Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 05 - side 124-125

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIVVEM JURGE~N"" BALZER

/1 Ved magisterkonferens i nmsiknidenskab erklæredes, kommunekærer Rudolf Grytter foi- a(Irnissus. Eksamensopgaverne var følgende: 4 timer: 1) livorfra henter sonateformen, (len cykliske såvel som den satsmæssige, sine elementer? 2) messelzompositionens teknik i de nederlandske skoler. 10 timer: der ønskes en analyse af formstrukturerne - sanit systematisering af analysens result,-iter --- i de i Laub og Olriks udgave optagne danske 'I~olkeviser. HA~samination: ældstc flei,stemmiglied, suite. 6 uger (speciale) : (ler ønskes en redegørelse for stilen i Schiilz' Lieder samt en besl~rivelse af Berlinci-Liederskolen,, betydning for Schiilz' kompositoriske virken p,~~ (lette omri,ide. I,orelæ-sning: Joli. Seb. Bachs passioner.

Vi bringci- tillige eksaniensopgaverne ved magistei,, fru Helga Christensens (f. Knoblaucli) ii-iagisterkonfei-ens i efteriii-et. 4 iii- ner: 1) den monodiske stils for~wredelse i (let 16. arlimidrede og (len,,; -til ve

.ndelse i (let 17. i rliundi-ede. 2,) ines-sens ældre Iiistorie i (len flei-steininigeniusik. 10 tinicr: (le,,el, stil-analytisk sammenligning af J. S. j~,-jelisfranske og engelske J~javej-suitej,. (; ugel.(speciale) : arieteknikken -- ,Jed .æj,ligt henblik pzj (let formale --- lios Ales-sandro Scarlatti i lian,,, kirkelige værkerfra tiden omkring 1700. Forelæsning:operaouverturen, dens forni og indijol(1Iiistorisk helyst.

// 1-7. jtini aflioldes lonekimstiterfest i Hamburg, foranstaltet af All,geniciner deutscher Musikverein. Der deltager 15 udenlandske nationer.

// Emil Telmangi spillede ved sin konccrt den 12. niarts i Berlin bl. a. G'arl Nielsens »Preludio e presto«. Kritikken var. yderst begejstret for Telmanyis spil.

/1 Genne111 Cil s"".cl-bekendtgørelse fi.'-I ministeren for ktinst og folkeopl-,

Vsning har føreren for folkenitisikbevægelsen, professor ved Berliner Akadeinie fiii Kirelienund Selitilinusik, Fritz Jódc, indtil, videre fliet orlov.

/1 M(i Rubinstein vil i 1936 opføre to nye franske værker, specielt. skrevet til hende: »La Sagesse ou la Parabole dti Festin« af Darius Afilliand, og »Jeanne d'Are «au 13fielici,« af Artliur Honegfjer.

11 I,'Hmslielten, operasangeren Rieliard Tatiber fik ved 01'ellesti'e syniplioni(Ille (le Paris' koncert. (len 17. inarts opført to kompositioner: »Prologlie et épiloglie d'un drama« og »Lc réve qui chante«. Komponisten dirigerede selv sine værker.

11 Serfje Lifur arrangei-cr i øjeblikket et divertissement, 'Soin ]]an agter at opføre sammen med Jos-épliine Puker.

11 1 sammenliæng med udstillingen i Bryssel vil der blive organiseret kon-certer med-,,tf komponister fra'Me (le udstillende lande.

11 11a111b11i'gs universitet har oprettet en afdeling for saninienlignende musikvidensk,,d) i ,,aniarbejde ined uni,,,,ersitetets fonetisl~e laboratori111-11. Leder cl, prof. dr. 1Villielin 11cinitz.

/1 Rigsminister, di-. G'oebbels niodtog (len 28. februar statsrild dr. 1Villieln? Furlivångler til en samtale, i hvis forløb I,'tiftw,ingler beizlagede, at lian,, bekendte artikcl om Hindemith af 2,5. november havde haft politiske følger. Nu som før -v,ar han af (len mening, at rigets kiinstpolitik alene ktinde bestemmes af føreren og (le af ham ii(In.,,tviite fagininistre.

I,',rt Canossa-gang under feltriibet: K,,eft, ti-it og retning!

/1 Stravinkkis memoirer vil om kort

tid udkomme hos Denvel og Steele undertitlen »Chroniques de m,9 L Vic«.

/1 Sammenslutningen af unge musikere i Belgien har i den forløbne sæson opført værker af Schloss, Hindemith, Poot, Afeuleinans, l Voronof, Siebalin, Mosso Ion) og Rainm i Førsteopførelser.

/1 1 Bryssel opføres: Den 16. niaj: »Les (,'Iioél)hores« af Milhwid. Den 28. juni: »The fuiry queen« ,tf Purcell i bearbejdelse ,tf Dent. Den 4., 5og 19. juli: Orkesterkonceder med mo

.1

derne musilz. Den 24. juli: Operaer ,tf Monteverdiog Mulipiero. Den 26. juli:fol- lzor og 5 saxofoner af Vogel. Den 28. juli: »Le chant des-1)eiil)les«. Den. 31. jffli: »I~eii7oiis«, ol)cra.

af van Durnie, »Paradis perdu« af Markevitch, »Aeneas«, ballet af Roussel.

/1 G. F. Malipiero arbejder på en opera 0111 Julius C','æsar.

11 Franz Salinhofer har skrevet, musik til filmen »I'etzte Liebe«.

/1 Weinberger ,arbejder på en opera over Wallenstein stoffet.

11 Robert Heger skriver på en opera »Den fortal)te søn« efter egen libretto.

// Radio Wien har opført en ny kan~ tate af Egon IV'ellesz: »Ainor timido« for kolerattirsopran og, kammerorkester samt Pau I v. Klenaus »Altdezits-che Lieders-idte«.