Skandinavisk musikerkonkurrence

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 04 - side 102-102

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

SKANDINAVISK MUSIKERKONKURRENCE

I Konkurrencen kan deltage skandinaviske Instrumentalister under 35 Aar (d. v. s. født efter 1. Oktober 1901) paa følgende Instrumenter:

Klaver - Violin - Cello - Fløjte Klarinet - Obo - Fagot.

Konkurrencen finder Sted paa det kgl. «Ianske Musikeonservatorium i Køben-. havn fra 1.-15. Oktober 1936 og bliver ~offentlig, forsaavidt. Pladsforholdene tillader det.

Der maa. kun fremføres klassisk Musik af Mestre, født inden 1775, og Musik af: Carl Nielsen, Edv. Grieg, Jean Sibelius, 117i1h. Stenhammar, samt af en islandsk Komponist efter Aftale med det kgl. danske Musikeonservatorium.

Klarinettister og Fagottister har dog, af Hensyn til det begrænsede Repertoire for de to Instrumenter, endvidere Ret til at fremføre Værker af Carl Maria von Weber.

Konkurrencen omfatter 2 OPgaver, den ene bunden, den anden - indenfor nævnte Rammer - fri. De bundne Opgaver er:

Klaver: Carl Nielsen: Tema med Variationer, op. 40.

Violin: Joh. Seb. Bach: Solosonate g. moll (Præludium og Fuga).

Cello: Joseph Haydn: Koncert D.dur.

Fløjte: Joh. Seb. Bach: Solosonate a.moll.

Klarinet: W. A. Mozart: Koncert .k. dur.

Obo: G. F. Händel: Koncert g.moll.

Fagot: W. A. Mozart: Koncert B.dur. K8chel Verz. Nr. 191.

Konkurrencen kan højst omfatte 80 og mindst 45 Deltagere. Dog kan de 3 Dommere, - eenstemmigt, hvis særlige Omstændigheder taler derfor - indtil 15. August give yderligere 10 Ret til at deltage.

Indmeldelse finder Sted ved rekommanderet Brev til det kgl. danske Musikeonservatorium, København V., og modtages senest 1. Juli 1936. Samtidig indbetaler hver Deltager danske Kr. 30.-. Deltagerne indtegnes i den Rækkefølge, Anmeldelserne indløber. Indkommer der samtidigt et Overtal af Anmeldelser, træf fes Afgørelse ved Lodtrækning.

Deltagerne faar Ret til en gratis Prøve med en af Dommerne valgt Akkompagnatør. Senest 15. September gives der Deltagerne Besked om, hvilken Dag Prøven og Konkurrencen finder Sted. De ca. 15 bedste Deltagere gentager senere deres Præstationer, hvorefter Dommerkomitéen straks træffer sit Valg.

1. Præmie: Et Diplom samt d. Kr. 5.000. .

2. Præmie: Et Diplom samt d. Kr. 2.000. .

3. Præmie: Et Diplom samt d. Kr. 1.500.

4. Præmie: Et Diplom samt d. Kr. 1.000. .

5. Præmie: Et Diplom samt d. Kr. 750.-.

6. Præmie: Et Diplom samt d. Kr. 500.-.

7. Præmie: Et Diplom samt d. Kr. 250.-.

De resterende ca. 8 Deltagere et Diplom.

Der skal i Bedømmelsen lægges særlig

Vægt paa den bedste musikalske Form, og Opfattelse, selvfølgelig i tilbørlig god, teknisk Udførelse. .

Som Dommere fungerer Direktør ved det kgl. danske Musikconservatorium, Pianisten Chr. Christiansen, kgl. Kapelmusici Thorvald Nielsen og Aage Oxenvad, der mellem sig vælger en Formand. Dommerne har altid Ret til at afbryde Præstationerne.

Ved Slutkonkurrencen fungerer foruden de 3 nævnte Dommere Direktørerne ved det kgl. danske Musikeonservatorium, Pianisten Rudolph Simonsen og Dr. phil. Knud Jeppesen, kgl. Kapelmestre Egisto Tango og Joh. Hye-Knudsen, kgl. Kammermusikus Peder Møller, kgl.. Kapelmusikus Gilbert-Jespersen, Direktørerne ved Kungl. Musikaliska Akademien. i Stockholm, Professor Sven Kjellstr,5m, ved Musik-Konservatoriet i Oslo, Trygve Lindeman, ved Helsingfors Kon-. servatorium, Professor Erkki Melartin, samt Pianisten Haraldur Sigurdsson, Island.

- Nærmere Oplysninger ved Henvendelse til Musikconservatoriet.

Årgang 11/1936, nr. 04