En kontrakt for en musiklærling

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 05 - side 88-89

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

EN KONTRAKT FOR EN MUSIKLÆRLING

VED CHR. BEHREND

Som man vil se af nedenstaaende Dokument, kunde det ske, at en Fader, naar han satte sin Søn i Lære hos en Musiker, oprettede en Lærlingekontrakt af lignende Indhold som for Lærlinge i andre Haandværk. Kontrakten findes i det kgl. Bibliotek.

No. 21. Een Halv Rigsdaler.
1767.

Udj Den Hellig Trefoldigheds Navn!

Have vi undertejnede med hverandre indguat og sluttet følgende Contragt paa effterskrevne Conditioner.

I. At ieg Nils Jensen Bech haver til Sigr. Nicolaj Thorberg(1) kongelig bestaller Musicant og Organist udj Slagelse hensat [min] Søn Friderich Nilsen Bech for at lære den konstrige Musicalische Konst udj 6 Aar, fra denne Dato at regne, den 22de April Ao 1767 og til den. samme Dato dend 22de April Ao 1773.

2. Udi bemelte Friderich Bechs sex Lære Aar lover jeg Nils Bech at forsyne min Søn Friderich Bech med tilbørlig Klæder, ulden og linnet, Sko og Strømper.

3. I bemelte 6 Aar lover og tilsiger ieg, Nicolaj Thorberg, at anvende ald Flid saa vit muligt er, at informere Friderich Bech saaledes, at hand, naar hans Lære Aar er omme, for en god og dygtig Musicant Svend passere kand, og om hand haver Lyst til Claver og Orgelverch, da ligeledes at informere ham der paa, saa vit mueligt er.

4. Udi bemelte Friderich Bechs Lære Aar skal hand findes at være sin Hosbond hørig og lydig, tro og flittig, samt søge og see paa sin Hosbonds gafn. og beste, og ey nogen thid ved Nat eller Dag at blive eller udeblive af sin Hosbonds Huus uden hans Ville og Tilladelse, og i alle Maader sig saaledes forholde, som det en skikkelig og ærlig Lære Dreng vel sømmer og anstaar.

5. Skulde bemelte Friderich Bech imod Forhaabning i disse sine Lære Aar undvige eller noget u- tilbØrligt begaa /: som Gud bevare ham fra :/ saa tilsiger jeg Nils Bech at erstatte Nicolaj Thorberg ald den Skade, som hand der ved kunde tilføyes og billig predendere Vederlag for, og min Søn Friderich Bech paa min Egen, Bekostning skaffe tilstede.

6. Derimod lover ieg Nicolaj Thorberg for mig samt Hustru og Svenne saaledes at forholde os imod Friderich Bech, saa hand icke skal kunde have billig Aarsag over mig eller mine at klage.

7. For ald dette førskrevne tilsiger og forpligter vj os alle foregaaende Pungter, som denne Contragt formelder, paa begge Sider uryggelig at holde, det vj samtlig til Stadfæstelse underskriver og vores Zigneter haver hostrygt.

Datum Slagelse den 22de April 1767.

Nicolaj Thorberg

(Segl)

Effter Begiering haver vi tvende Mend som Forlovere vores Hænder underskren og Zigneter hos trygt.

Niels Jensen Bech Hans Pedersen Thels(?) Gøren Henrichsen

(2 Segl)

Indbemelte Friderich Bech haver i alle Maader opfyldet denne sin Lære Contragt og som et skikkelig og ærekiær Menniske sig saaledes i sine Lære Aar forholdet, at jeg vil have ham hos alle og enhver paa aller beste Maade recommanderet, og da hand nu som Musicant Svend sin Afskied er begierende, sin Løkke paa andre Steder at søge, saa haver ieg for hans tro og redelig Forholds Skyld hannem det ikke vildet negte, men hannem det her ved meddeeler og ønsker ham der til Løkke og Velsignelse.

Slagelse dn. 28. Septembr. 1772. N. Thorberg.

(Segl)

Fodnoter:

(1) Stadsmusikant Nie. Torberg, Organist i Slagelse blev begravet 26. Juni 1788 i Slagelse.