Unge Tonekunstneres Fond

Af
| DMT Årgang 14 (1936) nr. 03 - side 61-65

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UNGE TONEKUNSTNERES FOND

AF AKSEL AGERBY

Under 11. Febr. 1939 er Fundatsen til Unge Tonekunstneres Fond, som det vil ses nedenfor, stadfæstet af Kongen og derved er et gennem 10 Aar næret Ønske opfyldt.

1 1929 lagdes den første Spire til Fonden ved Indkøb af en Obligation paa Kr. 500.- der muliggjordes ved en Gave fra kgl. Koncertmester Peder Lynged paa Kr. 300.- og nogle indefrosne Penge i Andelsbanken, der blev fri. De kommende Aar stillede imidlertid saa mange Krav. Vort Selskab skulde konsolideres og det vrimlede med kunstneriske Opgaver, der skulde tages op og løses. Og Tiden gik. Den 14. Febr. 1936 aflagde jeg Besøg hos Fabrikant Axel Møller for at lykønske ham paa hans 60 Aars Fødselsdag, og der skete det vidunderlige, at jeg som Gratulant, af det ikke helt almindelige Fødselsdagsbarn, modtog en Gave en Check paa Kr 1000 - som jeg maatte anvende efter frit Skøn.

Med denne Opmuntring gik jeg saa smaat i Lag med, sammen med Landsretssagfører Eivind Helsted, at udarbejde Statutterne til Unge Tonekunstneres Fond og paa et
Bestyrelsesmøde den 16. Dec.1937, vedtoges det at stifte Fonden. Ved Aarsfesten i 1938 modtog vi yderligere Kr. 500.- fra Fabrikant Axel Møller og var nu i Stand til, med Tillæg af indvundne Renter, yderligere at købe Kr. 2000.4 ½ % Obligationer, saaledes, at Fondens Grundkapital ved Starten bestaar af Kr. 2500.- i 4½ % Obligationer. Paa et Bestyrelsesmødeden 31. Okt. 1938 vedtoges det at indsende Statutterne med Anmodning om kgl. Stadfæstelse og den 25. Januar 1939 vedtog Bestyrelsen nogle mindre Tilføjelser, der af Ministeriet var stillet som Betingelse for Konfirmationen.

Da Tanken om at danne en Fond for 10 Aar siden opstod hos mig, var det for at raade Bod paa Manglen af Midler til at støtte skabende og udøvende unge Tonekunstnere. Der eksisterer store Legatmidler til Malere og Billedhuggere og store Fonds til Støtte af Kunst og Videnskab, for ikke at tale om Kæmpefonds til Støtte af Handel og Industri, men til Musikere er det saare beskedne Midler der er stillet til Raadighed, og det til Trods for at Musikken maaske er det kostbareste Fag at uddanne sig i. Den bærende Idé i Dannelsen af Fonden er denne, sideløbende med Opsparing af Grundkapitalen, at uddele Belønninger, saaledes, at baade Nutiden og Fremtiden faar Gavn af Fonden, og dette muliggøres ved Bidragydere. De belønnede gaar efter Tur ind i Fondens Bestyrelse og vil efter højst tre Aars Forløb, automatisk have Flertal i Bestyrelsen. Denne Bestemmelse er indsat udfra den Forudsætning, at de belønnede Kunstnere altid vil have Betingelser for at forstaa Betydningen af kunstnerisk Belønning. Det gælder altsaa om, at skabe Interesse blandt, Musikere og Musikkens Venner, for gennem større eller mindre Bidrag at støtte Fonden.

Jeg retter en indtrængende Opfordring til alle, om gennem Bidrag eller testamentariske Gaver at være med til at udbygge Unge Tonekunstneres Fond saaledes, at denne i Fremtiden maa blive i Stand til, i stor Udstrækning, at kunne støtte Unge Tonekunstnere.

Fondens Bestyrelse:

Formand Aksel Agerby. Livsvarigt Medlem.

Knudåge Riisager: Fast Medlem.

Johan Bentzon, Bjørn Møller og Flemming Weis, valgt paa henholdsvis 3, 2 og 1 Aar.

Landsretssagfører Eivind Helsted: Juridisk Medlem og Kasserer.

Konfirmation paa Fundats for »Unge Tonekunstneres Fond«.

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gøre vitterligt:

At Vi efter derom allerunderdanigst gjort Ansøgning og Begæring allernaadigst. ville have Fundatsen for et under 31. Oktober 1938 oprettet Legat, kaldet »Unge Tonekunstneres Fond«, i alle dens Ord, Klausuler og Punkter, saaledes som den her vedhæftet, findes, konfirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og hermed konfirmere og stadfæste samme.

Forbydende alle og enhver mod det, som foreskrevet staar, Hinder at gøre.

Givet i Vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn, den 24. Februar 1939.

Under Vort Kongelige Segl.(Segl.)

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

(sign.) Jørg. Jørgensen.

(sign.) Navn.

FUNDATS FOR UNGE TONEKUNSTNERES FOND

§ i.

Unge Tonekunstneres Fond, der er en selvejende Institution, har til Formaal gennem Tildeling af Pengebeløb uden forudgaaende Ansøgning at belønne skabende eller udøvende unge danske Tonekunstnere, som har vist kunstneriske Evner.

De belønnede maa kun i sjældne Undtagelsestilfælde være fyldt 35 Aar og maa kun een Gang modtage Belønning.

§ 2.

Fondens Kapital bestaar af:

a.De ved Stiftelsen tilstedeværende Midler, nemlig

2.000 Kr. Obligationer af Østifternes Kreditforen. 13. Ser. 4 ½ %

500 Kr.,do. af Jydsk Husmandskreditforenings 3. Afd. 4 ½ %,

b.Hvad der maatte tilfalde Fonden ved Gave eller testamentarisk Disposition med den Bestemmelse, at de paagældende Midler skal henhøre til Fondens Kapital.

c.Hvad der ifølge nedenstaaende Bestemmelser maatte blive henlagt til Fondens Kapital.

§ 3.

Fondens Indtægt bestaar af:

a. Renter af den i § 2 omhandlede Kapital,

b. Bidrag til Fondens Virksomhed, aarlige eller een Gang for alle.

§ 4.

Af de i § 3 b nævnte Indtægter henlægges aarlig til Fondens Kapital 50 %, indtil den samlede Kapital udgør nominelt 5.000 Kr., og 75 %, indtil Kapitalen har naaet nominelt 10.000 Kr.

Fondens Bestyrelse kan derefter træffe Bestemmelse om, hvorvidt og i hvilket Omfang Henlæggelse til Kapitalen skal ske.

§ 5.

De i § 3 a omhandlede Indtægter samt den Del af de i § 3 b omhandlede Indtægter, der ikke ifølge § 4 skal henlægges til Kapitalen, uddeles aarlig den 29. Maj i Beløb paa ikke under 200 Kr., saa vidt de tilstrækker.

Overskydende Beløb kan henlægges til Kapitalen eller overføres til senere Uddeling.

§ 6.

Fondens Midler administreres og dets Uddeling forestaas af en Bestyrelse paa 6 Medlemmer, af hvilke een skal være Jurist.

Fast Medlem af Bestyrelsen og Formand for denne er Komponisten Aksel Agerby, paa hvis Initiativ Fonden er dannet, saalænge han ønsker det. Dør han, eller ønsker han at fratræde, erstattes han af en af ham valgt Efterfølger, der ligeledes er fast Medlem og paany udpeger sin Efterfølger og saa fremdeles.

De øvrige Medlemmer vælges første Gang af det unge Tonekunstnerselskabs Bestyrelse og afgaar med Undtagelse af et blivende Medlem, der udpeges som saadant af nævnte Bestyrelse, og det juridiske Medlem i fornødent Omfang efter hver aarlig Uddeling for at give Plads for den eller dem, som har faaet tildelt Belønning, og som derefter beklæder Hvervet paa samme Maade. Modtager ved en Uddeling flere end 3 Personer Legat, trækkes der Lod mellem dem om deres Indtræden i Bestyrelsen. I Tilfælde af Vakance blandt de tre skiftende Bestyrelsesmedlemmer, indtræder det eller de senest afgaaede skiftende Medlemmer som Suppleant, indtil næste Uddeling har fundet Sted.

Det blivende Medlem har Sæde i Bestyrelsen, saalænge han selv ønsker det. Dør han, eller ønsker han at udtræde, vælger den øvrige Bestyrelse ved simpel Stemmeflerhed hans Efterfølger.

Det juridiske Medlem af Bestyrelsen, der tillige er Fondens Kasserer, forbliver i denne, saalænge han selv ønsker det, medmindre den øvrige Bestyrelse vedtager, at han skal fratræde. I saa Fald, saavel som naar han selv nedlægger sit Hverv, vælger den øvrige Bestyrelse ved simpel Stemmeflerhed hans Efterfølger. Der tilkommer ikke det juridiske Medlem Stemmeret ved Uddeling af Belønninger.

Bestyrelsen er ulønnet.

§ 7.

Samtlige Fonden tilhørende Midler skal, forsaavidt de Gave- eller testamentariske Bestemmelser, ved hvilke der tilfalder Fonden Kapital, ikke bestemmer andet, anbringes efter de til enhver Tid for Anbringelse af Umyndiges Midler ifølge Lovgivning eller Øvrighedspraksis gældende Regler. Det skal dog være Bestyrelsen tilladt at have indtil 1.000 Kr. kontant indestaaende i en solid Bank eller Sparekasse samt at ligge inde med en saadan Kassebeholdning, som er fornøden til Bestridelse af de med Fondens Bestyrelse m. v. forbundne Udgifter.

Det paahviler Bestyrelsen paa fuld forsvarlig Maade at drage Omsorg for Frugtbargørelse af Fondens Kapital samt paase, at Kapitalen stedse forbliver urørt.

Fondens Aktiver skal lyde paa Fondens Navn og skal saavidt muligt noteres som tilhørende denne, ligesom de skal forsynes med Prohibitivpaategning af Undervisningsministeriet.

§ 8.

Det paahviler Bestyrelsen at føre en Protokol for Fonden, i hvilken Fundatsen indføres tilligemed Oplysning om, hvem der belønnes, samt iøvrigt alle Meddelelser, der maatte være af Interesse for Fonden.

§ 9.

Over Fondens Formue, dens Indtægter og Udgifter skal Bestyrelsen hvert Aar aflægge Regnskab. Fondens Regnskabsaar er Kalenderaaret, og Regnskabet skal foreligge færdigt til Revision senest det følgende Aars 1. April.

Regnskabet revideres af en af Undervisningsministeriet udnævnt Revisor, hvis Honorar fastsættes af Ministeriet. Revisor skal ved sin Revision nøje paase, at Uddelingen af Legatet sker i Overensstemmelse med Legatets Forskrifter.

Regnskabet decideres af Undervisningsministeriet.

§ 10.

Under Fonden kan særskilt administreres saadanne Kapitaler, med Hensyn til hvilke det ved Gavebrev eller testamentarisk Disposition er fastsat, at Giverens eller Testators eget eller et af ham opgivet Navn skal knyttes til Kapitalen eller Uddeling af dens Udbytte, at en af Giver eller Testator udpeget Person skal være medbestemmende ved Uddeling af Belønning, og at den i § 1, 2. Stk. fastsatte Aldersbegrænsning ikke skal ,være gældende.

At foranstaaende Fundats er vedtaget enstemmigt paa Det unge Tonekunstnerselskabs Bestyrelses Møder den 16. December 1937 og 11. April 1938 bevidnes ved Underskrift nedenfor af samtlige Medlemmer af Selskabets Bestyrelse.

København, den 31-10-1938. sign. Aksel Agerby. sign. Johan Bentzon. sign. Jørgen Bentzon. sign. Niels Borre. sign. Flemming Weis. sign. Bjørn Møller. sign. Sverre Forchhammer. sign. Mog ens Wöldike. sign. Waldemar Wolsing. sign. Henry Skjær.