Musikpædagogisk forening. Generalforsamlingen torsdag den 9. februar 1939

Af
| DMT Årgang 14 (1936) nr. 03 - side 86-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Peders-stræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26284, »Musikpædagollisk forening«, Sortedamsdossering 65A,

København Ø.

BESTYRELSEN:

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø.

Tlf. Nora 5246.REDAKTØR: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934x. FORENINGSSEKRETÆR: fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965. Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

Musikpædagogisk forenings kontor og sekretariat forestås af fru Anna Veibel og er beliggende i Skt. Pedersstræde 43, København K, med telefon Palæ 4965; kontoret er åbent daglig kl. 16-17. Alle henvendelser foreningen vedrørende bedes med nedennævnte undtagelser rettet til kontoret, dog anmodes man om ikke at indtelefonere adresseændringer, rettelser, klager o. I., men at indsende sådant skriftligt. Musikpædagogisk stof, der ønskes optaget i Dansk musiktidsskrift, bedes sendt til Finn Høffding, og alle opl Usninger om fagprøver og elevkoncerter fås som hidtil hos Knu,d Leopold Nielsen, adresser ovenfor.

Medlemslisten. Da Mpf i år trykker medlemslisten tidligere end ellers, må alle adresseændringer og reklamationer sendes skriftligt til Mpfs kontor Skt. Pedersstræde 43, København K, inden den 10. april.

-4(

Elevkoncerten med moderne musik fin-der sted i Hornung & Møllers sal lørdag'd. 25. marts, ikke, som tidligere meddelt onsdag d. 5. april.

4c

GENERALFORSAMLINGEN, TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 1939

Til Stede var den samlede Bestyrelse med Undtagelse af Povl Hamburger. Ca. G5 Medlemmer deltog.

Formanden bød velkommen og foreslog til Dirigent, Overretssagfører Fabricius, som takkede for Valget, hvorefter Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet, og Ordet givet til Formanden.

I. Formanden aflægger Beretning:

Finn Høffding udtalte, at det forløbne Aar havde været et frodigt Aar. Der har været afholdt 4 Medlemsmøder. Det første, hvor Karl S. Clausen indledede en Diskussion om Folkemusik. Det and~,t var arrangeret i Samarbejde med

Københavns Sanglærerforening og var et Foredrag »Volksmusik und Musikpflege« holdt af Professor Fritz JC)de. Ved det tredie Møde omtalte og demonstrerede Dr. Herbert Rosenberg og Frue Cembalo og Cembalomusik. Disse 'Møder fandt Sted om Foraaret, medens det fjerde fandt Sted om Efteraaret, og her fore~ lagde Bestyrelsen Eksamenskravene, som de var blevet indleverede til Ministeriet; samtidill gjorde Kommunelærer Ejnar Hanssen Rede for et Møde, Sanglærerforeningen havde haft om Sang som Fritidsbeskæftigelse ved Skolerne.

Formanden udtaler, at Foreningen ikke saa meget skal afho Ide Foredrag, men paa anden Maade prøve at arbejde Medlemmerne sammen, f. Eks. ved Studiekredse, som har været afholdt i Foraaret og Begyndelsen af Efteraaret med Emnet: Undervisningslitteratur og Børns Øvelyst eller -Ulyst, samt Jazz som Undervisningsmusik. Referater og Diskussioner fra denne Studiekreds findes i flere Hefter af DMT. Ved Studiekredsen blev ogsaa eventuel Anmeldelse af Elevkoncerterne drøftet.

Der har været Forslag om et Arkiv. Foreningen har tidligere haft et, som aldrig blev benyttet. Hvis der kunde samles nyere Litteratur om Musik og Pædagogik var Idéen god, men koster Penge.

Om Efteraaret var der en Studiekreds om moderne Børnepsykologi ledet af Kommunelærer Hemmer Egeberg, og Dr. Rosenberg har paa Opfordring af en Kreds af Mpf. Medlemmer holdt Studiekreds over moderne Musik. Elevkoncerterne i Foraaret gik udmærket, og Bestyrelsen besluttede at afholde fire Elevkoncerter paa historisk Basis. Disse Elevkoncerter er blevet kaldt Jubilæumselevkoncerter, idet Foreningen i denne Sæson fejrer 40 Aars Jubilæum.

Eksamensforslagene, som er udarbejdede af Universitetsprofessoren i Iklusikvidenskab, Direktøren for Konservatoriet og Formanden for Mp F., blev efter Musikraadets Ønske affattet i ministeriel Form, ved hvilket Arbejde Landsretssagfører Helsted har været til stor Hjælp. Forslagene ligger nu i Ministeriet og venter paa at komme til Behandling, saa Foreningen forhaabentligt kan faa den længe ønskede statsanerkendte Eksamen.

Frivillig Musikundervisning ved Skolerne er et Problem, der gennem en længere Aarække har været drøftet, og i Fjor blev der nedsat et Udvalg bestaaende af Repræsentanter fra Sanglærerforeningen og Musikpædagogisk Forening til at udarbejde Forslag til Sagens Gennemførelse, men' da Planen kom for i Sanglærerforeningen vakte den stærk Modstand. Sanglærerforeningens Formand mente dog ikke at Slaget var tabt, men at Forhandlingerne var afbrudt til bedre Tider.

Sommerstævner. Formanden udtalte, at det var rimeligt Foreningen afholdt Sommerstævner, hvor ikke blot Mp F. Medlemmer, men hvem der havde Lyst, kunne faa Indblik i moderne Musikopdragelse. Blindeinstitutet afholdt et saadant Stævne i Sommer for blinde MUsi

kere og henvendte'sig bl. a. til Musikpædagogisk Forening for at faa. Fædagoger til at vejlede de blinde. Finn Høffding har talt med Repræsentanter fra Blindeinstitutet om eventuelt i Fællesskab at arrangere et saadant Møde, som i Reglen finder Sted i Begyndelsen af Juli, og udtalte, at det var morsomt, hvis der inden for Foreningen fandtes Medlemmer, som havde Lyst og Evne til at forestaa et saadant Arbejde.

Der er blevet rettet en Protest mod Foreningen for at have protegeret Dr. Rosenherg, hvilket der ikke kan være Tale om, da alt hvad Dr. Rosenberg har haft at gøre, er at lede en Studiekreds om moderne Musik, som han paa nogle Medlemmers Ønske blev opfordret til at lede, samt at holde et Foredrag om Cernbalomusik, honoreret med den sædvanlige Takst - 35 Kr. Protesten blev henvist til Musikraadet, hvor den for Tiden er under Forhandling.

34 fynske Musikere har protesteret mod Hr. Martin Andersen og beskyldt ham for illoyal Konkurrence, og de ønskede at Mp F. skulde tage Affære. Det f orretningskyndige Bestyrelsesmedlem har erklæret, at Foreningen ikke kan tage Stilling til Sagen før Akterne laafuldstændig klare.

Finn Høffding udtaler: »Det er med Vemod, jeg forlader Formandsposten, og jeg takker Medlemmerne for udvist Tillid gennem en Aarrække. Egentlig har jeg ikke Lyst til at forlade dette Arbejde, men jeg er nødt til det, -da jeg i flere Aar har maattet tilsidesætte min kunstneriske Virksomhed. Forenin~ gens Trivsel har ligget mig stærkt, paa Sinde, men -da jeg mærker, at det skorter paa Tid, vil jeg hellere bryde af, og jeg gaar med stor Tryghed, hvis Generalforsamlingen nærer samme Ønsker som Bestyrelsen med Hensyn til min Efterfølger. Hr. Thorvald Nielsens Navn som Kunstner, Pædagog og Menneske har saa smuk en Klang, at jeg tror, Foreningen vil være godt tjent med ham som Formand.

Finn Høffding i-etter derefter en Tak til Bestyrelsen for godt Samarbejde med særlig Adresse til Else Ammentorp og Knud Leopold Nielsen og takker den faste Stab af Medlemmer, der altid møder op Og hjælper til ved Foreningens Foranstaltninger. Finn Høffding ønsker Foreningen fortsat Fremgang og udtaler, at man i Dag i Foreningen ser ,Mennesker med stærke energiske Ansigter og med Initiativ, og det er dem, vi venter os Fremtiden af. Forsamlingen rejser sig og hylder Finn Høffding med langvarigt Bifald. Dirigenten spørger om nogen ønsker Ordet i Anledning af Formandens Beretning.

Knud Leopold Nielsen overrækker Finn Høffding et Gavekort paa 285 Kr., som Tak for hans Arbejde og Betydning for Foreningenogudtaler bl.a.føl~ gende: »Da Hr. Finn Høffding i Dag efter eget Ønske forlader Formandsposten i Musikpædagogisk Forening, vil jeg gerne paa Medlemmernes og Bestyrelsens Vegne have Lov at takke Finn Høffding for den Tid, han har siddet som Foreningens Formand og for det store Arbejde han har gjort for Foreningen.

Der er ingen Tvivl om, at Finn Høffding har formaaet at skabe Respekt om Foreningens Navn - dels i Kraft af sin Personlighed og dels ved, hvad han ved sin Indsats har gjort for Foreningen. Det er lykkedes ham udadtil at slaa Foreningens Navn fast saaledes, at Publikum er blevet klar over, at der her findes en Række Lærere, der er i Stand til at yde en forsvarlig Undervisning.

Det er een af Finn Høffdings store Fortjenester, at han altid har haft et vaagent Øje for, hvad der kunde bringe Fornyelse i Undervisningen, og hvad der paa forskellige Felter kunne have Interesse for Medlemmerne og saaledes tjene den pædagogiske Sag.

Et enormt Arbejde har Høffding haft ved Udarbejdelsen af Planerne til at faa Foreningens Eksamen statsautoriseret; dette Arbejde har krævet langt mere Tid end nogen udenforstaaende kan ane. Der har været utallige Konferencer med Sagkyndige indenfor de forskellige Fag, Møder angaaende Udarbejdelsen af Eksamensforslagene, Drøftelse af Sagen i Musikraadet og saa fremdeles, saa man maa jo haabe at Anstrengelserne med Tiden krones med Held. Eet er der i hvert Tilfælde kommet ud af det: Eksamensfordringerne er blevet grundigt reviderede, Kravene til Eksaminanden er blevet større, der forlanges mere alsidig Kunnen, og der lægges langt større Vægt paa den pædagogiske Side af Sagen end hidindtil.

Finn Høffding har nu siddet som Formand en længere Aarrække, og Foreningen er under hans Regime vokset stærkt og dermed ogsaa. Formandens Arbejde. Naar samtidig nye Ting er kommet til, saasom at repræsentere Foreningen i

Nilusikraadet m. rn. forstaar man, at Formandsposten kræver megen Tid af sin Mand, og det er indlysende, at Finn Høffding ofte har maattet tilsidesætte sit private Arbejde og Interesser.

Nu da Finn Høffding har følt, at Tidspunktet er inde til at nedlægge Hvervet som Formand, for bedre at kunde samle Kraft til eget Arbejde, er det med Sorg, vi ser ham forlade Formandsposten, men en stor Trøst er det, at han er villig til at blive- i Bestyrelsen, saa Foreningen kan høste Gavn af hans Erfaringer og gode Raad. Et Held er det, at en 1~land med Hr. Thorvald Nielsens Navn kan tænke sig at overtage Formandsposten, han vil sikkert føre Foreningen videre ad den Vej, Finn Høffding er begyndt.

Jeg vil hermed paa Foreningens Vegne takke Finn Høffding paa det hjerteligste, takke for det store Arbejde, den store Hjælpsomhed og Venlighed, hvormed Du altid er kommet os alle i Møde.

Som en Tak har Foreningens Medlemmer og Bestyrelse gerne villet vise Dig en lille Opmærksomhed i Form af et Gavekort, saa Du er i Stand til at vælge nogle af de større Værker til din Grammofon, som Du i længere Tid har ønsket Dig.

Jeg har herved Æren at overrække dig Gavekortet med Foreningens Tak.«

Finn Høffding takker i bevægede Ord for Gaven, og udtalter, at naar han ser paa Summens Størrelse, forstaar han, at der har været mange om at give den, og det er en af de lykkeligste Følelser en Formand kan gaa med, at mærke, at man har betydet noget for en Kreds af Mennesker.

Hr. Alex. Stoffregen takker som mangeaarig, menig Medlem. Finn Høffding og fremhæver, foruden hans Indsats som Komponist og Udgiver af en

Harmonilære og Hørelære og som Pædagog, hans glimrende personlige Egenskaber.

Hr. Viggo Forchhammer udtaler den store Betydning det har haft for Foreningen, at Finn Høffding har formaaet at skabe en ny Epoke og en for Foreningen saa alsidig Udvikling, og glæder sig nu til en Række Værker fra Komponistens Haand.

Finn Høffding takker Talerne og beder Forsamlingen mindes afdøde Bestyrelsesmedlem Olaf Jacobsen for hans store Indsats i Foreningen, som led det allerstørste Tab ved hans Død. Forsamlingen rejser sig op.

Hr. Walter Zacharias taler derefter om Mennesket Finn Høffding, fra hvem man altid følte en Varme og menneskelig Forstaaelse strømme sig i Møde. Ligesom Finn Høffding altid som Komponist viste en Renhed i den musikalske Følelse, ligesaa er han selv præget af en Sindets Renhed, som gør det til en stor Livsværdi at have mødt ham. Walter Zacharias udtaler Haabet om, at Finn Høffding trods de store Opgaver, der venter ham, maa kunne afse Tid til at lade de unge faa lidt Del i hans store, noble og varme Sind.

Lektor Forchhammer fraraader Oprettelsen af Bibliotek i Foreningen, det har før været forsøgt, men da det aldrig blev benyttet, blev det givet til musikhistorisk Museum.

Gerda v. Billow mener, at et Bibliotek kunde have Interesse for Medlemmerne, og at nyudkomne Ting kunde faas gratis til Anmeldelse, og Udgifterne blive ret minimale.

Dirigenten forhører om andre ønsker Ordet, og da ingen har noget at bemærke, bliver Formandens Beretning enstemmigt godkendt.

2. Kassereren aflægger Regnskab.

Fru Emma Schmidt bernærker at Udgifterne til Kontorhold er større i Aar end i Fjor, og Formanden svarer, at der har været en Del Udgifter til Mangfoldiggørelse af Eksamenskravene.

Magister Heerup anmoder om mere moderne Inkassationsmetoder og efterlyser en Girokonto, som Formanden oplyser, at Foreningen allerede har. Magister Heerup foreslaar at Gironummeret bliver paatrykt Breve og andre Tryksager.

Lektor Forchhammer savner Regnskab over Indtægterne ved Elevkoncerterne, og Formanden svarer, at Regnskaberne fra Wilh. Hansen endnu ikke er afsluttede.

Dirigenten indstiller Regnskabet til Godkendelse, som derefter godkendes enstemmigt.

3. Valg af Formand for 2 Aar.

Kgl. Kapelmusikus Thorvald Nielsen bliver enstemmigt valgt med Akklamation.

Den nye Formand takker for Valget og ,siger, at det ikke er uden Betænkning, han er gaaet ind til dette Hverv, men han har sagt Ja paa Grund af sin store Interesse for Foreningen, og fordi Finn Høffding har lovet at blive i Bestyrelsen.

4. Valg af Bestyrelse.

Frk. Else Ammentorp og Hr. Povl

Hamburger ønsker ikke Genvalg, den øvrige Bestyrelse har stillet deres Mandater til Raadighed, og Finn Høffding er villig til at træde ind i Bestyrelsen. Bestyrelsens Forslag er følgende: Genvalg af 4 Medlemmer, Valg af Finn lløffding og Magister Heerup.

Fru Emma Schmidt foreslaar Bestyrelsen udvidet med et Medlem, Hr. Valdemar Esbensen, saa ældre Musiklærere, der ikke giver Holdundervisning kunde være lidt stærkere repræsenteret. Dirigenten svarer, at Bestyrelsen ved forrige Generalforsamling blev udvidet med et Medlem, og at Lovene maa ændres i Tilfælde af yderligere Udvidelse.

Valg af Bestyrelse bliver efter Forhandling frem og tilbage bestemt at skulle ske skriftligt og Dirigenten forhører om der er Forslag om andre Kandidater. Som Kandidatemner foreslaar Walter Zacharias Gerda v. Billow, Gunnar Heerup foreslaar Fru Agnete Zacharias og Fru Ilse Meyer foreslaar Fru Elisabeth Hånflein.

Efter Afstemningen kommer Bestyrelsen til at bestaa af Overretssagfører Fabricius, Emil Friis, Gunnar Heerup, Finn Høffding, Knud Leopold Nielsen og Anna Veibel.

5. Valg af Revisorer.

Revisorerne genvælges enstemmigt.

6. Eventuelt.

Fru Emma Schmidt oplyser, at det i andre Foreninger er Skik og Brug, at Budgettet for det kommende Aar bliver vedtaget paa Generalforsamlingen, og at Regnskabet burde udsendes underskrevet til Medlemmerne, samt Foreningens Status meddeles. Fruen anmoder om mere Annoncering i det kommende Aar.

Hr. Valdemar Esbensen udtaler Ønske om, at de Lærere, der har Elever, der deltager i Elevkoncerterne faar gratis Adgang til Koncerten.

Magister Heerup foreslaar, at Formanden faar et aarligt Repræsentationsbeløb paa 300 Kr. Dirigenten svarer, at dette Forslag ikke kan tages under Afstemning, men Bestyrelsen kan bevilge det i Haab om, at næste Generalforsamling vil godkende det.

Finn Høffding bernærker til Anke-rne over Regnskabet, at det netop er paa Tale at lægge det om. Angaaende gratis Adgang til Koncerterne er den alleredc---, blevet formildet en Gang, idet Lærerne tidligere maatte afsætte et vist Antal Billetter for at deres Elever kunde deltage i Elevkoncerterne, men forøvrigt mener Formanden at det var rimeligt, om Lærerne fik gratis Adgang. Med Hensyn til Reklame er Bestyrelsen glad for at faa. Forslag fra Medlemmerne. Bestyrelsen har fdaet Forslag angaaende Anmodning om at faa. Adgang til det kgl. Teaters Generalprøver, hvilket vil blive forsøgt.

Dirigenten foreslaar, at der til Hjælp for Sekretær og Kasserer vælges en

Vikar, og n2evner Gerda v. Billow, som havde det største Stemmetal af de ikke valgte Kandidater.

Da ikke flere ønsker Ordet erklærer Dirigenten Generalforsamlingen for sluttet.

Finn Høffding takker Dirigenten for Ledelsen af Generalforsamlingen.