, Gerhard Rafn og Waldemar Wolsing, den sidste har som Suppleant remplaceret Chr. Chri-stiansen, genvalgtes med Akklamation.ad 5.Til Suppleanter valgtes ved skriftlig'Afstemning 1) Svend Erik Tarp. 2) Poul Allin Erichsen. 3) Otto Mortensen.ad 6.Under Henvisning til Vedtagelsen paa sidste Aars ordinære Generalforsamling af Lovændringer til Vedtægternes § 10, 6f oresloges det kun at vælge en statsautoriseret Revisor, hvorefter

statsaut. Revisor Steen-Hansen énstemmigt genvalgtes. ad 7. Ændringen til § 10, 6 vedtoges (se forrige ord. Generalforsamling). Bestyrelsen foreslog § 15 a-,ndret saaledes, at Besty

relsen udvides til ialt 10 Medlemmer.

»8 ordinære« ændres til »9 ordinære«.

»4 afgaar« ændres til »3 afgaar«.

Generalforsamlingen vedtog énstenimigt disse Ændringer og valgte Hr. Bjørn Møller til nyt Medlem af Bestyrelsen. Det vedtoges, at den aarlige Afgang af Bestyrelsesmedlemmer sker ved Lodtr«,x~kning mellem de 4 Medlemmer, der ifig. de tidligere Vedtæ,gter skulde afgaa efter Tur i 1936 og 1937. ad 8. Ingen ønskede Ordet.

Generalforsamlingen hæ~7et.

S. A. M. Bügel.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Aksel Agerby som Formand, Flemming Weis, Næstformand, og Bjørn Møller, Kasserer. Den øvrige Bestyrelse bestaar af: Johan Bentzon, Sverre Forchhammer, Herm. D. Koppel, Gerhard Rafn, Knudåge Riisager, Henry Skja,,,r og Waldemar Wolsing.

Censtirkomitéen bestaar af: Johan Bentzon, Formand, Poul Allin Erichsen, Svend Erik Tarp, Bernh. Christensen og Jens Schrøder, sidstnævnte, er nyvalgte i Stedet for Herm. D. Koppel og Otto Mortensen.