Ny norsk sektion af I.S.C.M.

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 03 - side 78-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

NY NORSK SEKTION AF I. S. C. M.

VED AKSEL AGERBY

Ved Musikfesten i London i Juni, 1938, drøftede jeg sammen med Johan Bentzon Dannelsen af en ny norsk Sektion med Komponisten Pauline Hall, der som Musikanmelder var kommet til London for at overvære Musikfesten.

Der eksisterede for mange Aar siden en norsk Sektion af I. S. G. M., men den er forlængst gaaet i Staa. Der er hverken betalt Kontingent til det internationale Selskab eller paa anden Maade mærket Livstegn fra den. Jeg drøftede Sagen med den svenske Sektions Formand, Sten Broman. Vi enedes om at støtte Dannelsen af den ny norske Sektion paa Delegeretmødet i London, idet vi gjorde gældende, at en Sektion, der ikke har en Forening bag sig i det paagældende Land, ikke kan eksistere, og over 10 Aars Restance er i sig selv Grund nok til at en Sektion ikke kan betragte sig som Medlem længere. Det intime Samarbejde, der bestaar mellem den svenske og danske Sektion, kan kun opmuntre alle Bestræbelser for at faa Norge med, og jeg har den Tro at det vil lykkes, ikke blot ved et godt Samarbejde paa Delegeretmøderne mellem de smaa Nationer at naa gode Resultater, men ogsaa gennem et interskandinavisk Sammenhold at udvikle, indbyrdes Kendskab til de samtidige nordiske Komponisteris Værker. Jeg udtaler Haabet om et fremtidigt godt og frugtbringende Samarbejde med Norge, idet jeg gaar ud fra, at Sagen bliver endelig ordnet paa Delegeretmødet i Warschau i April og bringer nedenfor en Hilsen til Det unge Tonekunstnerselskab fra den ny norske Sektion af I. S. C. M. (Ny Musik).

Norsk Sektion af

»Sociéte Internationale de la Musique Contemporaine«

Den 17. Sept. 1938 blev Foreningen Ny Musik stiftet i Oslo paa et Møde paa Hotel Continental sammenkaldt af Komponisterne Pauline Hall og Harald Sæverud og Fløjtisten Per Wang. Omkring 20 interesserede Komponister, Dirigenter, Musikere og Sangere havde indfundet sig og det blev enstemmigt besluttet, at Foreningen skulde konstituere sig som norsk Sektion af I. S. C. M. Til Bestyrelse valgtes: Formand: Pauline Hall (Komponist), Viceformand: Harald Sæverud (Komponist), Kasserer og Sekretær: Gudrun Nordraak-Feyling (Komponist og Sangerinde). Andre Bestyrelsesmedlemmer: Karl Andersen (Komponist og Førstecellist i det filharmoniske Orkester), Karl Aagaard Østvig: (Operasanger og Instruktør). Senere valgtes som Suppleanter: Harald Lie (Komponist), Olav Kielland: (Orkesterdirigent).

Den ny Forenings Start blev mødt med Angreb fra andre Musikerhold, idet Komponisten M. M. Ulfrstad paastod at en Forening som hed »Unge Tonekunstneres Samfund« og som han var Formand for i 1923, havde været tilsluttet I. S. C. M., og at Ny Musik derfor ikke havde nogen Ret til at repræsentere nogen norsk Sektion, denne Ret havde bare »Unge Tonekunstneres Samfund«.

Imidlertid hævder Ny Musik paa sin Side at være i sin fulde Ret til at tage Arbejdet op, da det førnævnte »Unge Tonekunstneres Samfund« indstillede al Virksomhed allerede i 1925/26 og siden aldrig har ladet høre fra sig. En Række af »Unge Tonekunstneres Samfunds« gamle Medlemmer er traadt ind i Ny Musik.

Denne Strid har selvsagt hindret Ny Musiks Arbejde. Bestyrelsen haaber dog at Hr. Ulfrstad vil følge de Opfordringer som gentagne Gange er blevet rettet til ham om at gaa ind i Ny Musik, da han næppe vil have Udsigt til at kunne udrette noget uden en Forening som Støtte. Under alle Omstændigheder vil Sagen blive behandlet og afgjort i Warschau i April.

Ny Musiks første Skridt var en Orkesterkoncert med norsk ny Musik i Bergen (Harmonien) og i nærmeste Fremtid gaar vi i Gang med Arbejdet for Opførelser af Romancer og Kammermusik indenfor ny norsk Musik og ny Musik udefra. Vi ser frem til Samarbejde med .de andre skandinaviske Sektioner.

Vort Medlemstal øges stadig og vi haaber, at den Propacanda vi nu har sat i Gang, vil vise gode Resultater.

Ny Musik sender Danmarks »Unge Tonekunstnerselskab« sin hjertelige Hilsen.

Bestyrelsen for Ny Musik.

Oslo. Januar 1939.

Årgang 14/1936, nr. 03