Der arbejdes, trods

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 04 - side 99-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DER ARBEJDES, TRODS

Hr. Redaktør!

X1aa det være undertegnede. tilladt at komme med et Par supplerende Bemærkninger til Karl Lauridsens i »Dansk Musiktidsskrift«s Marts-Nr.

Der staar: »Adskillige andre jydske Byer har i Aarenes Løb gjort Forsøg i samme Retning, m-en i Reglen er Forsøgene strandet -« o. s v., og ved denne Bemærkning føler jeg Lyst til at meddele, at i 1907 stiftedes »Viborg Korforening« af afdøde Kantor J. Chr. Hæstrup, der var Dirigent for Koret til han i 1923 blev udnævnt til Domkantor i Odense.

I denne Aarrække opførte »Viborg Korforening«, med Assistance af Orkester, til Stadighed Koncerter i Theateret, Domki Fken o. a. Steder, ligesom Koret medvirkede ved saagodtsom enhver musikalsk Begivenhed, og ved de forskellige Sangstævner, som »Dansk Korforening« har afholdt.

Foruden alle mulige Korværker af danske Komponister, har Korforeningen opført: Gluck: »Orfeus og Euridice«,

Weber: »Preciosa«, Schumann: »Zigeunerleben« og »Rosens Pilgrimsf.-erd«, Beethoven: »Meeresstille und glückliche Fahrt« og »Kristus paa Oliebjerget«, Sibelius: »Den fangne Dronning«, o. m. fl.

Efter J. Chr. Hæstrups Bortrejse pauserede Koret til 1927, da Otto von Spreckelsen overtog Direktionen og fortsatte i samme gode Spor, som Forgængeren.

Af større Værker er der siden da bl. a. opført: Haydns »Aarstiderne«, Gades ret sjældent, hørte »Kalanus« og I. L. Emborgs »Passionsmusik«, og Koret arbejder med usvækket Interesse og stigende Medlemsantal.

Men her, som alle andre Steder, er økonomiske Vanskeligheder en Hæmsko, og et Grundfond, som det af Karl Lauridsen foreslaaede, der kunde give Midler til at engagere de fremmede Solister, som er nødvendige til store Opgaver, vilde muliggøre fremtidige Koncerter i større Format.

Bodil Helsted.