Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 03 - side 57-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3y. KASSERER: Emil'Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. R-Vvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y. Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Tlf. Helrup 2019 y.

FORENINGSMEDDELELSER

Elevkoncerterne med henholdsvis nordiske og blandede kompositioner finder sted i Hornung og MØllers sal tirsdag den 13. og fredag den 16. april kl. 20.

Medlemmerne anmodes om at notere det op, da der ikke yderligere bliver sendt meddelelse derom.

Censuren finder sted om eftermiddagen mandag den 5. april i Hornung og MØllers sal.

GENERALFORSAMLING 16. FEBRUAR 1937Musikkonservatoriets sal.

Til stede var den samlede bestyrelse med undtagelse af næstformanden. Ca. 25 medlemmer var mØdt.

Formanden bØd velkommen og foreslog overretssagfØrer Fabricius valgt til dirigent; denne takkede for valget, erklærede generalforsamlingen for åbnet og gav ordet til formanden.

Dagsorden:

1.Formanden aflægger beretning.

2.Kassereren aflægger regnskab.

3.Valg af 2 revisorer.

4.Forslag fra bestyrelsen om udvidelse af denne ined et medlem til det redaktionelle arbejde.

5.Forslag til ændring af lovens prgf. 13, således at denne fremtidig kommer til at lyde således:

»Foreningens bestyrelse består af form""den, næstformanden, sekretæren, sekretær ved fagprØven, sekretær til det redaktionelle arbejde og kassereren samt det forretningskyndige medlem o. s. v.

6.Eventuelt.

Formandens beretning. Formanden talte om det forlØbne år, der havde været fuldt af travlhed -- der var ikke lagt så stor vægt på foredrag - da erfaringerne desværre viste, at disse blev meget dårligt besØgt ', men der var foranstaltet andre ting af interesse. Af mØder havde der blandt andet været et, hvor en repræsentant fra »Pensionsforeningen for Musiklærere« gav oplysning om denne forening; og dr. Rosenberg har fortalt om musikkongressen i Prag; til denne havde man prØvet at arrangere en fællesrejse, men på grund af manglende tilslutning måtte den opgives. Da formanden var forhindret i at deltage, repræsenteredes foreningen af lektor Forchhammer, ligesom dr. Rosenberg også deltog.

Elevkoncerterne hvoraf der havde været flere - havde alle haft stor tilslutning men medlemmerne reagerede ikke for henvendelse gennem musiktidsskriftet - fØrst ved en privat henyendelse lykkedes det at få arrangeret koncerten - men da var mange medlemmer stærkt interesseret, og der var straks stof nok til 2 aftener, ligesom pædagogiske spØrgsmål blev ivrigt diskuterede under sammenkomsten.

Tidsskriftet. Med hensyn til indlæg i bladet - er der ikke kommet nogle fra foreningens læsere. Man har derfor tænkt at indvælge et nyt medlem i 'bestyrelsen, hvis hverv det hovedsagelig skål være at indsamle materiale til bladet - særlig i form af peedagogiske artikler.

Dalcrozekursus - som foreningen arrangerede, var kun dårlig besØgt. af medlemmerne, hvorimod mange danse- og gymnastikpæ-dagoger deltog.

Autorisationen ligger i musikrådet. Forberedelserne, udarbejdelse af planen,'har krævet. et meget stort arbejde. Det er nu færdigt.

Samarbejdet med skolerne håber man stadig at udvide, således at medl. af Mp. F. kan undervise eleverne efter skoletid; det sker allerede ved flere skoler, og skoledirektionen er interesseret i sagen og har udsendt cirkulære med anbefaling af Mp. F.'s medlemmer. Det samme er sket i Folkemusikskolerne.

»Danmarks Folkernusikskole« er nylig stiftet. Det er en sammenslutning af folkemusikskoler i hele landet; en_ repræsentant for foreningen sidder i bestyrelsen. Man tænker at foranstalte sommerkursus, hvor medlemmer af Mp. F. kan deltage. I samarbejde med Dansk Sanglærerforening vil der antagelig allerede til sommer blive afholdt sommerstævne paa Ryslinge hØjskole.

Til den internationale kongres, som afholdes i Paris i juni, er formanden indbudt og håber at kunne deltage.

Annonceringen har været dyr i det forlØbne år. Men også meget effektiv. Formanden har haft umådelig mange forespØrgsler.

Musikhandlerforeningen arrangerede i efteråret en propagandauge for »levende musik«. 20 af Mp. F.'s medlemmer deltog ved en aften hos Lorry at spille på 20 af Hornung og MØllers små klaverer. Der var en del forhandlinger med musikhandlerforeningen --- disse var ikke alle lige tilfredsstillende - og man blev enige om, at Mp. F. ved en lignende propagandauge næste år skulde have langt stØrre bestemmelsesret.

når forenin-

Repræsentationsudgifterne har været ret store, men gen er med i så mange arrangementer af forskellig art, lØber der udgifter på, selv om der spares så meget som muligt.

Emblem. Der er sket henvendelse fra et medlem om anskaffelse af et emblem. Formanden overlader til de tilstedeværende senere at tage stilling til dette.

Hermed sluttede formandens beretning.

Da ingen har noget at bemærke, erklærer dirigenten beretningen for godkendt,

Kassereren aflægger regnskab. Dirigenten spØr'ger om nogen har noget at indvende.

Fru Schmidt bemærker, at der af overskuddet fra 1935 kun er overfØrt 347,80 kr., medens restbelØbet var betydeligt stØrre. .

Dirigenten bemærker hertil, at der burde have stået, at kassebeholdningen den 19. januar var så og så stor. Den opståede difference skyldes udbetalinger, der er foretaget mellem 1. og 19. januar.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Valg af revisorer. Fru Schmidt foreslår, at foreningen skal have en statsautoriseret revisor.

Dirigenten foreslår afstemning om dette spØrgsmål: Ønsker generalforsamlingen, at i hvert fald den ene af revisorerne skal være statsautoriseret?

Da 8 stemte for og 11 imod, faldt forslaget.

Ved genvalg af de 2 revisorer stemte 14 for, 1 imod.

Bestyrelsens Udvidelse. Formanden: Samtidig med, at bestyrelsen Ønsker at udvide sig med et medlem, der skal ordne ' og samle stof, Ønsker man at,foranstalte en omordning. Næstformanden, hr. Poul Schierbeck, er stærkt optaget af andet arbejde og har derfor Ønsket at trække sig tilbage fra næstformands Posten, men forbliver i bestyrelsen. Det nye medlem skal derfor tillige indtage stillingen som næstformand. Bestyrelsen vil foreslå, at hr. magister Povl Hamburger indvælges; hans store pædagogiske og videnskabelige evner og interesse er almindelig kendte.

Da ingen Ønsker ordet i anledning af formandens bemærkning, vedtages forslaget enstemmigt.

Forandring af Paragraf 13. Dirigenten beder medlemmerne give deres mening til kende.

Forandringen vedtages på vedtægtsmæssig måde.

Magister Povl Hamburger blev valgt til næstformand i bestyrelsen, således at han afgår sammen med den Øvrige bestyrelse ved næste ordinære generalforsamling.

Eventuelt. Forslag om emblem.

Ved afstemningen herom stemte mange imod, ingen for.

Da der ikke er flere forespØrgsler, erklærer dirigenten generalforsamlingen for hævet.

Formanden takker dirigenten for hans ledelse, og forsamlingen slutter sig hertil.