Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 06 - side 148-148

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15,

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Ung Af ten.

Vi anmo-der de af vore unge Medlemmer, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i Sæsonen 1938-39, om at meddele dette til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. (Tlf. Ordrup 1812) inden 5. September. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa afaflægge, Prøve. Denne finder Sted inden 15. September. Af Hensyn til nye.Medlemmer, gør vi opmærksom paa, at saavel. Instrumentalsom Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed til at spille ved »Ung Aften« med delvis selvvalgt Program.

-~K

Statsradiofoniens Torsdagskoncerter.

Naar Kontingentet er betalt, bliver Kort til Generalprøverne tilsendt de Medlemmer, der har anmodet herom. For at faa Kortet rettidig, maa de til September udsendte Opkrævninger altsaa indløses.

_4(

Optagelsesprøve til »Det unge Tonekunstnerselskabs« Orkester.

Vi erindrer om Optagelsesprøven til Det unge Tonekunstnerelskabs Orkester, der vil finde Sted i første Halvdel af September. Meddelelse om Deltagelse heri sker til vort Kontor, Kongensvej 26, F., Tlf. Fasan 826, og der vil senere blive givet hver enkelt Besked om Tidspunktet for Prøvens Afholdelse.

4C

Partoutkort til Den 'nordiske Musikfest.

Opmærksomheden henledes paa, at DUT.s Medlemmer kan købe Partoutkort til Den nordiske Musikfest -(g Koncerter) til nedsat Pi-is (7.00 Kr. inkl~isive Skat og Garderobe i Stedet for 10.00 Kr.) ved Forevisning af Medlemskortet hos Wilhelm Hansen, Lørdag den 27. ds., Kl. 9-17. Såfremt De ikke kan naa at købe Partoutkortet denne Dag, kan De muligvis skaffe Dem et ved at bestille det paa et Brevkort, der maa afsendes Søndag den 28. til Wilhelm Hansen, Billetsalget, Gothersgade 9-11, K.