Oversigt over sæsonen 1936-37

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 05 - side 85-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

OVERSIGT OVER SÆSONEN 1936-37

VED AKSEL AGERBY

1936-37 blev paa mange Maader en begivenhedsrig Sæson for Det Unge Tonekunstnerselskab. Det bemærkelsesværdige for Koncerternes Vedkommende var, at det lykkedes os at fremføre saa meget Orkestermusik, dels ved Koncerter i Samarbejde med Dansk Koncertforening, hvor vi ikke blot fremførte nulevende Komponisters Værker, men hvor det ogsaa lykkedes os at gøre et værdifuldt Fremstød for den danske romantiske Musik med Værker af Kuhlau, I. P. E. Hartmann, Carl Nielsen og Niels W. Gades »Elverskud«, der vel tør betegnes som en straalende Perle indenfor den danske Romantik, dels ved den store Koncert med Aarhus Byorkester. Her gjaldt det om at vælge et Repertoire, der paa bedst mulig Maade kunde vise de to Orkestres Ydeevne. Og denne Hensigt naaedes sikkert i saa vid Udstrækning som muligt ved Valget af Mozarts Haffner-Symfoni, Carl Nielsens »Det uudslukkelige« og med Knudåge Riisagers »Slaraffenland« som Repræsentant for vor egen Tid.

Denne Koncert blev en afgjort Landvinding for den sakaldte levende Musik, idet det med al Tydelighed vistes, at der ikke blot er Vilje, men Evne hos vore unge Musikere til at gøre en kunstnerisk Indsats. Det gælder blot i Fremtiden om energisk at fortsætte Arbejdet, og dette sker sikkert bedst ved Sammenhold indadtil og et Propagandaarbejde udadtil blandt Publikum for at vække og vedligeholde Musikinteressen.

Vi tror paa, at der maa. og skal blive bedre Tider for Musikkens Udøvere, og vi er af den absolutte Overbevisning, at Stat, Kommuner og den. kulturelle Fond i langt højere Grad end tidligere maa støtte ikke blot det Arbejde, vi udfører, men ogsaa, de Bestræbelser, der ude i Landet fra forskellig Side gøres for at ophjælpe og højne Musikforstaaelsen. Vil man ikke hos de bevilgende Myndigheder forstaa dette, er det ikke vanskeligt at agere Spaamand for Musikkens Kaar i Fremtiden; oprettes der ikke saåvel i København som i de forskellige større Provinsbyer, Aarhus, Aalborg, Odense, faste Orkestre, er det ikke svært at forudse, at Musikken som Fag vil miste sin Tillokkelse, naar der ingen Erhvervsmuligheder er for de unge Musikere, og det vil selvsagt igen sige, at de faste Orkestre, det kongelige Kapel, Statsradiofonien og 'Tivoli, i Løbet af en Snes Aar ikke vil kunne rekrutteres med Musikere af tilstrækkelig kunstnerisk Karatindhold. Det er jo en uimodsigelig Kendsgerning, at havde Det Unge Tonekunstnerselskab ikke stiftet sit Studieorkester i 1930, saa havde de talentfulde Kunstnere, der siden da er blevet ansat i det kongelige Kapel, Radioen og Tivoliorkestret, ikke haft noget Sted, hvor de kunde faa den fornødne Orkesterrutine og derved Muligheden for med Held at søge de nu opnaaede Pladser. Hele vort Orkesterarbejde har imidlertid hvilet paa Velvilje og Idealisme, men det siger sig selv, at i Længden gaar dette ikke.

Der maa skabes en økonomisk Basis paa hvilken Musikerne kan faa en Eksistensmulighed, omend denne til at begynde med bliver under beskedne Former. Vi stiller dette Krav om Musikopdyrkning i Danmark ikke som et Modsætningsforhold til Radiofonien, hvis Betydning vi altid har forstaaet og værdsat, men udfra den Forudsætning, at Radioens Musikudsendelser nødvendigvis maa skabe Jordbund og derigennem Interesse hos Publikum for igen at ville høre Musik i Koncertsalen.

I den forløbne Sæson er der afholdt 3 Kammermusikkoncerter: en Østrigsk, en tjekkisk og en dansk. Der er ved disse Koncerter udelukkende spillet Musik af nulevende Komponister - 21 Værker af 15 udenlandske og 8 Værker af 3 danske Komponister. Paa 2 unge Aftener er der opført, 3 Værker af 3 danske og 2 af en udenlandsk nulevende Komponist, foruden en Række klassisk og romantisk Musik. Endelig er der paa 3 Koncerter i Samarbejde med Dansk Koncertforening (2 Orkesterkoncerter og 1 Kammermusikkoncert) opført 16 Værker af 11 nulevende og 5 af 4 afdøde danske Komponister. Desværre maatte vi opgive de 3 planlagte Folkekoncerter paa Thorvaldsens Museum, da den paabegyndte Installering af Lys m. m. paa Museet ikke som ventet kunde blive færdig i denne Sæson. Direktør Sigurd Schultz var meget bedrøvet herover, og han foreslog i Stedet for at begynde lidt tidligere i næste Sæson paa disse Koncerter.

Orkesteret har i Aar været beskæftiget med forskellige Opgaver: Emil Telmányi med 3 Kammerkoncerter, Mogens Wöldike ved Reformationsfesterne, ved en Række Koncerter i København, Provinsen ialt 9 og 4 Koncerter i Sverrig, Helsingborg, Malmø, Lund og Stockholm, endvidere ved Buxtehudefesten og endelig ved en Del Tonefilmsoptagelser.

Vi takker Dirigenterne for deres værdifulde kunstneriske Arbejde med Orkesteret. Ebbe Hamerik, der med saa overbevisende smukt Resultat dirigerede den første Orkesterkoncert med D. K. F., Mogens Wöldike, der ikke blot dirigerede den romantiske, danske Koncert, men ogsaa bragte sit ypperlige Drengekor med, hvorved han gjorde det til en uforglemmelig Oplevelse at høre de skønne Værker af Hartmann og Gade sunget af Drengestemmer. Foruden denne Koncert er vi Mogens Wöldike Tak skyldig for hans Trofasthed overfor Det Unge Tonekunstnerselskabs Orkester gennem Aarene og ikke mindst i denne Sæson, hvor han har benyttet vore Musikere ikke alene til Reformationsfesten, men ogsaa til sine egne Kirkemusikaftener i Slotskirken, og Buxtehudefesten. Og endelig Thomas Jensen, der igennem mange Aar har været mær knyttet til vort Selskab, for hans værdifulde Indsats ved Koncerten med Aarhus Byorkester.

Naar vi i saa vid Udstrækning som Tilfældet har været har kunnet arrangere saa mange Koncerter, skyldes det, at vi fra forskellige Sider har faaet økonomisk Støtte, for hvilken vi er de paagældende Institutioner og Autoriteter megen Tak skyldig. Vi nævner saaledes, at vi af Dansk Musikerforbund, Koda og Statsradiofonien fik værdifuld Støtte til Gennemførelse af Koncerten med Aarhus Byorkester og ydermere har vi faaet Tilskud til vort almindelige Arbejde fra Koda, den kulturelle Fond, Antikvar Carl Jul. Petersens Hjælpefond og fra en anonym Giver. Endvidere har Departementschef Graae gennem Undervisningsministeriet skaffet os Støtte til Udgivelse af Dansk Musiktidsskrift. Det vil heraf ses, at der er en voksende Forstaaelse rundt omkring for Betydningen af Det Unge Tonekunstnerselskabs Arbejde i Musikkens Tjeneste, og det er opmuntrende for Bestyrelsen at konstatere denne voksende Forstaaelse og Lyst til at hjælpe, os i vort Arbejde.

At Wilhelm Hansens Musikforlag atter i Aar paa saa gunstige Betingelser har arrangeret vore Koncerter og ydermere den 9. April inviterede os til den store og straalende Fest paa Bellevue efter Koncerten med Jyderne, fylder os med stor Taknemmelighed; og ligeledes overfor Akts. Hornung og Møller maa vi udtrykke en hjertelig Tak for den udmærkede Service, vi ganske gratis har faaet med Hensyn til Instrumenter og Benyttelse af deres Koncertsal.

Vi har i Løbet af Sæsonen været med til at fejre Koda's 10-Aars Fødselsdag, Emil Holm, Schnedler- Petersens 70-Aars Fødselsdag og Peder Møllers 60-Aars Fødselsdag. Ved denne sidste Lejlighed stillede vi vort Orkester til Raadighed til en Æreskoncert for vor højt begavede violinspillende Landsmand.

Vi har sendt Krans til Henry Andersens Baare og Hilsen til Norsk Tonekunstnersamfunds 25-Aars Jubilæum.

Vi har som sædvanlig mod en mindre Afgift pr. Billet haft Adgang til det kongelige Teaters Opera- og Balletforestillinger, og 120 Medlemmer har i Sæsonens Løb modtaget Billetter til Teatrets Forestillinger. 238 Medlemmer har modtaget Kort til Generalprøverne paa Torsdagskoncerterne, og vi bringer Det kongelige Teater og Statsradiofonien en oprigtig Tak for den Velvilje og Forstaaelse, de herigennem har vist vore Medlemmer ved at give dem Lejlighed til at overvære Teaterforestillinger og Koncerter paa saa favorable Betingelser.

Af Medlemstallet 520 mod 490 i Fjor fremgaar det, at Det Unge Tonekunstnerselskab vokser støt og roligt. Vi skylder vore Medlemmer Tak for den Interesse og Imødekommenhed de altid har vist, naar vi kaldte paa dem og havde Brug for deres kunstneriske Indsats. Endelig vil jeg nævne Redaktør Gunnar Heerup og takke ham for det loyale Samarbejde og det gode økonomiske Resultat, der i Aar er opnaaet, for Dansk Musiktidsskrift.

Jeg vil slutte med at udtale ønsket om fortsat Udvikling og Fremgang for Det Unge 'Tonekunstnerselskab.