En forespørgsel - med svar

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 07 - side 164-165

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

EN FORESPØRGSEL - MED SVAR

Med stigende Forbavselse har jeg været Vidne til Hr. Dr. Herbert Rosenbergs Virksoi-nhed, der synes at foregaa under en endogsaa særdeles stærk Protektion fra Mp F.

Det tør vel formodes, at Foreningens Ledelse herigennem mener at fremme Medlemmernes Tarv, men Begrundelsen er ikke urniddelbart indlysende. Det forekommer mig ikke, at Doktoren repræsenterer en Viden, der er ukendt herhjemme.

Maa det være mig tilladt at spørge: Med hvilken Ret skubber man vore egne Kræfter til Side, for at en fremmed kan indtage deres Plads?Otto Sandberg Nielsen.

Hr. Komponist Otto Sandberg Nielsen.

Dr. Herbert Rosenbergs Virksomhed bestaar deri, at han paa Opfordring af et Antal Medlemmer fra Musikpædagogisk Forening og derfor med Bestyrelsens Billigelse leder en Studiekreds en Gang ugentlig om moderne Musik. Desuden har han i Foreningen forrige

I I

Vinter sammen med Fru Rosenberg holdt et Foredrag om Cembalo og Cembalomusik.

Dr. Rosenbergs Indsigt og Evner har været os bekendt, længe nden han kom her til Landet, og -det har været os en Glæde at kunne drage For-del af hans Ophold her, ligesom det har været os en Glæde at bede ham være vor Gæst ved mange forskellige Lejligheder. Hvis det kan kaldes »en endog særdeles sitærk Protektion«, .ved jeg ikke, hvad Protektion er. Jeg kalder det Gæstevenlighed og ser nødigt, at denne Foreningens smukke Egenskab forstyrres af en misforstaaet Trang til at værne om vor egen Arbejdsmark. Dr. Rosenberg fortrænger ikke nogen dansk Arbejdskraft, men er tværtimod til overordentlig Hjaclp for sine danske Kolleger.

Af Deres Indsigelse kan man let faa det Indtryk, at det drejersig om en svimlen-de Virksomhed. Men een ugentlig Times Studie-kreds kan næppe ænste noget alvorligt tænkende Menneske, og derkan ikke være Tale om Tilsidesættelse af nogen jævnbyrdig dansk Kraft. Deres ærbødige

P. F. V.

Finn Høffding.