Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 07 - side 145-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Statsradiofoniens Torsdagskoncerter.

Sæsonkort til Generalprøverne paa Torsdagskoncerterne er i disse Dage udsendt til de Medlemmer, der modtog Kort i Fjor, og end-videre til de, der har anmodet herom inden den 16. September og har betalt deres Kontingent. Er Kortene ikke kommet Medlemmerne i Hænde, naar dette Nummer af D. M. T. fremkommer, kan det skyldes, at Kontingent endnu ikke er betalt. Men skulde et Medlem, der har betalt Kontingent, og tillige har anmodet om Radiokort, ikke have modtaget dette, bedes Meddelelse heroin givet til vort Kontor, Kongensvej 26, Tlf. Fasan 826. Der bliver intet Radiokort udleveret, før kontingentet er betalt.

Til vore unge Medlemmer.

Grundet paa overvældende Travlhed ved Sæsonens Begyndelse, har Prøven til de unge Aftener i den kommende Sæson ikke fundet Sted. Der er derfor en Mulighed for de unge, der endnu ikke har anmeldt Deltagelse, for at komme med, og det sker ved Henvendelse til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlotten~ lund, Ordrup 1812, inden den 23. September. Vi gør, af Hensyn til vore nye Medlemmer, opmærksom paa, at saavel Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed til at spille ved disse unge Aftener med delvis selvvalgt Program.

Sæsonens første Koncert.

Fredag den 29. Oktober 1937 afholdes S2esonens første Koncert i Hornung & Møllers Sal, Bredgade 54, med dansk Prograrn. Værker af Poul Allin Erichsen, Rachel Sieginann, Sv. S. Schultz og Sv. Erik Tarp kommer til Opførelse. Nøjagtigt Program i Oktober-Numret af D. M. T.

Vi beder Medlemmerne notere Dagen og møde talrigt op til Koncerten.

Studiekoret.

Ved denne Sæsons Begyndelse agter Bestyrelsen at søge dannet et Studiekor indenfor Foreningens Rammer, for derigennem at muliggøre Opførelser af Korværker, saavel a cappella sorn med Orkester. Der vil blive afholdt en Optagelsesprøve, og vi opfordrer saavel vore kvindelige, som mandlige Medlemmer til at vise Sagen Interesse ved at deltage i Korarbejdet. Deltagelse i OPtagelsesprøven meddeles til vort Kontor, Kongensvej 26. Fasan 826. Jørgen Jersild har lovet atville fungere som Repetitør.