Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 04 - side 83-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139 u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa. sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

Generalforsamlingen.

Den ordinære Generalforsamling afholdes Torsdag den 13. Maj 1937 Kl. 16 paa Hotel PhØnix, Indgang Dr. Tværgade. Dagsordenen og Regnskabet vil blive tilsendt hvert enkelt Medlem.

Til Komponisterne.

Nye Kompositioner - saavel Orkesterværker som Kammermusik og Sange - der Ønskes opfØrt i Sæsonen 1937-38, indsendes til Formanden,. Kongensvej 26, F., senest 1. Juni.

-4K

Det unge Tonekunstnerselskabs og Dansk Koncertforenings Koncerter.

Kompositioner, der Ønskes opfØrt ved disse Koncerter, maa lige

ledes indsendes til Aksel Agerby, Kongensvej 26, F., inden 15. August.Der kan indsendes samme Kategorier af Kompositioner som ovenfornævnt. 4(

De unge Aftener i Sæsonen 1937-38.

Vi anmoder de af vore Medlemmer, der maatte Ønske at optræde

paa vore unge Aftener i den kommende Seeson, om at meddele dettetil Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlotten-lund, (Tlf. Ordrup 1812), inden 1. September. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge PrØve. Denne finder Sted i fØrste Halvdel af September. Vi gØr opmærksom paa, at saavel. Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed til at spille ved disse unge Aftener med delvis selvvalgt Program.

En straalende Fest paa Gl. Bellevue.

Efter den vellykkede Koncert i Odd-fellow Palæ-ets store Sal den 9. April, hvor Thonias Jensen fØrte de to Orkestre gennem det meget krævende Program til en kunstnerisk Sejr og lØnnedes, herfor med Touche og Laurbær, havde Asger og Svend Wilhelm Hansen inviteret Orkestrene til en hyggelig Nattefest i Restauranten paa Gl. Bellevue. Udenfor Pahæet holdt 5 Turistbiler, der fØrte de ca. 140 Deltagere i Festen ud til Klampenborg. Blandt Gæsterne saas: Departementschef Graae, DirektØr Ravn~Jonsen, Formanden for Dansk Musiker-Forbund Kruuse-Andersen, Formanden for Køenhavns Orkesterf orening H. V. Hansen, alle med Fruer, og Dr. Kramer-Petersen fra Aarhus. Efter at Svend Wilhelm Hansen havde budt velkommen, talte Aksel Agerby, Waldemar Wolsing, Carl Overgaard, Kruuse-Andersen, Johan Bentzon, Dr. Kramer-Petersen og Departementschef Graae. Saa hævedes Bordet, og Dansen tog sin Begyndelse.

Ved denne fornØjelige Aften, der fØrst sluttede sent, besegledes det gode Kammeratskab, der under Jydernes BesØg herovre havde udviklet sig mellem de to Orkestre.

Vi bringer Wilhelm Hansen vor hjerteligste Tak for den uforglemmelige Aften og adresserer denne Tak til Festens straalende Værtinde, Fru Lissen Wilhelin Hansen!

-)K

Undskyld!

Kære Ebbe Hamerik!

Ved en beklagelig Fejltagelse fik jeg ikke læst. Korrektur paa Programmet til Orkesterkoncerten den 9. April med Aarhus Byorkester og Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester. Korrekturen var blevet afleveret sent Torsdag Eftermiddag, og jeg var personlig henne for at forsØge at faa fat i den igen, men der var ingen til Stede paa Trykkeriet. I dette Program havde jeg skrevet en lille Artikel om Danmarks to yngste Symfoniorkestre, og i Omtalen af Det unge Tonekunstnerselskabs Orkesters Dirigenter var Deres Navn gledet ud. Derfor skynder jeg mig med ad denne Vej at bringe en Undskyldning herfor, da ingen mere end jeg beklager den skete Fejltagelse. Deres kunstneriske Idealisme og Deres Interesse for Arbejdet med vort Orkester er jo velkendt og skattet indenfor vort Selskab. Tilgiv derfor

Fejltagelsen, Ebbe Harnerik!Aksel Agerby.

Årgang 12/1937, nr. 04