Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 05 - side 100-102

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn.Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teatei~-maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26,,F.

FORENINGSMEDDELELSER

Aar 1937 den 13. Maj afholdtes ordinær Generalforsamling paa »PhØnix«.

I MedfØr af Vedtægternes § 16 var LandsretssagfØrer Bilgel Dir gent. Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed.

Dagsorden ifØlge Indkaldelsen:ad. 1. Formanden Aksel Agerby aflagde Beretning om det forlØbne Aar. Ingen Ønskede Ordet til Beretningen (se denne andetstedsi Bladet).

ad. 2. K~ssereren forelægger det reviderede Regnskab for Aaret 1936 37 og Status pr. 15. April 1937.

Regnskabet vedtages.

ad. 3. Formanden Aksel Agerby genvælges med Akklamation.ad. 4. Johan Bentzon, BjØrn MØller og Flemming Weis genvælgeseenstemmigt.

Formanden meddeler, at Knudåge Riisager, der er blevet Formand for' Komponistforeningen, har nedlagt sit Mandat. I hans Sted foreslaar Bestyrelsen at vælge JØrgen Bentzon. Han vælges eenstemmigt.

ad. 5.Suppleanterne genvælges eenstemmigt.ad. 6.Statsaut. Revisor Steen-Hansen genvælges eenstemmigt.ad. 7.Ændringen af Vedtægternes § 9, 2. Stykke, vedtages paany (seforrige ordinære Generalforsamling).

Bestyrelsen foreslaar fØlgende Vedtægtsændringer til fØrste Vedtagelse:

§ 17 faar fØlgende Ordlyd: Bestyrelsen har den almindelige, herunder Økonomiske Administration af Foreningens Anliggende.r. Til Varetagelse af særlige administrative SpØrgsmaal kan Bestyrelsen nedsætte Arbejdsudvalg. Formanden og Kassereren tegner i Forening Selskabet.

§§ 18, 19 og 20 i Vedtægterne af 14/5 og 4/6 1936 udgaar.

Som ny § 18 foreslaar Bestyrelsen:

Bestyrelsen nedsætter et Udvalg, bestaaende af 3 Medlemmer, hvoraf det ene skal va-,,re Medlem af Bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin Formand.

Udvalgets Medlemmer vælges paa 2 Aar.

Genvalg kan finde Sted.

Ingen, der er fyldt 35 Aar, kan indvælges i dette Udvalg. Dersom et Medlem i LØbet af Valgperioden fylder 35 Aar, skal han fratræde ved Sæsonslutning.

Som ny § 19 foreslaar Bestyrelsen:

Udvalgets Opgave skal være at bistaa Bestyrelsen ved Valget af Kompositioner, fortrinsvis af yngre Komponister, der tænkes opfØrt ved Foreningens Koncerter, samt i videst muligt O~-nfang at fremkomme med Forslag om saadanne Værker.

§ 21 bliver herefter § 20.

JØrgen Bentzon spØrger, om Ændringerne kommer i Strid med de internationale Regler, hvilket Formanden imØdegaar.

Heerup henstiller, at Bestyrelsen foretager en Revision af Vedtægterne med Indarbejdelse at skete Smaaændringer, redaktionelle Rettelser og iØvrigt tager Vedta:-,gterne op til Gennemarbejdelse.

Formanden lover dette. De foreslaaede Vedtægtsændringer vedtages derpaa eenstemmigt.

Da ingen yderligere Ønskede Ordet, hævedes Generalforsamlingen.

S. A. M. Bilgel, Dirigent.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Aksel Agerby som Formand, Johan Bentzon som Næstformand og BjØrn MØller som Kasserer; de Øvrige Medlemmer er: JØrgen Bentzon (nyvalgt), Niels Borre, Sverre Forchhammer, Herm. D. Koppel, Henry Skjær, Flemming Weis og Waldemar Wolsing.

Til vore Komponister.

Vi minder om, at Værker, der Ønskes opfØrt, i den kommende Sæson, maa være indleveret til Formanden, Kongensvej 26, F., inden 1. Juni. Værker, der Ønskes opfØrt i Dansk Koncertforening, maa være indleveret samme Sted inden 15. August.

Til vore unge Medlemmer.

Vi anmoder de af vore Medlemmer, der maatte Ønske at optræde paa vore unge Aftener i den kommende Sæson, om at meddele dette til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund (Tlf. Ordrup 1812), inden 1. September. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge PrØve. Denne finder Sted i fØrste Halvdel af September. Vi gØr opmærksom paa,, at saavel Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed til at spille ved disse unge Aftener med delvis selvvalgt Program.

OptagelsesprØve til Orkesteret.

Ligesom tidligere afholdes i fØrste Halvdel af September en OptagelsesprØve til Orkesteret. De, der maatte Ønske at deltage, bedes henvende sig til Formanden for Orkesterudvalget, Waldemar Wolsing, Prinsesse Alexandrines Allé 12, St., Tlf. Ordrup 3123x. Tid og Sted for PrØvens Afholdelse vil senere blive meddelt.

Kort til GeneralprØverne paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter.

Ligesom tidligere Aar har Statsradiofonien atter i den kommende Sæson stillet Adgangskort til Torsdagskoncerternes GeneralprØver til Raadighed for vore Medlemmer. De, som maatte Ønske at overvære disse PrØver, bedes meddele dette til Formanden, Tlf. Fasan 826, inden 5. Juni. Vi gØr opmærksom paa, at de Medlemmer, der havde Kort i Fjor og Ønsker dette ogsaa for den kommende Sæ- son, ikke behØver

at meddele det.

Kontoret er lukket mellem 10. Juni og 10. August. Skriftlige Henvendelser vil i videst muligt Omfang blive besvaret.

Årgang 12/1937, nr. 05