4 Musikdage på Uldum Højskole m.m.

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 05 - side 114-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunsthal 44Møen
  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

4 MUSIKDAGE PÅ ULDUM HØJSKOLE

1.-4. august afholder Danmarks sang~ lærerforening og Sanglærerforeningen i Eøhenhavn sit ilfflige kursus, denne j~ang på Uldum højskole.

Der undervises i enstemmig sang,

stemmedannelse,nodelæsningsøvelser,korsang, sammenspil, grammofonbrug.

Der påtænkes oprettet s~udlekrese

(minimum 20 deltagere) med følgende

emner: sinåbørns musikalsl~e opdragelse, sang i landsbyskolen, sang i mellemskolen, skolemusik, blokfløjtespil, koi-ledelse.

Som instruktører og studlekresledere, medvirker: Gerda Alexander, Agnete Foght Krarup, Agnete Zacharias, Karl Bak, Erling Brahm, Karl S.. Clausen, Rudolf Grytter, Cjunn A-r Heerup, LArsen-Pedersen, Thøger Rasmu~sen, Oluf Ring. Foredrag: Aksel Agerby: Hvad er folkelig sang? (med diskussion), Finn Høf fding: Om musikalitet.

Kursusafgift: 7 kr. for medlemmer, andre 10 kr. Ophold 15 kr. Betaling pr.

studlekres 4 kr. ior medlemmer, andre 5 kr. Moderation for studerende. Indmeldelsesfrist: L juli; indmeldelse sker til Rudolf Grytter, København, eller Thøger Rasmussen, Arhus.

DANSK KIRKESANGS SOMMERMØDE

finder sted på Hoptrup højskole, sønderjylland, 1.-5. august. Af foredrag kan nævnes biskop Noach: Den sønderjydske salmebog. Endvidere vil der blive afholdt studiekrese over »orgelspil ved gudstjenesten« ved Povl Hamburger, »salmevalg ved gudstjenesten« ved Ha~ rald Vilstrup, kursus i messesang og kursus i gregoriansk sa-ng ved Gunnar Pedersen, korsang ved ?v Iogens Wóldike

(indstudering af »Alles vas ihr tut« af Buxtehude i Vilstrups fordanskning), kirkemusikaftener i Tønder og Haderslev med henholdsvis Finn Ditlevsen o,,, Finn Viderø ved orglet. Endvidere vil Dansk kirkesangs årsmøde blive henlagt til sommermødet.

Betaling: 20 kr., alt inklusive. Studerende får moderation til 12 kr.

5. NORDISKE SANGLÆRERMØDE

f`l,nder sted i Gåteborg 8.-10. august. Foredrag: theol. et fil. dr. Rurik Holm, Sverige: folkevisen, komponisten David Monrad Johansen, - Norge: folkemusikken som grundlag for kunstmusikken, docent Carl-Allan Moberg, Sverige: Nordens ældste kormusik, musiklærerinde Maria Castrén, Finland: fepata-metoden (med diskussion), prof. Sven Kjellstróm, Sverige: violinen i undervisningens, tjeneste, Oluf Ring: dansk folkesang af idag, fil. dr. Birger Anrep-Nor(lin, Sverige: måling af musikalitet efter

Seashore-metoden, komponisten Ture Rangstr,5m, Sverige: fra Geijer til Sjijgren. Diskussion: nordisk samarbejde på musikkens område, indledere: musikdirektørerne Werther Carlson og Niels Sjóblom, Sverige.

Indmeldelsesafgift: 5 kr. Værelser fra 3-8 kr. pr. nat, fællesmåltider å ca. 1,50 kr. Anmeldelser og forespørgsler sker til Nordisk sanglærermøde, GBteborg, senest 15. juni. Brochurer med indmeldelseskort. kan hos Rudolf Grytter, København.

SOMMERKURSUS PÅ FOLKLIGA MUSIKSKOLAN, ARVIKA

Folkliga musikskolan, Ingesund, Arvika, Sverige, afholder sommerkursus 15. juli til 10. august. Kursus omfatter: instrumentalundervisning, orkesterskole (lede.r: Jens SChrøder, København), kammermusik, sammenspil i amatørkrese, dirigentkursus, forelæsninger (bl.

a. Rudolf Grytter: folkernusikalsk arbejde i Danmark). De sidste ti dage former sig som en kammermusikuge.

Kursusafgift: 135 kr. iberegnet ophold. For kammermusikugen alene 45 kr. Indmeldelser sker til rektor Vald. Dahl,gren, Ingesund, Arvika, Sverige.

1SCM's 16. MUSIKFEST, LONDON, JUNI 1938

Det internationale selskab for ny musiks 16. musikfest finder sted i dagene fra d. 17. til d. 24. juni i London. Program: se MLIT's, januarhæfte pag. 17 (bl. a. værker af Bentzon, Riisager og Syberg). Dertil kommer en korkoncert i Westminster abbejy med engelsk kirkemusik under medvirkning af korene fra Westminster abbey, St. Pauls cathedral og the Chapels royal, foruden for

skellige andre foranstaltninger og udflugter.

Adgangskort til festen: 20 sh. for medlemmer af 1SCM (altså ogsa for medlemmer af DUT), for andre 30 sh. Koncerterne finder sted i Queens hall, i 13. B. C.s concert, hall og i Grotrian hall. Alle oplysninger kan bl. a. fås hos Mrs. H. NM. Hart, Hill House, 2 Hill Road, London, N. W. S.

GLYNDEBOURNE OPERA-SEASON 1938

Glyndehournes 5. operasæson varer i år fra (1. 21. maj til d. 9. juli. Spilleplanen omfatter: Mozart: (Ion Juan, Figaros, bryllup, Cosi fan tutte, Donizetti: don Pasquale, Verdi: Macbeth. Den musikalske ledelse har Fritz Busch, (len sceniske C,arl Ebert.

Billetpriserne: 40 sh. pr. billet, nogle

f,å pladser å 30 sli. Dertil kommer rejse frem og tilbage til London (Glyndebourne ligger ca. 100 km syd for Lon(Ion) (3. klasse 6/10 + bus 2/6), samt eventuelt mad på stedet (full dinner 10/6, cold dinner 5/-). Alle henvendelser rettes til: The Glyndebourne Opera, 2/4 C,ockspur Street, London, SAV.I.

Årgang 13/1938, nr. 05