Det unge tonekunstnerselskab 1935-36. Beretning til generalforsamlingen den13. maj 1936

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 05 - side 113-115

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB1935-36

BERETNING ""l""ll, GENERALFORSAMLINGEN DEN 13. MAJ 1936

VED AKSEL AGERBY

NAAR der skal gives en Oversigt over den forløbne Sæson, vil jeg begynde med at konstatere, at vi i Dag har 490 Medlernrner; det er nominelt en Tilbagegang fra ~ Fjor paa 22, men reelt en Freingang, da vi i Efteraaret slettede et halvt Hundrede Medlemmer, der var i Restance. Kontingentindtægten, der i Aar naaede Maksimum, viser Fremgangen.

Vi har i Aar afholdt 3 Serie-A-Koncerter, 3 Serie-B-Koncerter, '3 Koncerter i Samarbejde med Dansk Koncertforening og 1 Koncert i Saniarbejde med Bachforeningen. Desuden er (ler ligesoin i Fjor afholdt en Propagandakoncert med 1). U. 'l"".s Orkester og 3 Følkekoncerter paa Thorvaldsens Mus,-euni (3die Sæson). Ved A-Koncerterne er der fremført 3 Orkesterværker, 3 Kaninierinusikværker og 7 Sange af 9 forskellige danske Komponister; 7 Kai-ninerniusikværker og 7 Sange af 10 udenlandske Koinponister.

Ved B-Koncerterne har 1.6 unge Kunstnere optraadt med selvvalgt Program, hvoraf vi fremhæver 3 Kaninierniusikværker ,tf 2 danske Koniponister sanit 2 Kanin-ierniusikv,,erker og 4 Sange ,tf 4 nordiske Koniponister.

Ved de 3 Koncerter i Samarbejde med Dansk Koncertforening er der blevet spillet 8 Orkesterværker, 3 Kaninierniusikværker og 6 Sange af 13 danske Komponister, heraf var 8 Uropførelser. De to Orkesterkoncerter blev ledet af Launy Grøndahl og Ebbe Hamerik. Ved Thorvaldsens Musæunis Folkekoncerter, hvor Progran-Iniet i Lighed med de to foregaaende Sæsoner udelukkende bestod ,tf dansk Musik, fremførtes 16 Sange af 15 nulevende Komponister, 4 Kaminermusikv.,ærker (1 Uropførelse) og 4 Orkesterværker (heraf 2 Uropførelser og 2 Genoptagelser af ældre Værker) af 8 Koinponister. Orkesterkoncerten lededes af Jens Schrøder.

Ved Propagandakoncerten i-ned Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester var Ebbe Hamerik Dirigent. Programmet' var sammensat af et svensk, et norsk og to danske Værker af nulevende Komponister og Beethovens 7de Symfoni,-Koncerten var garanteret af Wilhelm Hansens Musikforlag.

Dr. Fritz Busch viste den forstaaende Imødekommenhed overfor Orkestret at lede nogle Studieprøver; og dette resulterede i, at Radioledelsen paa Dr. Buschs Anbefaling foranstaltede en Studieudsendelse i- ned Orkestret under hans Ledelse, hvor der blev spillet 2 klassiske Værker og 3 Værker af unge danske Komponister. Det har selvsagt været en stor Opmuntring og en glimrende Belæring for vort Orkester at faa Lejlighed til at spille under en saa fremragende - Dirigent, og vi er Dr. Busch meget taknemlig for hans Interesse for de Unge.

Den i Fjor planlagte Form for Udveksling af Programnier med de forskellige Lande er i Aar blevet forsøgt med Sektionen af ISCM i Wien, og det resulterede i, at der blev arrangeret en dansk Koncert i Wien i Februar, hvor der blev spillet 6 danske Kammermusikværker; til Gengæld herfor skulde vi afholde en østrigsk Koncert den 6. Marts i København, men grundet paa at Nodematerialet ikke naaede frem, maatte Koncerten udsættes til Efteraaret; der forhandles om lignende Udveksling til næste Aar med Tschekoslovakiet og Ungarn.

En nok saa intim Form for Samarbejde opnaaedes med Sektionen i Lund, idet en talstærk. Skare af unge Tonekunstnere i November drog over Sundet og spillede, ved en glimrende besøgt Koncert i »Akademiska Fóreningen«, et af os tilrettelagt Program af ung dansk Musik (7 Kammermusikværker og 6 Sange). Vi fik en straalende Modtagelse af Svenskerne og festede sammen efter Koncerten. Svenskerne gjorde Gengæld her i Februar, og Fru Karin Lundquist, Sangeren Knut Erman og Lundakvartetten: Gerhard Lundquist, Erik Ekelund, Sten Broman og Gbsta Lundeluist forsvarede bravt og med Held deres komponerende Landsmænd. Efter Koncerten havde Svend og Lissen Wilhelm Hansen samlet de Optrædende og et stort Antal Danske til en hyggelig Fest i deres Hjem. Dette Samarbejde lover godt for Fremtiden.

Man vil se af ovennævnte, at vi ved samtlige Koncerter af danske Komponister har fremført. 20 Orkesterværker, 13 Kammermusikværker og 29 Sange herhjemme; 13 Kammermusikværker og 6 Sange i Udlandet; ialt, 20 Orkesterværker, 26 Kammermusikværker og 35 Sange. I al Beskedenhed tør man vel betegne det som en smuk Indsats i een Sæ-son for dansk Musik.

»Musikraadet«, hvis Arbejde begyndte Juni 1935, og i hvis alinindelige Udvalg D. U. T.s Repræsentant har været Formand, har i Aar haft en lang Række Sager til Behandling, og vi haaber, at dets Position ved fortsat Sammenhold maa blive styrket saavel udadtil som indadtil til Gavn for dansk Musikliv.

Vi har selidt Blomster til Fru Nina Griegs og Louis Glass' Baarer, og Formanden repræsenterede ved Begravelserne; desuden har vi lykønsket Dansk Musikerforbund ved dets 25 Aars Jubilæum, Formanden for Københavns Orkesterforening Alexis Jonssen og Fabrikant Axel Møller paa deres 60 Aars Fødselsdage og sendt Takketelegrani til Fr. Schnedler-Petersen ved hans Afsked fra Tivoli for hans Indsats i dansk Musikliv.

Sluttelig bringer vi en Række Institutioner og Firmaer vor Tak for deres Hjælp og Støtte i den forløbne Sæson: Det kgl. Teater for Billetter til Opera- og Balletforestillinger mod en beskeden Afgift (der er benyttet 515), Statsradiofonien for værdifuld Adgang til Generalprøverne paa Torsdagskoncerterne, Kodas Raad for velvillig Støtte, Antikvar Carl Jul. Petersens Hja,-lpefond for det tildelte Legat og Thorvaldsens Musæ-um ved Direktør Sigurd Schultz for den forstaaende Gæstfrihed, Musæet atter i Aar har vist dansk Musik. Vi takker ligeledes Wilhelm Hansens Musikforlag for rundhaandet Støtte ved Propagandakoncerten, Afholdelse af Festen for vore svenske Gæster og Arrangementet af vore Koncerter, og A/S Hornung og Møller, der som sædvanlig har stillet deres Koncerts,,al til Raadighed for os og deres Instrumenter i andre Sale, hvor vi maatte ønske det. Vi skylder ogsaa Fabrikant Axel Møll~,r hjertelig Tak for hans personlige Gave paa 1,000 Kr. til os. Dansk Koncertforening og Bachforeningen takker vi for godt Samarbejde, ligesom vi er Dirigenterne Ebbe Hamerik, Launy Grøndal og Jens Schrøder Tak skyldig for deres uegennyttige kunstneriske Indsats ved Orkesterkoncerterne.

Endelig takker vi Medlemmerne, der ved deres idealistiske Arbejde har muliggjort Gennernførelsen af vor Sæson, og -udtaler Haabet oni fortsat Fremgang for »Det unge Tonekunstnerselskab«.