Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 05 - side 129-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.NÆSTFOR7MAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. 'I""If. amager 9908 ti.KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. byen 8363.-POSTKONTO.- 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, Gothersgade 160 st. K.TEATERTELEFON: byen 6400, forestillingsdagen kl. 16-16,20.

FORENINGSMEDDELELSER.

Aar 1936 13. Maj afholdtes ORDINÆR GENERALFORSAMLING paa Hotel »Phønix« i København.

I Medfør af Vedtægternes § 16 var Landsretssagfører Bfigel Dirigent. Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed.

Dagsorden ifølge Indkaldelsen:

ad 1.Formanden Aksel Agerby aflagde Beretning om det forløbne Aar. Beretningen toges til Efterretning med Akklamation. ogingen ønskede Ordet i Anledning af Beretningen.a d 2.Kassereren Bjørn Møller forelægger det revideredeskab for Aaret 1935-36 og Status pr. 15. April 1936.ad 3.Formanden genvælges med Akklamation.ad 4.Herni. 1). Koppel, Knudåge Riisager og Henry Skjær afgaarefter Tur og genvælges eenstenin~igt. Gerharq Rafn har ned-lagt sit Mandat. Bestyrelsen foreslaar i hans Sted Niels Borre.Fra Medlei-ninerne er ikke indkommet noget Forslag. Niels Borre væ-lges eenstemmigt.ad 5.Til Suppleanter genvælges eenstemmigt 1 ) Tarp. 2) Allin Eriksen. 3) Otto Mortensen.ad 6.Til Revisor genvælges eenstemmigt statsaut. Revisor Steen-Hansen.ad 7.Bestyrelsen foreslaar til første Vedtagelse følgende Ændringaf Vedtægternes § 9, 2. Stykke:

»den indkaldes ved Bekendtgørelse, i D. M. A1)rilnuinmer med mindst 14 Dages Varsel. Regnskabsoversigt fremser»-des inden Generalforsamlingen til hvert enkelt Medleni«

Ændringen vedtoges eenstemmigt.ad 8.Formanden ønsker.Ordet for at opfordre Medlemmerne til atagitere for livligere Besøg til Koncerterne.

Bjørn Møller henstiller at benytte skriftlig Afstemning. Dirigenten svarer.

Dirigenten bemærker til, Protokollen, at Formanden i sin Beretning takker Wilhelni Hansens Musikforlag for Støtte til Propagandakoncerten, Fabrikant Axel Møller for en Gave paa 1000 Kr. til Anvendelse efter Bestyrelsens Skøn til Fordel for Selskabets Formaal og Gerhard Rafn for hans store Arbejde 'soni Bestyrelsesmedlem i 8 Aar.

Da ingen yderligere ønskede Ordetsluttedes General-forsamlingen. S. A. M. Biigel.

Dirigent.

Bestyrelsen konstituerer sig med Aksel Age.rby som Formand, Johan Bentzon som Næstformand og Bjørn Møller som Kasserer; de øvrige Medlemmer er: Niels Borre (nyvalgt), Sverre Forchham

mer, Herm. D. Koppel, Knudåge Riisager, Henry Skjær, Flemming Weis og Waldemar Wolsing.

Censurkomitéen bestaar af: Bernhard Christensen, Poul Allin Eriksen, Jens Schrøder, Sv. Erik Tarp og Vagn Holmboe, der er nyvalgt i Stedet for Johan Bentzon.

Til vore Komponister.

Vi minder om, at Værker, der ønskes opført i den kommende Sæson, maa være indleveret til Formanden, Larslejstræde 11, inden 1. Juni. Værker, der ønskes opført i Dansk Koncertforening, maa være indleveret samme Sted inden 15. Ausgust.

Til vore tinge Medlemmer.

Serie B-Koncerterne i Sæsonen 1936-37. Vi anmoder de af vore Medlemmer, som inaatte ønske at optræde paa Serie B-Koncerterne i den kommende Sæson om at meddele dette til Komponisten Fleniining Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund (Tlf. Ordrup 1812), inden 5. September. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer

ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Denne finder Sted i Midten af September. Vi gør opmærksom, paa, at saavel Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed til at optræde med delvis selvvalgt Program.

Kort til Generalprøverne paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter.

De Medlemmer, der inaatte ønske Kort til Generalprøverne paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter i den kommende S-æson, bedes meddele dette til Formanden, Tlf. Byen 6400, inden 5. Juni. Vi gør opmærksom paa, at de Medlemmer, der havde Kort i Fjor og ønsker dette ogsaa for den kommende Sæson, ikke behøver at meddele det.

Optagelsespi-øve til Orkestret.

Ligesom tidligere afholdes i første Halvdel af September en Op~ tagelsesprøve til Orkestret. De, der maatte ønske at deltage, bedes henvende sig til Formanden for Orkesterudvalget, Sverre Forchham~ mer. Tid og Sted for Prøvens Afholdelse vil senere blive meddelt.