Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 04 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORNMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselshab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Generalforsamlingen.

Ordinær Generalforsamling afholdes Onsdag d. 10. Maj, 1939 Kl. 16, Hotel Phoenix, Indgang Dr. Tværga&, med følgende Dagsorden: 1) Formanden aflægger Beretning.

2)Kassereren fremlægger Regnskaberne. Regnskabsoversigt vil blive

tilsendt Medlemmerne in-den Generalforsamlingen. 3) Valg af Formand.

4)Valg til den øvrige Bestyrelse. Efter Tur afgaar Jørgen Bentzon, Henry Skjær og Mogens Wóldike (iflg. Lovenes § 15). Alle er villige til Genvalg.

Valg af Suppleanter. 6) Valg af Revisor. 7) Eventuelt.

Forslag fra Medlemmerne -- herunder Forslag om Emner til de hvert Aar ledigblevne Bestyrelsespladser --- som ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal være indlevere-de skriftligt til Formanden, Aksel Agerby, Kongensvej 26, F, senest den 2. Maj.

Gyldigt Medlemskort maa forevises paa Generalforsamlingen.

Den 20. April, 1939. P. B. V.

Aksel Agerby.

Til Komponisterne.

Nye Kom,positioner - saavel Orkesterværker som Kammermusik og Sange - der ønskes opført i Sæsonen 1939-40, indsendes til Formanden, Kongensvej 26, F, senest den 1. Juni.

-4(

Medlemmerne gøres opmærksom paa, at der aldrig er Billetter til Det Kgl. Teater paa Søn- og Helligdage. Samtidig henstiller vi indtrængende, at Opringning om Billetter sker til den fastsatte Tid, Kl. 16-16,20 og kun indenfor denne Tid.