Lidt om klaviaturet

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 03 - side 54-54

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

LIDT OM KLAVIATURET

I et fornylig udkommet Nummer af »Allgemeine Musikzeltung« gør en tysk Klaverlærer opmærksom paa visse Ejendommeligheder ved vore Klaviaturer. Han tager sit Udgangspunkt i en Omtale af et Cembalo, der staar paa »Deutsches Museum« i München (bygget 1573 i Antwerpen), paa hvilket alle sorte Tangenter er anbragt nøjagtigt midt mellem de tilgrænsende hvide. Dette er jo paa vort Klaviatur kun Tilfældet med Gis, - alle de andre sorte Tangenter er anbragt paa forskellig Maade i Forhold til de hvide. Disse Forskelligheder har jo enhver nogenlunde rutineret Klaverspiller »paa Fornemmelsen«, men det kan sikkert alligevel, ikke mindst for Klaver-Pædagoger, være af Interesse at faa de nøjagtige Maal, saaledes at Forholdene paa Klaviaturet træder tydeligt frem. Ved en Henvendelse til Klaverfabrikant Hr. Knud Møller har jeg faaet bekræftet de her anførte Tals Rigtighed.

f - fis, f - ges 8 mm, ais - h, b-h 8 mm, c - cis, c-des 9 mm, dis - e, es-e 9 mm, g-gis, g-as 11½ MM, gis - a, as - a 11 ½ MM, cis - d, des - d 14 mm, d - dis, d - es 14 mm,
fis - g, ges - g 15 mm, a - ais, a - b 15 mm

Som bekendt er det jo altid de smaa Afstande, der volder de største Vanskeligheder i Skalaspillet; man staar sig derfor ved særligt at henlede Opmærksomheden paa disse. Som det ses af Tabellen, kan Afstanden mellem en hvid og en sort Tangent differere indtil 7 mm!

For Tertserne gælder følgende Tal:

c - e (eller tre andre hvide Tangenter) : 47 mm

fis - ais, ges - b 54 mm, d - fis, b-d 56 mm, a - cis, es-g 57 mm, e - gis, as-c 59 mm,
h - dis, ces - es 61 mm, des - f, cis - eis 61 mm

Øver Eleven f. Eks. Fis-Dur-Skalaen, gøres der med Fordel opmærksom paa Forskellen mellem Tertserne fis - ais og h - dis samt den »ganske lille« Sekund ais - h.

For de forstørrede Kvarters Vedkommende ser Tallene saaledes ud:

e - fis 79 mm, g - cis 80 mm, d - gis 82½ mm, a - dis 85 mm, e - ais 86 mm

Ikke blot, naar det drejer sig om Skalaspillet, men ogsaa naar det gælder Vanskeligheder ved Akkord- og Greb Spil, kan Tabellen være til Nytte, idet den kan bibringe Eleven en mere konkret rumlig Forestilling om de forskellige »Spands« Størrelse.

Otto Mortensen.