Frederiksborg-orglet paa grammofon

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 03 - side 64-65

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FREDERIKSBORG-ORGLET PAA GRAMMOFON

I det historiske Orgel paa Frederiksborg ejer vi her i Danmark et Instrument, der maa betragtes som Unikum ikke alene herhjemme, men uden Tvivl i hele Verden. Orglet, der er bygget i det første Tiaar af det 17. Aarh. af Esaias Compenius i Wolffenbilttel, synes at være den eneste Repræsentant i Nutiden for Orgelbyggerkunsten ved 1600Tallet. Ved en lykkelig Skæbne er det ikke alene blevet bevaret fra Undergang, men ogsaa forblevet intakt: de skiftende Tider er gaaet hen over det uden at sætte ringeste Spor - for de Ombygninger eller andre »Forbedringer«, som er blevet den triste Lod for saa mange af Barokens skønneste Orgler, er Frederiksborg-Orglet blevet heldigt skaanet. Endnu i Dag lyder det med samme ædle, fornemt-stille Klangpragt, som da det for mere end 300 Aar siden udgik fra dets Bygmesters Værksted.

Gennem de for nylig ved Skandinavisk Grammofon-Aktieselskab foran3taltede Optagelser (HMV DA 5207, DB 5213-14) er der nu skabt Mulighed for at bringe Kendskabet til dette sjældne Instrument ud i langt videre Krese end hidtil - og dermed forhaabentlig ogsaa uden for Landets Grænser. Og samtidig er der givet Lejlighed gennem Indspil

ningen af en Række Orgelværker af før Bachske Mestre til at høre denne gamle Musik paa et Instrument fra Tiden selv. Ganske vist er Frederiksborg-Orglet bygget i verdsligt Øjemed, som »Danse Orgel«, men dets Registerdispostion udelukker derfor paa ingen Maade, at ogsaa Tidens liturgiske Orgelmusik kommer fuldt til sin Ret derpaa - at' den klinger adskilligt mere autentisk paa et -zaadant Orgel end paa senere Tiders er i alt Fald givet.

Om Optagelserne er der kun godt at sige. Men der er da aabenhart heller intet sparet for at gøre dem saa fot-svarlige som overhovedet muligt. Repertoirevalget, Foredraget, det tekniske Apparat, alt har ligget i Hænderne paa eller er blevet overvaaget af den strengeste Sigkundskab. Plan og Ledelse har beroet hos Magister JUrgen Balzer, som med fuld Føje har udpeget den haade som Eksekutør og Kender af gammc-I Orgelkunst lige fremragende Finn Viderø til at foretage Indspilningerne. De tre Plader, der udgør Serien, giver et højst instruktivt Længdesnit gennem det 16.-17.-Aarhs. Orgelmusik. Fra Spanierne Cabezon og Tomas de Santa Marias vokalpolyfont prægede Forspil føres man over de af ægte instrumental Improvisation firemgaaede store Former hos Italieneren Frescobaldi (Toccata) og Nederlænderen Sweelinck (Ekkofantasi) til Nordtyskeren Scheidts Cantus firmus- bundne Variationer (»Da Jesus an dem Kreuze stund«) for at slutte med den franske Barokkomponist Nicolas le Begues lille verdslige Karakterstykke »Les Cloches«. Hver nok saa lille Detalje i disse ofte ret snørklede eller kontrapunktisk forgrenede

Stykker er kommet med i Optagelser,, og Klanggengivelsen synes overalt at ligge Originalen saa nær som vist overhovedet muligt med de for Øjeblikket raadende tekniske Midler.

Med Serien følger en Beskrivelse af Orglet og et Rids af dets Historie ved Mag. Balzer tillige med en Angivelse af Viderøs Registreringer for hver enkelt Stykke.Povl Hamburger.