Med hvilken ret?

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 05 - side 119-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MED HVILKEN RET?

I sidste Nummer af DMT har Magister JUrgen Ba Izer i sin Anmeldelse af Peder Grams Bog »Moderne Musik« rettet et stærkt Angreb paa mig for Boglisten - saavel dens Form som dens Omfang - i denne Bog.

Hvad Hr. Balzers Paastand om, at jeg skulde være ansvarlig for ovennævnte Bogliste angaar, saa oplyser Bogens Forord, at jeg »har ydet Forfatteren Hjælp ved Indsamling af det biografiske Materiale«. Springet herfra til at gøre mig ansvarlig for ovennævnte Bogliste er - som enhver kan se - meget stort *

Noget andet er om det overhovedet er berettiget at angribe Boglisten, men det skal jeg ikke komme ind paa. - Navnlig paa Grund af den usømmelige Tone, i hvilken Hr. Balzers Angreb er holdt, har jeg ved privat Korrespondance forespurgt ham, hvorledes han saaledes kan drage mig til Ansvar, og hvorfor han har skrevet paa den ukollegiale Maade. - i Nled hvilken Ret? - Sine Paastande har han ikke ,dokumenteret, og jeg har derfor hedt ham bevise Rigtigheden af disse Paastande, eller ogsaa erkende, at han paa det foreliggende Grundlag ikke havde Ret til at skrive, som lian har gjort. Det første har lian ikke kunnet, og det andet har han,ikke vist sig villig til at gøre.Sven Lunn.

Magister Sven Lunn!

Jeg opfatter Deres svar således, at De fralægger Dem såvel det reelle som det formelle ansvar for omtalte bogliste. Under forudsætning af, at De således ikke. h,ar deltaget i udarbejdelsen af den, rammer min i D.MT fremsatte kritik ikke Dem, og jeg giver Dem derfor gerne min undskyldning

:I *Jiirgen Ba Izer.