Aarhus Byorkester besøger København

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 03 - side 41-42

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

AARHUS BYORKESTER BESØGER KØBENHAVN

AF AKSEL AGERBY

Efter Indbydelse fra Det unge Tonekunstnerselskab kommer Aarhus Byorkester til København i Begyndelsen af April for sammen med Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester at give en stor Propagandakoncert i Odd-fellow Palæets store Sal Fredag den 9. April under Thomas Jensens inciterende Førerskab.

Thomas Jensen har - som mange vil vide - siden 1927 været knyttet til Aarhus Teater som Kapelmester, og har ved Siden heraf været Dirigent for Aarhus philharmoniske Selskabs Orkester som Professor Robert Hansens Efterfølger. Thomas Jensen nøjedes ikke med at følge de vante Baner; han dyrkede ikke blot Klassikerne, Romantikerne og den nyere udenlandske Musik (Strawinsky, Hindemith), men fik Stunder til at gøre en betydningsfuld Indsats for den samtidige danske Musik. Han begyndte forsigtigt med Carl Nielsen, der den Gang ikke var god Latin i Aarhus, og senere fulgte en Række af vore talentfuldeste unge Komponister: Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Herm. D. Koppel, Knudåge Riisager, Frantz Syberg og Svend Erik Tarp.

Ved sit maalbevidste Arbejde og sit sjældent sikre Dirigentinstinkt skabte han Interesse og Betingelser for Dannelsen af et fast Orkester. Ved et Møde paa Folkebiblioteket i Aarhus af interesserede Organisationer stiftedes den 14. Januar 1935 Aarhus Byorkester, jydsk symfonisk Orkester. Institutionens øverste Ledelse er Orkesterkomitéen, hvori Aarhus Byraad er repræsenteret med 3 Medlemmer, og Institutionens daglige Drift ledes af et Forretningsudvalg paa 9 Medlemmer: Prosektor Fr. Gregersen, Telefondirektør Wallmann, Magister Gustav Albeck, Maskinarbejder Ivan Hansen, Kapelmester Thomas Jensen, Forretningsfører Hj. Just, Musiker S. A. Kannegaard, Læge Kramer-Petersen og Koncertmester Carl Overgaard. Dens økonomiske Grundlag er fremkommet ved Tilskud fra Aarhus Byraad, A/S Aarhus Teater og Aarhus philharmoniske Selskab. Ad privat Vej bragtes et Støttefond paa ca. 10.000 Kr. til Veje. Det aarlige Budget balancerer med ca. 85.000 Kr.

Orkestret begyndte sin kunstneriske Virksomhed den 1. September 1935 og gav i sin første Sæson 18 selvstændige Koncerter, deraf 3 i andre jydske Byer, og har fortsat lige saa energisk i indeværende Sæson.

Hvorledes opstaar nu en saadan Tanke: at to Orkestre, der bor saa langt fra hinanden, mødes for at musicere sammen og under saa festlige Former som i Odd-fellow Palæets store Sal i København? Det var saamænd en Idé, som undertegnede fik, da jeg i Efteraaret var i Aarhus og Vejle for at høre det unge Orkester spille Mozarts g-moll Symfoni og Beethovens Es-Dur Koncert med selveste Victor Schiøler ved Flyglet. Jeg sad ved Koncerterne og blev mere og mere glad for, at der virkelig var blevet Mulighed for at danne et helt nyt Orkester i Jylland, og jeg tænkte: der maa gøres noget for at Vække de slumrende Bevillingsmyndigheder i Rigsdagen og Kulturfonden. Jeg sagde det straks efter Koncerten til Thomas Jensen og til Orkestrets Formand, Carl Overgaard. De var begge med paa Tanken. Nu var kun tilbage at skaffe den økonomiske Forudsætning for at gennemføre Idéen, og jeg rejste til København fast besluttet paa, at denne Side af Sagen selvfølgelig ogsaa skulde gennemføres. Det unge Tonekunstnerselskabs Bestyrelse var straks Fyr og Flamme, Statsradiofonien lovede at transmittere Koncerten, Dansk Musiker-Forbund og Kodas Raad tilsagde os med vanlig Imødekommenhed økonomisk Støtte, og sidst, men ikke mindst, Wilhelm Hansens Musikforlag, der gennem Brødrene Asger og Svend Wilhelm Hansen beredvilligt lovede at tage den sidste - og tungeste - Ende af Garantien.

De to yngste Orkestre: Aarhus Byorkester og Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester, vil spille Mozarts Haffner Symfoni, Carl Nielsens: Det Uudslukkelige, I. P. E. Hartmann: Gudernes Triumfmarsch af Balletten »Trymskviden« og Knudåge Riisagers Slaraffenland, og vil med denne musikalske Indsats vise, at der er Evner og Vilje i de unge Musikere.

Man maa oprigtigt haabe, at Publikum vil møde talrigt op for at høre, hvad Thomas Jensen kan faa ud af de ca. 70 Musici, som de to Orkestre tilsammen tæller.

Vi ønsker de fortræffelige jydske Spillemænd og deres Dirigent hjertelig velkommen til København!