Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 02 - side 59-62

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, ø. Tlf. øbro 3619. KASSERER: Emil Friis, Malmøgade 8, ø. Tlf. øbro 6710. FAGPRøVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y.

GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. FEBRUAR 1936

Hornung & Møllers Sal.

Til Stede var den samlede Bestyrelse med Undtagelse af Næstformjanden, som 1). Gr. af Sygdom ikke kunde møde. Ca. .38 Medlemmer var mødt.

Formanden bød Velkommen og foreslog ORsagf. Fabricius valgt til Dirigent, hvilket skete.

01~sagf. Fabricius takkede for Valget og mindedes i nogle smukke Ord Komponisten Louis Glass, paa hvis Initiativ Foreningen var blevet startet, og som i forskellige Perioder havde været dens Formand. Alle rejste sig.

Derpaa blev Dagsordenen læst op.

1.Formanden aflægger Beretning.

2.Kassereren aflægger Regnskab.

3.Valg af Formand.

4. Valg af fem Bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af to Revisorer.

6.Forslag fra Bestyrelsen vedrørende Dansk Musiktidsskrift. som Medlemsblad for Musikpædagogisk For~ ening. I Tilknytning hertil: Forslag fra Bestyrelsen om Forhøjelse af Medlemskontingentet fra 10 Kr. til 13 Kr. for Medl., der ikke tillige er Medlem af Det unge Tonekunstnerselskab.

Eventuelt. Et Medlem ønsker Drøftelse af Formen for Musikpædagogisk Eksamen.

7.

Formandens Beretning. Form. mindedes 2 Medlemmer, der i Aarets Løb er gaaet bort: Fru Lichmann og Fru Eriksen. Alle rejste sig.

Derpaa talte Form. om det forløbne Aar. Tilslutningen til Studiekredsen om moderne Klaverundervisningsstof - ledet af Otto Mortensen - havde været stor, og den Litteratur, der blandt det gennemgaaede Stof var fundet bedst egnet, var paa Foreningens Initiativ blevet udgivet i 2 Hefter; saadanne Studiekredse og Udgivelser af Stof tænkes fortsat. For at holde Studiekredsen i Gang maatte man anvende nogle af Foreningens. Midler, derfor var der ikke holdt saa mange Foredrag; desværre viste det sig ogsaa Gang paa Gang, at Foredragene bliver meget daarligt besøgt.

Pianisten Stoffregen har holdt Foredrag om Ornamentik, Komponisten R. Simonsen om Hørelære og Professor Årlberg om »Belcantoets Væsen og Teknik«.

Annonceringen var ikke i Aar som de foregaaende sket som Fællesannonce. Foreningen havde haft en stor løbende Annonce i de forskellige Hovedblade, cg Medlemmerne var blevet underrettet om de Dage, denne var i - og kunde saa avertere samtidig. Denne Annoncering havde vist sig god. Efterspørgslen efter Medlemslister havde været saa stor, saa Kioskerne havde bedt om flere, og Listen maatte trykkes op igen.

Elevkoncerten med Konkurrence havde været stærkt besøgt - og godt omtalt i Pressen - disse Udtalelser varblevet aftrykt paa Medlemslisten.

- Tidsskrift. Foreningens Midler er desværre ikke store, og meget er i Aar gaaet. til Annoncering, men man har forsøgt at opfordre Medl. til at bidrage til Udgivelsen af et Uddrag af pædagogiske Artikler, men kun ca. 10 Medl. havde vist sig interesserede, saa dette Forsla~~ maatte udsættes.

Autorisationen ligger nu i Musikraadet, hvor Forslaget bliver gennemset oggennemarbejdet, men Autorisationen. menes gennemført i Løbet af Aaret. Dette vil give Foreningen et andet Præg, da Eksamen saa vil komme til at sor-tere under Undervisningsministeriet. Eksamensforslaget vil næppe blive syn-. derligt forandret.

Hermed sluttede Form. sin Beretning.

Magister Heerup. Betinges Musikraadets Afgørelser udelukkende af økonomiske og kunstneriske Kvalifikationer?' Mag. H. spørger Forsamlingen, om den vil være villig til at rette følgende Hen-stilling til Form., som sidder i Musikraadet: »Mp F. opfordrer paa sin Gene- ralforsamling d. 7. Februar 1936 Formanden til - især i Musikraadet - at. støtte de Bestræbelser, der har til Hensigt at lette Vanskelighederne for de afvore Kolleger, der som Følge af deres Race eller politiske Standpunkt er forjaget fra deres Hjemland.«

Formanden. Musikraadet har Arbejdsudvalg, som har Myndighed til at tage~ Bestemmelser om de Kunstnere og Pæ-dagoger, der ønsker Ophold her i Landet; kun ved særlige vanskelige Tilfæl-de indkaldes »pleno« - hele Raadet. Justitsministeriet stiller sig meget. strengt. Spørgsmaalet er meget vanskeligt - i visse Tilfælde har Pædagoger faaet Tilladelse til at opholde sig her, men kun hvis hans Felt ikke berører danske Pædagoger, han maa. opgive til Ministeriet, hvor mange Elever han har.

Formanden takker Mag. Heerup og erglad for den foreslaaede Resolution. Dirigenten maa afgøre, hvorledes den skal formes.

Dirigenten foreslog hemmelig Afstem-. ning om Spør smaalet. Henstillin en

blev støttet saaledes: 30 ja - 1 nej - 4 blanke.

Formandens Beretning godkendtes.

2. Kassereren aflægger Regnskab og,bernærker en Fejl: 225 Kr. Indtægt ved Fagprøven er ved en Fejltagelse lagt ind -tinder Kontingentbeløbet.

Regnskabet godkendes.

3. Valg af Formand. Medlemmer foreslaar Genvalg, og Formand genvælges -enstemmigt under Akklamation.

4. Valg af Bestyrelsen. Forslag om -Genvalg. Bestyrelsen genvælges.

S. Valg af Revisorer, ogsaa. disse gen Vælges.

6. Dansk Musiktidsskrift. Formanden -forklarer Spørgsmaalet.

Udgifter ved Udsendelse o. s. v. vil gaa stærkt ned, da dette vil kunne ske gennem Tidsskriftet, og derfor mener Foreningen at kunne give et Tilskud paa 2 Kr. for Medl., som ikke i Forvejen er Medlem af D. U. T. Form. anbefaler meget denne Sammenslutning. Foreningen faar derved det ofte ønskede Medlemsblad, dels til Meddelelser, dels til pædagogisk Stof. Da Kontingentet maa forhøjes, kræves der en Lovændring, og Medl. maa derfor udtale sig om Sagen.

Et Medlem er meget imod Forhøjel.sen i det hele taget - hun foreslaar, at alle Medlemmer i hvert Fald betaler samme Kontingent, uanset om de er Medl. af D. U. T. eller ej, og at Kontingentet forhøjes saa lidt som muligt, ikke saa højt som til 13 Kr.

Frk. Inga Greisen foreslaar, at For,eningen yder alle Medl. et Tilskud paa 2 Kr., saaledes at Kontingentet for de Medl., der ogsaa er Medl. af D. U. T., betaler 8 Kr., mens de andre 13 Kr.

Mag. Heerup. Kontingentet i Nlp. F. kan ikke nedsættes. D. M. T. koster 7,50 Kr. at holde, saa 8 Kr. vil være et alt for ringe Foreningskontingent, og vil uvægerlig medføre Udgang fra D. U. T.

Formanden. Kontingentet maa værre 10 Kr. for de Medl., der i Forvejen er i D. U. T., det kan ikke nedsættes. Form. beder om, at der ingen Jalousi maa, komme mellem Medlemmerne, selv om de betaler forskellige Beløb, men der ,er dog ingen Grund til, at Medl. af U. T. S. skal betale ekstra for Bladet, som de i Forvejen faar.

Dirigenten stiller Forslagene under Af stemning. Først Ændringsforslaget: »at alle betaler det samme«, ingen Tilslutning - dette Forslag bortfaldt.

Dernæst Foreningens Forslag. Dette blev vedtaget af alle undtagen 2.

Magister Heerup foreslaar en særlig Lovparagraf i Anledning af Sammenslutningen, som kan bortfalde ved Kontraktens Afbrydelse.

Efter nogen Diskussion blev Paragraf 7 saaledes: »Dansk Musiktidsskrift, der udgives af D. U. T., er tillige Medlemsblad for Mp. F., og de Medlemmer, der ikke tillige er Medl. af D. U. T., svarer i den Anledning et Ekstrakontingent af 3 Kr. om Aaret.

Ophører D. M. T. at være Medlemsblad for Mp. F., bortfalder det nævnte Ekstrakontingent.«

Paragraf 7. Paragraffen stilles til Afstemning. Dirigenten gør opmærksom. paa, at % af Medl. skal stemme for

for at Paragraffen kan vedtages.

Afstemning. Af 38 Medl. stemte 32 for - een imod.

Eventuelt. Mag. Heerup udtalte sig i et længere Indlæg om Fagprøvens Krav og dens Form. Kritiserede de alment musikalske Krav som for ensidigt bestemt af Kærlighed til stortdimensionerede Værker og som ikke nok nutidigt indstillede. Foreslog følgende Formulering: »Kendskab til en Række Musikværker, der er typiske for de forskellige Perioders Stil, og som tillige danner Eksempler baade paa de vigtigste Musikformer og paa de betydeligste Komponisters Produktion«; Kravet burde klar øres ved Eksem Dellister. ønskede

Kravene i Harmonisering saaledes: »a. Harmonisering af en lettere Koralmelodi i Dur, Moll eller Kirketonearter. Kandidaten faar Valg mellem to Opgaver, hvoraf den ene er en rytmisk Salmemelodi, medens den anden er en Koral i Dur eller Moll. b. Tilføjelse af en Ledsagestemme for Kandidatens Instrument eller et Akkompagnement for Klaver til 8 Takter af en simpel Folkemelodi i Dur el-ler Moll.« ønskede at den harmoniske og formale Analyse af en Instrumentalsats skulde ske skriftlig, hvilket var muligt, naar Opgaven blev rigtigt tilrettelagt.

Mag. Heerup kritiserede ret skarpt den nugældende Eksamens Form og den Maade, hvorpaa Kandidaten blev eksamineret ved den pædagogiske Prøve. Han betonede, at hans forskellige Forslag, som han motiverede udførligt, var dikteret af ønsket om at udelukke Tilfældigheder, borteliminere den Fornemmelse af ulige Behandling af Elever, der har gennemgaaet Konservatoriets Kursus og af privat indstillede Elever, som forskellige Ikkemedlemmer havde givet Udtryk for, og endelig af Hensynet til at skabe Provinsens Musikpædagoger saa gode Betingelser som muligt for at tage Eksamen. ønskede som et Hoved1,unkt Eksamen delt i to Dele: 1. en musikalsk Prøve, 2. en pædagogisk Prøve. For at indstille sig til 2. Del skulde Kandidaten for mindst højst 1 Aar siden have bestaaet 1. Del samt have gennemgaaet et af Eksamenskommissionen anerkendt praktisk og teoretisk Kursus i Musikpædagogik. Kursus skulde strække sig over 4 Maaneder, saaledes at Kandidaten i to Maaneder underviste Børn under en særlig beskikket Barnemusikpædagogs Vejledning og i andre to Maaneder underviste Viderekomne under *en anden beskikket Musikpædagogs Ledelse, samtidig med at han modtog Undervisning i teoretisk Musikpædagogik. De to Pædagoger skulde efter endt Kursus hver give Kandidaten en Karakter, der gjaldt lige med Karakteren ved den egentlige pædagogiske Prøve. Konservatoriet vilde blive det naturlige Kursussted.

Foreslog følgende Inddeling af Eksamen:

I. Den musikalske Prøve. 1 (skriftlig). a) Hørelære. b) Harmonilære. c) Kontrapunkt. d) Analyse. e) Musikhistorie. 2 (praktisk). Kandidatens tekniske og musikalske vokale eller instrumentale Præstation. 3 (mundtlig). Eksamination i Musikkundskab.

II. Den pædagogiske Prøve. 1 (skriftlig). Et Musikstykke, der ikke er opgivet af Kandidaten, forsynes (fx. for Klaverkandidaters Vedkommende) med Fingersætning, Fraseringstegn, Pedal m. v. til Brug for Undervisning. 2 (praktisk). Undervisning a) af Børn, b) af Viderekomne, c) i Kammermusik. 3 (mundtlig). Kandidaten besvarer i Eksaminationsform. et musikpædagogisk Spørgsmaal.

ønskede endelig at de Kandidaten tilstillede Elever ikke maatte være Elever af Lærere, der havde med Eksamen at gøre, og at Kandidaten saa vidt muligt skulde holdes i Uvidenhed om, hvem Elevernes Lærere var.

Formanden takker for disse Direktiver. Eksamenskravene er vanskelige at fastlægge. De »Alm. musikalske Krav« vil undergaa betydelige Ændringer og vil blive formet noget lignende, som Mag. H. har angivet. Harmoniseringen er stadig Dur og Moll, men Form. vilde foreslaa, at Kirketonart bliver tilføjet. Der var i Aar en ret indgaaende Eks

amination i Analysering. Kandidaten maa. mundtlig kunne klargøre Formen for Eleven. I Musikhistorie har det vist sig, at en mundtlig Prøve er bedre end en skriftlig, og at de fleste Kandidaterforetrækker en mundtlig. Med Hensyn til Fingersætning, Pedal o. s. v. mener Form., at dette kan ske mundtlig under Eksaminationen. Saa vidt muligt faar Kandidaten ikke at vide, hvem de tilstillede Elever er Elev af.

Stoffregen. Faar Medl. Meddelelse om Forslagets Udformning inden Autorisationen? Hr. S. foreslaar Udtrykket kunstnerisk Præstation ombyttet med musikalsk. Er der tænkt paa de ældre Pædagoger - kan der tænkes 2 Prøver,, en mindre svær og en svær.

Formanden. Ældre Pædagoger, der har undervist i 15 Aar, skal fremføre Elever, men ikke op i Musikhistorie o. lign. Denne Bestemmelse vil sikkert bortfalde ca. 5 Aar efter Autorisationen2 Eksamenskrav vil ikke være muligt, det har f. Eks. i østrig vist sig upraktisk.

Hr. Fledelius støtter som Talsmand for flere af Medlemmerne Mag. Heerups Forslag.

Medlemmerne slutter sig hertil med Klap.

Frk. Alsted foreslaar, at Eksamenstiden forlænges, saaledes at Kandidaten faar ca. en halv Time til Pædagogik.

Dirigenten spørger, om flere ønsker at udtale sig. Da dette ikke er Tilfældet, henstiller Dirigenten, om man eventuelt skulde vedtage en særskilt Lovbestemmelse om Indvarslinger og Meddelelser gennem Bladet. Men Forsamlingen var enig om, at Bestyrelsen selv kan foretage det i saa Henseende fornødne, i Henhold til Bestemmelsen i Lovenes Prgf. 20 sidste Punktum.

Hermed erklærede Dirigenten Generalforsamlingen for hævet.

Formanden takker Dirigenten for han,, Ledelse. Forsamlingen klapper.

11 Musikpædagogisk Forenings Medlemmer erindres om Elevkoncerterne. Børneelevkoncerten med Konkurrence finder Sted Mandag den 20. April og Elevkoncerterne for viderekomne Elever Fredag den 24. April. Bedømmelsen af Eleverne vil blive foretaget en halv Snes Dage inden.

Årgang 11/1936, nr. 02