Kursuset i Kassel for hjemmets musik

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 07 - side 164-164

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

KURSUSET I KASSEI, FOR HJEMMETS MUSIK

I Dagene 25. Juli-15. August afho Idt Der Arbeitskreis fiir Hausmusik i Kassel et Kursus for Musikere og Musikpædagoger. Ansvarlig Leder var Musikdirektor W. Kiefner, Tilbingen, men Hovedparten af det musikalske Arbejde blev gjort af en Ikke-Tysker, Aug. Wenzinger, Lærer ved Skolen for- gammel Musik i. Basel.

Wenzinger, der er Gambist, viste sig her ogsaa at være en fremragende Korleder og- gav desuden i den saakaldte Spielkreiserziehungs-Stunde Indførelse i de nyeste Resultater af Studiet over det 16. til 18. Aarhundredes Forsiringskunst i saavel. vokal som instrumental Musik.

Dr. Fritz Dietrich's haade analytisk indtrængende og aandfulde Gennemgang af Baroktidens Musikformer laa i det samme høje Plan.

Da flere dygtige Musikere var til Stede og man desuden havde baade Gambe, Cembalo, Luth m. m. til Raadighed (foruden naturligvis en Mængde Blokfløjter), siger det sig selv, at Musikfremførelserne blev af en Kvalitet, som i hvert Fald vi Danske ikke ellers faar Lejlighed til at høre det.

Vel stod den gamle Musik baade i Korsangen og i Sammenspilsgrupperne i Forgrunden, men at Arbeitskreis f. H. ogsaa har andet paa Programmet, fremgik af Hugo Distlers Korsangstimer, hvor man arbejdede med hans ejendommelige stærke og inderligt-ekstatiske Musik. Ogsaa ældre og yngre Folkesange blev gennemgaaet, og Fru Greta Gebhardt fra Miinchen gav en Indførelse i nutidig tysk. Musikpædagogik med dens for os Danske saa forbløffende og næsten foruroligende Systematik og Dygtighed og dens store Alsidighed.

Da den yngre Generation i Danmark jo faktisk musikalsk lever paa de samme Værdier og udfra - stort set - samme Forudsætninger som Tyskerne, nemlig Europa 1936, og da vi Musikere i fremragende Grad henter vore Redskaber ogvort Stof fra Tyskland, var det velgørende paany at mærke, at i hvert Fald indenfor denne Kreds var et Fællesskab endnu muligt, aandeligt og musikalsk, saa alle Mure faldt og man kunde aande frit.Else Bartholdy.