Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 04 - side 89-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV

/1 Det amqrikanske filmsselskab Paramount har annonceret, at man i fremtiden ønskede at lade musiken til filmene komponere af anerkendte komponister. i~lan indledede således foi-handlinger med Maurice Ravel og nu forlyder' det, at Strawinsky har tegnet kontrakt med selskabet om to storfilm.

/1 Iflor Markevitsj har fuldendt et nyt orkesterwærk, »Le nouvel, åge«.

11 Jean Francaix' ballet »Kejserens, ny klær« (»Le roi nu«) har haft premiére. på Sadlers Well i London.

/1 Ved »Tritons« koncert den 5. april opførtes for første gang en strygetrio, op. 58 af Albert Roussel. Det var det sidste værk, Roussel nåede at fuldende. Det fremførtes ved denne lejlighed af Pasquier-trioen, hvem værket er tilegnet.

/1 1 september i år kan Berkshire musikfesterne (USA) fejre deres 20-års

jubilæum. Mrs. Elisabeth Sprague Coolidge, den bekendte amerikanske musikmæcen, har til denne anledning bestilt nye kammermusikværker hos Honegger, Anton von Webern, Frank Bridge, Ernst Toch, Jacques Ibert o. a.

/1 League of Composers. (USA) har afholdt en koncert, der helt var helliget værker af Ernst Krenek.

/1 Efter nationalsocialismens magtovertagelse i Østrig begynder nu også lier antisemitismen at forlede selv forskere med et vist navn til usagligheder. iilan læse i denne henseende dr. Alf red Orels »Wiener Musikbericht« i »Die ~,lusik« for marts 1938.

/1 Østrigs »Anschluss« til Tyskland har givet anledning til en række inte-.essante problemer. Således m. h. t. det store østrigske musikforlag Universal Edition, der væsentlig beror på jødisk kapital og som især er gået i breschen for moderne musik (bl. a. Sch,5nberg og hans elever). Dette forlag vil jo nu komme ind under rigsmusikkammerets dekret af 18. december f. å., der fordrer, at enhver komposition inden trykningen skal godkendes af musikkammeret., samt at udenlandske værker kun må optages på tyske iorlag efter gensidighedsprincipet. Wiener statsoperaen, den østrigske radiofoni og Sa Izburger festspillene må omorganiseres fra grunden, da adskillige af de i mest fremragende kræfter med Toscanini og Bruno Walter i spidsen har taget eller fået deres afsked.

11 1 anledning af Toseaninis -.,-ægring ved at dirigere i Salzburg har flere italienske blade taget til orde for at nægte Toscanini adgang til Italien. Toscanini har iøvrigt for nylig stillet en del af overskudet fra en koncert, som han har dirigeret i Carnegie Hall til

disposition for N.""erdi-fonden, der ta,,«ci,sig af forarmede italienske musikere.

/1 Da kammertonen trods den internationale konference i Wien i 1885 stadig er blevet ansat højere og højere, ~-r der i Tyskland udstedt en forordninl,~ om dens fastlæggelse på 435 svingninger.

11 Dr. Hochts konservatorium i Frank.furt er ]blevet statskonservatorium.

// De fleste amerikanske filharmoniske selskaber har sluttet sæsonen med betydelige underskud (Chicago: 77,000 dollars, Cincinatti: 32,000 dollars o. s. v.), men man konstaterer med begejstrin , at disse underskud dog er betyde

lig mindre end de foregående års.

// Fra tidsskrifter:

Holger Riltzebeck: Musiken som kulturfaktor (Nordisk Tidsskrift, 1938,1.) Jfirgen Balzer.