Københavns drengekors koncerter i Tyskland og Sverige

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 01 - side 19-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

KØBENHAVNS DR.l~,NGEKORS KONCEB.TF' RI TYSKLAND OG SVERIGE

»Københavns Drengekor« under Ledelse af Mogens W81dike gæstede i Efteraaret Tyskland og Sverige. Vi hidsætter et Uddrag af et Par typiske Anmeldelser-,

I

Hamburger Nachrichten, 22. Oktbr. '37.Ved Nordische Gesellschafts og de lo-kale Kultur- og Skolernyndigheders for-enede Bestræbelser er det lykkedes atfaa Mogens Wb Idikes, vidunderlige Kor til Hambur,,,. Den, der i Københ,,,ivn har kunnet følge W,51dikes Arbejde og Korets, Præstationer, vidste, at i hans Sangskole blev noget helt stort naaet, og maatte føle sig lykkelig ved at kunne faa dette Kor at høre i Hamburg.

W,51dikes Drengekor sang i Jacobikir-ken et meget krævende Program: Pale-strina, Handl, Buxtehude og Schiltz,samt fire danske Sange og tre danske Motetter. Koret sang med den Fuldkorn-menhed, der er vanskelig at karakteri-sere. De 60 Drengestemmer har densamme klare Klang, der, enten den erblid eller kraftig, svæver lige luftig gen-nem Rummet. Klangen bliver aldrigskarp og aldrig sød. Den er den rene,skære Velklang, der er hinsides ethvert,personligt Udtryk, fordi (len endnuikke formaar at udtrykke sig personligt- Drengesangens store Hemmelighed,.Mangt et berømt Kor tilskriver man En,,Jetunger. Her er ikke mindste Sporaf'saadan Tcaterengleagtighed: Korethar intet søgt ved sig hverken i Klangeller Udtryk og opnaar derved det, somstørre er, ja, det største af alt: den ægte Dybsindighed, Enfoldighedens Dybsind.Dr. Rudolf Maack.

Hamburger Tageblatt, 22. Oktbr. 37.

Den glimrende Udførelse af et meget omfangsrigt Program viste, at vor københavnske Gæst hører til Kontinentets allerdygtigste Drengekor. Et næsten to Timer langt, anstrengende Program ,gjorde ikke mindste Forandring hverken

i Korets Intonations- og Træfsikkerhedeller i Foredragets Friskhed og Livfuld-hed.John R. Hellinann.

Li~becker Volksbote, 25. Oktbr. 37.

Korets Klangbillede er imponerende fyldigt, og*Drengestemmerne træder ikke saaledes i Forgrunden som f. Eks. hos vore Thomanere; Wåldike ser i højere Grad NMaalet i en afbalar,,-,?,.;et Sam-klang.

Hvor grundig en Kormester W,51dike er, viste den fuldendte Fremførelse af Palestrinas Marcellusmesse. En Klan-,,, der aldrig mistede sin Ædelhed selv i det kraftigste Forte, og et udtryksfuldtt tonende Piano i Drengestemmerne bekræftede Korets Ry som et af Nutidens mest betydende Drengekor.

Walter Schmidt. Sydsvenska Dagbladet, 31. Oktbr. 37.

Da Palestrinakorets, beklagelige Opløsning fandt Sted, tillod man sig at tvivle om, at den nye Dannelse Københavns Drengekor, nogensind~ vilde kunne præstere noget lignende som det, man havde været med til, naar W81dikes første Kor lod sig høre. - - Men W,51dike er nu en af vor Tids genialeste Korledere, og i Gaar maatte man konstatere, at hans nye Kor allerede nu befinder sig paa et forbløffende højt Plan. Det kan uden videre sidestilles med Kontinentets allerbedste, og Spørgsmaalet er endda, om det ikke staar endnu en Sti-eg højere end f. Eks. Dresdener

Kreuzehor.Sten Bromann.