Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 05 - side 117-118

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunsthal 44Møen
  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DE'T UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Aar 1938 den 11. Maj afholdtes ordinæer Generalforsamling paa P.hønix.

I Medfør af Vedtægternes § 16 v-ar ' Landsretssagfører BUigel Dirigent. Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed. Den er indvarslet i D. M. T. for 22/4-1938.

Dagsorden ifølge Indkaldelsen.

ad. 1.Formanden afla,,gger Beretning om det forløbne Aar. Ingel-iønskede Ordet til Beretningen.ad. 2.Kassereren fremlægger Regnskabet i re-~.-ideret Stand for Drifts-aaret 1937--38 og Selskabets Status pr. 15. April 1938.Forsamlingen giver eensteminigt, Decharge.* (1. 3.Aksel Agerby genvælges med Akklamation til Formand.* d. 4.Niels Borre, Sverre Forchhammer og Waldemar Wolsing gen-v,ælges eensteminigt. I Stedet for Herniann D. Koppel, der paa,Grund af andet Arbejde har ønsket at fratræde, vælges een-stemmigt til Bestyrelsen Mogens ~Vffidike.ad. 5.Suppleanterne Tarp, Allin Erichsen og Otto -Mortensen gen-vælges eenstemmigt.ad. 6.Statsaut. Revisor Steen-Hansen genvælges eenstemmigt.a d. 7.De paa Generalforsamlingen d. 13. Maj 1937 vedtagne Lov-ændringer vedtages paany i uændret Form og er deri-ned ende-ligt vedtagne.a d. 8.Formanden giver Meddelelse oin »Unge Tonekunstneres Fond,~,,,der nu er stiftet som en selvejende Institution.Generalforsamlingen hævet. -

S. A. M. Bilgel.Dirigent.

Bestyrelsen:Aksel Agerby, Johan Bentzon, Jørgen Bentzon, Niels Borre, Sverre Forchhammer, Bjørn Møller, Henry Skjær, Flemming Weis, Waldeinar Wolsing og Mogens W;jldike.

-)K

Til vore Komponister.

Vi ininder om, at Værker, der ønskes opført i den kommende Sæson, maa være indleveret til Formanden, Kongensvej 26, F., inden 1. Juni.

Værker, der ønskes opført i Dansk Koncertforening, inaa være ndleveret samme Sted inden 15. August.

Til vore unge Medlemmer.

Vi aninoder de af vore Medlemmer, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i den kommende Sæson, om at meddele dette til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. (Tlf. Ordrup 1812), inden 1. September. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Denne finder Sted i første Halvdel af September. Vi gør opmærksom paa, at saa-,,el Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa. Lejlighed til'at spille ved »Ung Aften« med delvis selvvalgt Program.

Optagelsesprøve til Orkesteret.

Ligesom tidligere Aar afholdes i første Halvdel af Septeniber en Optagelsesprøve til Orkesteret. De, der inaatte ønske at deltage, bedes henvende sig til Formanden Aksel Agerby, Kongensvej 26, F., Tlf. Fasan 826. Tid og Sted for Prøvens Afholdelse N-il senere blive meddelt.

_4(

Kort til Generalprøverne paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter. For den kommende Sæson har Statsradiofonien atter stillet Adgangskort til Torsdagskoncerternes Generalprøver til Raadighed for vore Medleinmer. De, som maatte ønske at overvære disse Prøver, bedes meddele dette til Formanden, Tlf. Fasan 826, inden 5. Juni. Vi gør opmærksorn paa, at de Medleininer, der havde Kort i Fjor og ønsker dette ogsaa for den kommende Sæson, ikke behøver at meddele det.

-)K

Kontoret.

Kontoret er lukket mellem 10. Juni og 10. August. Skriftlige Henvendelser vil i videst muligt Omfang blive besvarede.

-)K

A arsf esten.

Der var en glædelig stor Tilslutning til Aarsfesten d. 28. April. Efter en fornøjelig afvekslende Koncert, gik de ca. 200 Deltagere til Bords, og ved det hyggelige Smørrebrødsbord vekslede Taler og muntre Sange. Ved Kaffen opførtes forskellige Sketch af muntert, satirisk Indhold og saa begyndte Dansen. Det blev sent, inden man skiltes. Saadan skal en rigtig Aarsfest være. Vi ønsker vore Medlemmer en god og forfriskende Sommer, i-ned Tak for den svundne Sæson og siger paa glædeligt. Gensyn til Efteraaret.

Bestyrelsen.

Årgang 13/1938, nr. 05