Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 05 - side 131-132

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. llyvang 5139 u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa. sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSNIEDDELELSER

Til vore Komponister.

Vi minder om, at Værker, der ønskes opført i den kommende S.æson, inaa N,ære indleveret til Formanden, Kongensvej 26, F., inden I. Juni.

Værker, der ønskes opført i Dansk Koncertforening, maa -,,,a_~re indleveret samme Sted inden 15). August.

Til vore unge Aledleininer.Vi anmoder de af vore Medleminer, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i -den kommende Sææson, om at meddele dette til Komponisten Fleminingt Weis, Gotfred Rohdesvej 20, Chl., '""I""If. 0i- drup 1812, inden I. Sept. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Be-styrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Denne finder Sted i første, Hal-vdel af September. Vi gør opm,,,erkson-i paa, at saa-,,el Instrumental- som Sangsolister og 1-,,nseiiil)ler kan faa Lejlighed til at spille ved »Ung Aften« med delvis selvvalgt Progran-i.

AK

Optagelsesprøve til Orkesteret.

Ligesoni tidligere Aar af-holdes i September eii Optagelse,sprøve til Orkesteret. De, der maatte øn,,ske at deltage, bedes hen-vende sig til Formanden Aksel Agerby, Kongensvej 26, F., Tlf. Fasan 826. Tid og Sted for Prøvens, Afholdelse vil senere blive meddelt.

Kort til Generalprøv~erne paa Statsradiofoniens Torsdagskonc'erter.'

For den kommende Sæson har Statsra-diofonien atter stillet Adgangskort til Torsdagskoncerternes Generalprøver t-il Raadighed for vore Uedlemmer. De, som maatte ønske at overvære -disse Prøver, bedes meddele dette til Formanden, Tlf. Fasan 826,- inden 5. Juni. Vi gør opmærksom paa, at de Medlemmer, der havde Kort i Fjor og

ønsker dette ogsaa for den kommende Sæson, ikke behøver at meddele det.

Kontoret.

Kontoret er lukket mellem 5. Juni og 5. August. Skriftlige Henvendelser vil dog i videst muligt Omfang blive besvarede.

-)K

Generalforsamlingen.

Aar -1939 den 10. Maj afholdtes ordinær Generalforsamling paa Hotel Phoenix i København.

I Medfør af Vedtægternes § 13 var Landsretssagfører Bilgel Diri gent.

Dirigenten * konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed, der er indvarslet i DMT- for 20. April 1939.

Dagsorden ifølge Indkaldelsen:

1)Formanden aflægger Beretning om det forløbne Aar. Ingen ønsker Ordet til Beretningen.

2)Kassereren Bjørn Møller fremlægger det reviderede Regnskab for Aaret 1938-39 og Status pr. 15. April, 1939. Regnskabet godkendes eenstemmigt.

3)Formanden Aksel Ager-by genvælges med Akklamation.

4)Til Bestyrelsen genvælges eenstemmigt Jørgen Bentzon, Henry Skjær og Mogens Wóldike. I Stedet for Waldernar Wolsing, der ønsker at fratræde, vælges paa Bestyrelsens Forslag Arne Brieghel-Mfiller ogsaa eenstemmigt.

5)Til Suppleanter vælges eenstemmigt efter Bestyrelsens Forslag Karl Clausen, Vagn Holmboe og Lavard Friisholm.

6)Til Revisor genvælges e-enstemmigt statsaut. Revisor Steen-Han-

sen.

7)Formanden opfordrer Forsamlingen til at virke for Tilskud til »Unge Tonekunstneres Fond«.

Generalf orsamlingen hævet.

S. A. M. Wigel.Dirigent.

Bestyrelsen: Aksel Agerby, Jo-han Bentzon, Jørgen Bentzon, Niels Borre, Arne Brieghel-Milller, Sverre Forchhammer, Bjørn Møller, Henry S-kjær, Flemming Weis:og Mogens W51dike.