Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 04 - side 91-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa. sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

A arsfesten.

Aarsfesten afholdes Torsdag den 28. April 1938, Kl. 20, i Palælokalerne, Klerkegade 2. Medvirkende: Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester, Dirigent: Mogens W,51d U.e, Studiekoret under Ledelse af Jørgen Jersild, endvidere Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Vilhelm Lanzky-Otto og Kjell Roikjer.

.Program:

1) Joseph Haydn: Symfoni i D-Dur (Londonsymfoni Nr. 2).

2) W.A. Mozart: Konzertantes Kvartet for Obo, Clarinet, Horn og Fagot [Kóchel-Verz: Anhang 1, 9].

3) Niels W. Gade: Morgenvandring. Aakanden. I Skoven (Tekster: E. Geibel) -

Maurice Ravel: Trois beaux oiseaux.

Cl. Debussy: Dieu! qu'il la fait bon regarder! Yver, vous n'estes qu'un villain (Tekster: Charles d'Orléans).

4) Offenbach-Binder: Ouverture til Operetten »Orfeus i Underverdenen«.Efter Koncerten fælles Smørrebrødsbord (3 Stk. Smørrebrød, Øl

og Kaffe. Pris 3 Kr.). Ved Bordet vil det nedsatte Festudvalg sørge for Forlystelser af forskellig Art, og der sluttes med en Dans. Det gælder blot om, at Medlemmerne møder talrigt og er med til at skabe den rette Feststemning. Der er fra mange Sider fremsat Ønsker om, at der endelig maatte blive Aarsfest i Aar, og vi mødes derfor Torsdag den 28. April til en hyggelig Musikaften og til et ligesaa hyggeligt Efterpaa.

Anmeldelse om Deltagelse sker til Formanden, Kongensvej 26, Telefon Fasan 826, mellem 13-15, indtil Onsdag den 27. .

Alle er velkomne til at deltage i Festen, selv om de ikke tegner sig til Smørrebrødsbordet.

Medlemskortet. giver Adgang. Gæstekort å 2 Kr. kan købes.Generalforsamlingen.

Ordimæ,r Generalforsamling afholdes Onsdag den 11. Maj 1938, Kl. 16, Hotel Phønix, Indgang Dr. Tværgade, med følgende Dagsorden:

1) Formanden aflægger Beretning.

2) Kassereren fremlægger Regnskaberne.

Regnskabsoversigt vil blive tilsendt Medlemmerne inden Generalforsamlingen.

3) Valg af Formand.4) Valg til den øvrige Bestyrelse.

Efter Tur afgaar Niels Borre, Sverre Forchhammer og Waldemar Wolsing (ifgl. Lovenes § 15). Alle er villige til Genvalg. I Stedet for Hermann D. Koppel, der ønsker at fratræde, grundet paa Arbejde, foreslaar Bestyrelsen Mogens Wóldike.

5) Valg af Suppleanter. 6) Valg af Revisor.

7) Lovændringer.8) Eventuelt.

Forslag fra Medlemmerne - herunder Forslag hvert Aar ledigblevne Bestyrelsespladser - som paa Generalforsamlingen, skal være indleverede skriftligt til Formanden, Aksel Agerby, Kongenvej 26, F, senest den 3. Maj.

Gyldigt Medlemskort maa forevises paa Generalforsamlingen.

København F, den 20. April 1938.

P. B. v.

Aksel Agerby.

om Emner til de ønskes behand~k-t

Til Komponisterne.

Nye Kompositioner - saavel Orkesterværker som Kammermusik og Sange -, der ønskes opført i Sæsonen 1938-39, indsendes til Formanden, Kongensvej 26, F, senest I. Juni.