Niels W. Gades Værker Del 3

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 10 - side 214-222

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NIELS W. GADES VÆRKER, III

NOGLE HISTORISKE OG MUSIKALSKE BEMÆRKNINGER

AF KNUD ATLUNG

II. Koncertouverturer.

a.»Efterklang af Ossian« (»Nachklänge von Ossian«), Ouverture i a-Moll, Op. I.

I Gades Originalmanuskript, der - saa vel som hans Kompositionsskitse - er opbevaret paa Det kongelige Bibliothek, lyder Titlen: »Gjenklang af Ossian«.

Komponeret: I 1840 (antagelig i Eftersommeren) i København. Skønt Gade tidligere havde faaet offentliggjort fem Melodier, hvoriblandt »Paa Sjølunds fagre Sletter« i Berggreens Melodibog (1840), og havde faaet opført nogen Scenemusik paa Det kongelige Teater, betegnede han dog Ossian-Ouverturen som sit Opus 1, ligesom for derved at tilkendegive, at han mente først med dette Værk at træde frem som Komponist. Historien om, hvorledes dette første større Arbejde af Gade var fremkaldt af en af Musikforeningen udskreven Prisopgave om en Ouverture for Orkester, og hvorledes Gade sejrede overlegent i Konkurrencen og fik tilkendt Førsteprisen (30. Marts 1841) af Prisdommerne, Komponisterne Louis Spohr og Fr. Schneider, - er almindelig kendt (jfr. A. Hm. S. 53-55). Det for den unge Gade karakteristiske Motto, hvorunder Værket var indleveret, lød: »Formel hält uns nicht gebunden, unsre Kunst heisst Poesie« (af Ludw. Uhlands Digt »Freie Kunst«). Sujettet er hentet fra de af Tidens romantiske Gemytter stærkt yndede Ossian-Digte (et litterært Falsum af Maepherson), og det musikalske Forbillede er sandsynligvis Mendelssohns 2. Koncertouverture »Die Hebriden« (eller »Die Fingalshöhle«), som Gade kan have kendt i Partitur eller Klaverudtog. I det føromtalte Motto kan man uden Vanskelighed se en Bekendelse fra Gades Side til den nye »Programmusik«, og der er da ogsaa et Program for Ossian-Ouverturen, som ved et Tilfælde er bevaret, og som er gengivet i »Minder om Niels W. Gade«, S.184-185. Dette Program følger Musikken i store Træk.

Det var intet Under, at Gade med dette Værk overlegent vandt Førsteprisen i Konkurrencen, for det er intet mindre end genialt: et Tonedigt, der i sin Art hører til de bedste, som den tidlige Romantik frembragte, lige fuldendt, som det er, med Hensyn til sine Themaers Prægnans og Melodik, den formelle Udnyttelse af dem (uanset Mottoet), Værkets instrumentale Iklædning og - ikke mindst - den kunstneriske Idé og Beherskelse, som har føjet alle disse Elementer sammen til det helstøbte Kunstværk, som hvilket ikke blot Samtiden, men ogsaa Eftertiden har anerkendt det.

Uropførelse: 19. November 1841 i Musikforeningen under Fr. Glæsers Ledelse (jfr. ang. en Anmeldelse deraf A. Hm. S. 56); genopført: 1847, 67 (2 G.; 1. Gang under Gades Ledelse), 71, 1902 (2 G.) og 17; ialt opført 8 Gange. -- løvrigt. opført:

af Akademisk Orkestei: 1914, 19 og 25, ialt 3 Gange;

ved PK 1896, 98, 1904 og 07, ialt 4 Gange;

ved TPKO (i Tivolis Koncertsal) ialt 119 Gange(!) i Tiden 1909-34.

Desuden er Ouverturen opført i adskillige Musikforeninger i Provinsen, samt talrige Gange i Statsradiofonien.

Opført: I Stockholm 1869, i Oslo 1870 og i Åbo 1905 o. senere. I Tyskland opførtes Ouverturen 1. Gang i Leipzig i Musikforeningen »Euterpe« i Slutningen af 1841 under den unge Hollænder Jean Verhulsts Ledelse (jfr. Ch. K., S. 75-76). Derefter opførtes den ved Gewandhaus-Koncerterne 1. Gang den 27. Januar 1842 under Koncertmester Ferd. Davids Ledelse; genopført: 1843, 45 (under Gades Ledelse), 46 (Igl.), 49, 52, 53, 56, 60, 61, 72, 82, 91, 1918 og 1931 (i Gewandhaus-Koncerternes 150-Aars Jubilæums-Sæson; et af de meget faa Værker, der blev opført af ikke-tysk-østrigske Komponister) ; ialt opført 15 Gange. - Endelig er Ouverturen i de senere Aar - foruden i Tyskland og Skandinavien - opført i England, Frankrig, Italien, Polen og Jugoslavien (sandsynligvis ogsaa. i Holland). - Alle disse Data bekræfter det ovenfor anførte om Eftertidens Værdsættelse af dette Værk, der er det mest afholdte af alle Gades større, ikke-dramatiske Værker.

Trykt: Orkesterstemmer 1841, Partitur 1854 hos Breitkopf u. Härtel; Partitur med underlagt 2-hd. Klaverudtog 1926 hos Aug. Cranz, Leipzig.

b.»I Højlandene«, skotsk Ouverture (»Im Hochland«, schottische Ouverture) i D-Dur. Op. 7.

Komponeret: 1 1844, antagelig i August - September, dels i København og dels i Leipzig. Denne Ouverture giver (iflg. Ch. K.) en mildere Reproduktion af det i den foregaaende udpræget energisk behandlede, skotske Stof, nærmest »landskabelig« holdt, og der spores en mere direkte mendelssohnsk Paavirkning i denne end i den f ørste Ouverture.

Uropførelse: 25. November 1844 ved en Gewandhaus-Koncert under Gades Ledelse; ialt opført 20 Gange (senest i 1887). - Opført 1. Gang i Musikforeningen (af Alfr. Nielsen anført som Uropførelse) den 17. Februar 1846 under Fr. Glæsers Ledelse; genopført 1874 (under Gade) og 92 (2 G.) ; ialt, opført 4 Gange. - løvrigt opført:

i Dansk Koncertforening i 1902;
ved Det kongelige Kapels Symfonikoncerter i 1906;
ved TPKO (i Tivolis Koncertsal), ialt, 114 Gange (!) i Tiden 1909-34; endvidere adskillige Gange i Statsradiofonien; i Norge, Finland, England, Frankrig, Polen og Ungarn.

Trykt: Orkesterstemmer 1845, Partitur 1860 hos Fr. Kistner, Leipzig.

c.Ouverture Nr. 3 i C-Dur, Op. 14.

Komponeret: 1 1846; formentlig paabegyndt om Sommeren i København, afsluttet i December i Leipzig. Ch. Kjerulf betegner dette Værk som »en blodfattig....... Kopi af Mendelssohn, vel nok det svageste, kraftløseste Arbejde, Gade nogen Tid har skabt« (Ch. K., S. 155).

Uropførelse: I. Januar 1847 ved en Gewandhaus-Koncert under Gades Ledelse; genopført 1848 og 50; ialt opført 3 Gange. - Opført 1. og eneste Gang i Musikforeningen den 3. Januar 1849 (af A. N. anført som Uropførelse) under Fr. Glæsers Ledelse. Saavidt vides, er Værket ikke senere opført her eller i Udlandet; det er bemærkelsesværdigt, at Gade aldrig selv genoptog det i Musikforeningen.

Trykt: Orkesterstemmer (antagelig) 1847 hos Breitkopf u. Härtel; Partituret er derimod ikke trykt (som anført hos A. N.), rnen kan kun faas i Afskrift.

d.»Hamlet«, Koncert-Ouverture i c-Moll. Op. 37.

Komponeret: Fra Slutningen af 1860 til 7. Febr. 1861 i København. Gade har heri søgt at karakterisere den tragiske Skikkelse; den indledende Andantes Therna er anvendt til en Marcia funébre, som Afslutning.

Uropførelse: 14. Marts 1861 ved en Gewandhaus-Koncert under Carl Reineckes Ledelse, genopført 1870; ialt opført 2 Gange. - Opført 1. Gang i Musikforeningen den 5.Maj 1863 (af A. N. anført som Uropførelse) under Gades Ledelse; genopført 1889 (2 G.),- ialt opført 3 Gange.

Iøvrigt opført:
i Dansk Koncertforening 1915;
ved TPKO (i Tivolis Koncertsal), ialt 60 Gange i Tiden 1909-34;
i Statsradiofonien;
i Sverige, Norge, England og Frankrig.

Trykt: Orkesterstemmer 1861, Partitur 1862 hos Breitkopf u. Härtel; Partitur med underlagt 2-hd. Klaverudtog 1926 hos Aug. Cranz. - Værket er tilegnet F. L. Høedt, Gades nære Ven.

e. »Michel Angelo«, Koncert-Ouverture i F-Dur. Op. 39.

Komponeret: 1 1861 i København. Det er et livligt, rytmisk stærkt bevæget Stykke Musik, præget af en betydelig Energi og i en virkningsfuld Instrumentation, der paa sine Steder klinger helt »wagnersk«.

Uropførelse: 28. November 1861 i Musikforeningen under Gades Ledelse; genopført 1867, 74, 75 (2 G.), 83 og 90 (2 G.) ; ialt opført 8 Gange. - Opført 1. Gang ved Gewandhaus Koncerterne den 19. Dec. 1861 under Carl Reineckes Ledelse; genopført 1864, 72, 87 og 93; ialt opført 5 Gange. - Endvidere opført:

ved TPKO (i Tivolis Koncertsal) ialt 42 Gange i Tiden 1909-34;

i Statsradiofonien;
i Sverige, Frankrig og Tyskland.

Trykt: Partituret 1861, Orkesterstemmerne 1862 hos Fr. Kistner.

f. »Bertran de Born«, Ouverture i F-Dur (uden Opustal).

Komponeret: I Forsommeren 1875 - paa Kompositionsskitsen staar: »færdig Juni 1875« - og instrumenteret i 1876; paa Partiturets 1. Side staar med Blyant med Gades Skrift: »Skizze«. Denne Ouverture, der er af samme Art som de to nærmest foregaaende, er utvivlsomt inspireret af Ernst v. d. Reckes Skuespil af samme Navn, der opførtes paa Det kongelige Theater i Sæsonerne 1872-75. - Ouverturen er, saavidt vides, aldrig blevet opført og heller ikke trykt; formodentlig har Gade ikke selv været tilfreds med Værket, hvis første Thema iøvrigt har en vis Lighed i Rytmen med Themaerne i 2. Symfonis Ydersatser (de »ridderlige«).

III. Andre Orkesterværker (ikke dramatiske).

a. Novelletter (Nr. 1) i F-Dur. Op. j3.
4 Stykker for Strygeorkester,

Komponeret: I Efteraaret 1874, afsluttet 20. Okt. 1874.

Uropførelse: 10. April 1875 i Musikforeningen under Gades Ledelse; genopført 1876 og 82; ialt opført 3 Gange. - Opført 1. Gang ved Gewandhaus-Koncerterne den 12. Okt. 1876 under Carl Reineckes Ledelse, genopført 1884, ialt opført 2 Gange. - løvrigt opført:

af Kvindeligt Strygeorkester 1910;
i England og Tyskland, antagelig ogsaa i Norge, Finland, Frankrig, Italien og Rumænien (det er dog uvist, om det er Novelletter Nr. 1 eller 2).

Trykt: Partitur og Stemmer 1876 hos Breitkopf u. Härtel.

b.»En. Sommerdag paa Landet« (»Sommertag auf dem Lande«). Op. 55.
5 Orkesterstykker: Om Morgenen - Bygevejr - Skovensomhed - I Fiskerlejet (Humoreske) - Om Aftenen (Lystigt Folkeliv) .

Komponeret: I Sommeren 1879 i Fredensborg.

Uropførelse: 21. April 1880 i Musikforeningen (eneste Opførelse) under Gades Ledelse. -- Opført 1. og eneste Gang ved Gewandhaus-Koncerterne den 28. Okt. 1880 under Carl Reineckes Ledelse. - Iøvrigt opført i England, enkelte Stykker i dansk Radiofoni, i Frankrig og Finland.

Trykt: Partitur og Stemmer 1880 hos Breitkopf u. Härtel.

c. Koncert for Violin med Orkester, i d-Moll. Op. 56.

Komponeret: 1 1880 (antagelig i Sommeren), afsluttet i Oktober.

Uropførelse: 13. Oktober 1881 ved en Gewandhaus-Koncert under Carl Reineckes Ledelse (desværre er det ikke oplyst, hvem der spillede Solostemmen); de to sidste Satser af Koncerten, Romanze og Finale, blev genopført den 22. Dec. 1892. - Første-Opførelsen i Musikforeningen fandt først Sted den 30. Nov. 1882 med Anton Svendensen som Solist og under Gades Ledelse. Andre Opførelser har ikke kunnet oplyses.

Trykt: Partitur og Stemmer 1881 hos Breitkopf u. Härtel.

d. Novelletter Nr. 2 i E-Dur for Strygeorkester. Op. 58.

Komponeret: 1 1883, omarbejdet i 1886, afsluttet i Juli.

Uropførelse: 27. Februar 1892 i Musikforeningen. - Andre Opførelser er ikke oplyst, jfr. dog ovenfor under Novelletter Nr. 1 angaaende Opførelser i Norge, Finland etc.

Trykt: Partitur og Stemmer hos Breitkopf u. Härtel.

e. »Holbergiana«, Suite for Orkester. Op. 61.

1. Henrik og Pernille. - 2. Gert Westphaler. Jakob von Thyboe. - 3. Den Vægelsindede. - 4. Maskeraden.

Komponeret: Juni-September 1884 i Fredensborg.

Uropførelse: 13. Dec. 1884 i Musikforeningen under Gades Ledelse; genopført 1887 (2 G.) ; ialt opført 3 Gange. - løvrigt opført: Scherzoen (Nr. 2) i Statsradiofonien, hele Suiten i Polen.

Trykt: Partitur og Stemmer 1886 hos Breitkopf u. Härtel.

IV. Dramatisk Musik.

a. Melodramatisk Orkestermusik til »Aladdin« (Oehlenschlæger). Uden Opustal.

4 Numre (ved Ringens og Lampens Aanders Tilsynekomst)Partitur-Manuskript 21 Sider.

Komponeret: Antagelig i Begyndelsen af 1839 i København, afsluttet 11. Marts 1839. Musikken blev benyttet - sammen med forskellig Musik af Kuhlau, som Teatret lod Gade arrangere - ved Opførelsen af »Aladdin« paa Det kongelige Teater 1839-42.

Uropførelse: 17. April 1839; opført ialt 23 Gange til 1842.

Ikke trykt.

b. Ouverture i A-Dur til »St. Hans Aften-Spil« (Oehlenschlæger). Uden Opustal.

Partitur-Manuskript 43 Sider.

Komponeret: 1 1841, afsluttet i September, i København. 1 1886 vendte Gade tilbage til dette Emne, idet han da tog fat paa at komponere Slutningsscenen af samme for Solo, Kor og Orkester (jfr. senere under Afsnit »Korværker«). Sandsynligvis har der baade i 1841 og 1886 været Tale om Opførelse paa Det kongelige Teater af Scener af »St. Hans Aften-Spil«. - Paa Manuskriptet staar skrevet med Blyant: »Skal omarbejdes«.

Uropførelse: 3. April 1842 ved Clara Schumanns første Koncert paa Det kongelige Teater (under Gades Ledelse?). Saavidt vides har Ouverturen ikke vaæret opført senere.

Ikke trykt.

c,. »Napoli« eller »Fiskeren og hans Brud«, romantisk Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville - 2. Akt. Uden Opustal.

Komponeret: 1 1841-42 i København. - Det var Bournonville, der havde »opdaget« Gade som dramatisk Komponist og havde faaet overdraget til ham først sammen med Fr. Frølich at skrive Musikken til det lille pantomimiske Festspil »Fædrelandets Muser« og derefter at komponere og arrangere den ovenfor omtalte Musik til »Aladdin«. Til »Napoli« var der tre andre Med-Komponister, nemlig Edv. Helsted, H. C. Lumbye og H. S. Paulli. 2. Akt, hvis Musik Gade skrev, foregaar i »Den blaa Grotte«; herfra er kendt et lille, melodiøst Uddrag, der ofte spilles som Koncertstykke under samme Titel.

Uropførelse: 29. Marts 1842 paa Det kongelige Teater; ialt opført 394 Gange (!), senest den 19. Januar 1933. Denne Musik er sikkert den hyppigst opførte af alle Gades større Kompositioner. Koncert stykket »I den blaa Grotte« er opført:

i den danske Radiofoni, Norge, Sverige, England, Frankrig, Holland, Tyskland, Jugoslavien og Ungarn.

Trykt: Partituret er utrykt; derimod er det nævnte Koncertuddrag trykt i Arrangement for Salonorkester hos Wilh. Hansen.

d. »Agnete og Havmanden«, dramatisk Digtning i 2 Afdelinger af H. C. Andersen. Musik for Soli, Kor og Orkester. Op. 3.

Komponeret: I 1838-42. Kompositionsskitsen til Ouverturen er betegnet: »Februar 1838. Gothenborg« og stammer altsaa fra Gades Sverigesrejse, jfr. Gades Brev til Berggreen af 24. September 1838 (Ch. K. S. 32-34) med det kortfattede »Program« for Ouverturen og Hentydningen til Mendelssohns Ouverture til »Das Märchen von der schönen Melusine«. Resten af Kompositionen er antagelig væsentlig udarbejdet i 1842 i København. Da det lille romantiske Stykke faldt igennem ved Opførelsen, men Gade selv holdt af dette Værk, uddrog han i 1851 de to bedste Afsnit, Agnetes Vuggevise og Havfruekoret, deraf, forsynede dem med et kort Forspil og samarbejdede dem til det lille Koncertstykke, »Agnete og Havfruerne«.

Uropførelse: 20. April 1843 paa Det kongelige Teater med selve Fru Heiberg som Agnete, hvilket dog ikke kunde redde dette udramatiske Uddrag af et episk-lyrisk Digt for Scenen; det blev kun genopført een Gang, 2. Maj s. A. (A. N. anfører som Teaterstykkets Uropførelse den 1858 stedfundne 1. Opførelse af Koncertstykket.)

Partituret til det fuldstændige Værk er ikke trykt (kun det til Koncertstykket).

e. »Mariotta«, Syngestykke i 3 Akter. Teksten frit efter E. Scribe af C. Borgaard. Uden Opustal.

Komponeret: 1 1848-49. Kompositionen er formentlig paabegyndt i Begyndelsen af 1848 i Leipzig og derefter fortsat i København. Partituret til 1. Akt er afsluttet i Februar 1849, til 2. Akt i September 1849 og til 3. Akt den 29. Oktober 1849. Musikken skal være let og behændigt gjort, men uden Særpræg; Teksten er meget daarlig.

Uropførelse: 17. Januar 1850 paa Det kongelige Teater; ialt, opført 9 Gange, sidste Gang 13. Januar 1851. Stykket opnaaede kun en halv Succes d'éstime. Kun Ouverturen har holdt sig som lettere Koncertnummer og opføres vedblivende baade her og i Udlandet.

Trykt: Partitur og Stemmer til Ouverturen i 1889 hos Wilh. Hansen. løvrigt er Partituret utrykt.

f. »Nordisk Sæterrejse« (»Nordische Sennfahrt«), Lystspil-Ouverture i F-Dur. Uden Opustal.

Komponeret: 1 1850 i København; oprindelig betegnet »Mellem Fjeldene« og »Flugten til Sæteren«. Det er et livligt og iørefaldende Stykke Musik af lettere Art; om det er komponeret med et særligt Formaal for Øje er ikke oplyst.

Uropførelse: -(Formentlig) 7. Novernber 1889 ved en Gewandhaus- Koncert (eneste Opførelse) under Carl Reineckes Ledelse. Den første danske Opførelse, det.har været muligt at konstatere, er den ved en Palæ-Koncert den 4. Februar 1900 under Joachim Andersens Ledelse stedfundne, idet Ouverturen øjensynligt ikke er blevet fundet værdig til at opføres i Musikforeningen. Den er iøvrigt opført ved Tivoli- Koncerterne, i Statsradiofonien og i de fleste tidligere nævnte Lande.

Trykt: Partitur og Stemmer 1889 hos Wilh. Hansen, sammen med Ouverturen til »Mariotta« under Fællestitlen: »Zwei Lustspiel-Ouverturen«.

g. »Et Folkesagn«, Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville. - 1. og 3. Akt. Uden Opustal.

Komponeret: 1 1853 (-54) i København. - Bournonville havde atter formaaet Gade til -- denne Gang sammen med I. P. E. Hartmann - at skrive Musikken til en romantisk Ballet, hvis Stof, Elverhøjs- Sagnkredsen og Middelalderliv i Folkevise-Stil, laa Gades Hjerte særlig nær, idet han siden 1851 havde arbejdet paa Musikken til »Elverskud«. Det er derfor naturligt, at der er stor Lighed mellem de to Værker - begge Elverdans-Scenerne staar endda i e-Moll, skiftende til Varianten, E-Dur, - dog at Tonen i »Et Folkesagn«, navnlig hen mod Slutningen, er lysere end i »Elverskud«, idet Balletten jo slutter med Polonæsen og den berømte »Brude-Vals« - som Bournonville engang har benævnt »Midsommersangen«.

Uropførelse.- 20. Marts 1854 paa Det kongelige Teater; ialt opført 268 Gange, senest den 26. December 1931. Enkelte Stykker af Musikken opføres til Stadighed som Koncertnumre saavel her som i Udlandet.

Trykt: Orkesterstemmer til »Brude-Valsen« og Elverpigernes Dans i Arrangement for Salonorlkester. Iøvrigt er Partituret utrykt.

h. »Ulysses-Maisch«, Forspil til Holbergs »Ulysses v. Ithacia« ved Holberg-Jubilæet. Uden Opustal.

Partitur-Manuskript 8 Sider.

Komponeret: 1 1884, antagelig om Sommeren i Fredensborg. Det lille Forspil staar ved sit Sujet i nær Tilknytning til »Holbergiana«Suiten, der er komponeret omtrent samtidig.

Uropførelse: 6. December 1884 i Det kongelige Teater. - Opført af Akademisk Orkester den 1. December 1934 ved Holherg-Festen i Raadhushallen.

Ikke trykt.

Rettelser og Tilføjelser:

I den første Artikel Side 153, L. 2 f. o. indføjes efter »i Træblæserne«: »og Duetten«..

I den anden Artikel Side 178, L. 3 f. n. ændres »1846-47« til: »Sept. 1846-22.Juni 1847«. - Side 183, L. 13 f. n. rettes »I Sommeren 1864« til: »August - September 1864, Scherzoen dog afsluttet i Febr. 1865«. - L. 4 f. n. Symfonien er opført af Det unge Tonekunstnerselskab og Dansk Koncertforening 1936. -Side 184, L. 6 f. o. rettes »1 1871 (formentlig om Sommeren)« til: »I Vinteren 1869-70, instrumenteret Sommeren 1870-Oktober 1871«.