Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 04 - side 107-107

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK- FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONT-0: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, Sortedamsdossering 65 A, København Ø.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

N.,..-E'STFORMAND OG -KASSERER.- Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø. Tlf. Nora 5246.

REDAKTØR: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. TIf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøga(Ie, 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x.

FORENINGSSEKRE1'JER.- fru Anna Veibel, Skt. Ped * ersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

Emil Friis, Frederiksberg Al Ié 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDI,,'LELSER

Den 1. august.udkommer en håndbog for under-,,,isning betitlet »Lær h-,,ad, men hvor?«. Denne bog vil også, -indeholde et større afsnit om musikundervisning, h-,,is hensigt det er at være en,virkelig vejledning for det undervisningssøgende publikuni. Afsnittet indledes med en længere orienterende artikel oni musikundervisning og niusikeruddannelse redigeret af Finn Høffding.

Musikpædagogisk forenings bestyrelse har fået forelagt - planen til bogen og anser det som sin pligt at henlede medleniinernes opmærksomhed på den, idet bogen tegner til at blive et oplysende værk,. man kan vente sig noget af. Bogen skal kun koste en krone, og kan derfor kun gennemføres økonoinisk ved hjælp af annoncer. Medleninier af'

Mp F. vil, foruden deres annonce få deres navne med tilhørende oplysninger ev. af biografisk art (i et onifang af -10 linjer) anbragt samlet under foreningens hoved.

Medlemmer, der. ajmoncerer, bedes her som andetsteds altid anføre sig.som MAIp F. -

4(

Mp F. og Talepædagogisk forening arrangerer mandag d. 8. maj kl. 20 på Statens institut for talelidende, Rygårds allé 45, Heller-up,

I

et foredrag med efterfølgende diskussion over emnet »Forholdet mellem stemme og legeme,,~. Foredragsholder er frk. Gerda Alexander. Foredraget vil have interesse også for musikkærere,. der ikke er sangpæ- dagoger.,

I anledning af generalforsanilingsreferatet side 87 i indeværende

I

årgang anmoder hr. Mai-tin Andersen os oni al meddele, at lian på det bestemteste tilbageviser de refererede sigtelser. Han meddeler os end-videre,. at han gennem sin -sagfører, landsretssagfører Lytting,* under ,d :12. april -har -ladet anlægge inj Uriesøgsmål mod de. 34 i-nu.,siklærere, der har fremsat sigtelserne.