Dansk Sanger-forbunds konkurrence

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 05 - side 96-96

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK SANGER-FORBUNDS KONKURRENCE

1000 KR. I PRÆMIE FOR ET MANDSKORVÆRK MED ORKESTER

I Anledning af den Mie nordiske Sangerkongres i Forbindelse med det store Landssangerstævne i KØbenhavn Juni 1938, har Landsorganisationen Dansk Sanger-Forbund, der tæller over 3000 aktive Sangere, besluttet at rette en Henvendelse til danske Komponister om at deltage i en Konkurrence om et Mandskorværk med Orkester. Den sejrende Komponist bliver tildelt 1000 Kroner i Præmie. I Dommerkomitéeja sidder kgl. Kapelmester Johan Hye-Knudsen, Konservatoriets DirektØr, Komponisten Rudolph Simonsen, SanginspektØr, Ma~ gister Mogens Wóldike, den jydske Overdirigent, Organist Fjelrad samt Forbundsdifigenten, Musikudvalgets Formand Ande*rs Rachlew.

Betingelserne for Præmiekonkurrencen er fØlgende: Det staar Komponisterne frit selv at vælge en Tekst, alvorlig eller munter, ganske efter Ønske. Selve Kompositionen skal helst være et gennemkomponeret Arbejde og ikke blot indskrænke sig til mange strofiske Gentagelser. Det er en Forud- sætning, at Værkets Korsats vidner om Kendskab til Mandskorsangens specielle Virkemidler. Det staar ligeledes Komponisten frit at indlægge et Solo-Parti i Værket, der skal have en Varighed af Cirka 10 Minutter til allerhØjst 15 Minutter.

Indleveringsfristen udlØber den 20. September i Aar, og der indsendes saavel Partitur -som Klaverudtog. Det indsendte Værk skal forsynes med et specielt Mærke tilligemed en lukket Konvolut indeholdende Komponistens Navn. Va-,,rkerne sendes til Forbundets Viceformand, Bogtrykker Christian Weile, Aabenraa 18, KØbenhavn. Yderligere Oplysninger faas ved Henvendelse til Forbundsdirigenten, Anders Rachlew, Overgaden neden Vandet 29. - Den præmierede Komposition vil komme til OpfØrelse af det samlede Kor under Landssangerstæ- vnet.