Musikkens historie

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 03 - side 56-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKENS HISTORIEPoul Hamburger: Musikens Historie, I Del til 1750. Aschehoug 1936.

En mere indgående omtale af ovennævnte værk bØr opsættes til også anden del foreligger, men så meget kan dog nu siges, at værket indenfor vor hjemlige musiklitteratur indtager en særstilling, idet det er det fØrste, vel gennemfØrte forsØg på i en nogenlunde alment tilgængelig form at forelægge det danske musikpublikum, resultaterne af den nyere internationale musikhistoriske forskning.

Den foreliggende fØrste del er gennemillustreret med mange velvalgte nodeeksempler, foruden at den i et særligt tillæg bringer tolv længere kompositioner. Bogen er inddelt efter kulturperioder: antikken, middelalderen (til ca. 1500), renæssancen. (til ca. 1600), barokken (til ca. 1750) ; indenfor de store afsnit er i talrige mindre kapitler skildret de enkelte musikformers udviklingshistorie. Denne fremstillingsform gØr det vanskeligt at få et klart indtryk af den musikalske situation på et givet tidspunkt, ligesom musikkens formale opbygning derved i for hØj grad gØres til det. musikalsk og

historisk centrale. Bogen slutter med en mere indgående omtale al Bachs vokale kirkemusik og Håndels oratorier. Hamburger går her lidt udenfor det strengt saglige, og når i bogens sidste punktum til fØlgende noget vovede postulat: »Händel har uden Tvivl været sig fuldt bevidst, at han med sit Oratorium ikke henvendte sig til et snævert Publikum af musikalske Feinschmeckere, men til en bred borgerlig Offentlighed, en HØrerkres, der tilmed - i Bevidstheden om den engelske Nations tilstundende verdenshistoriske Mission - maatte have særlige Betingelser for at forstaa den etiske Forkyndelse i Billedet af »Guds udvalgte Folk«, som oprulles i Håndels Oratorier.« (Anmelderens fremhævelse). Et notetill2dg bringer værdifulde henvisninger til publikationer og grammofonindspilninger af karakteristiske værker.

Povl Hamburgers »Musikens Historie« tegner til at blive et standardværk. for alle, der ser-musikkens historie som et levende formforlØb, der fØlger sine egne love, uden i det store og hele at stå i dybere sammenhæng med det Øvrige kulturliv. Men også for andre, og ikke mindst for dem der ikke kan gå til udenlandske kilder for at sØge musikhistorisk viden, må Hamburgers bog kunde blive af betydning med sin langt stØrre saglige værdi end tidligere danske musikhistoriske f remstillinger.

Gunnar Heerup.