Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 06 - side 156-156

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Unge Tonekunstneres Orkester.

Den 22. eller 23. September afholdes Optagelsesprøve til Unge

Tonekunstneres Orkester for Strygere (Violin, Bratsch og Cello).Prøven bestaar, ligesom tidligere Aar, af en fri og en bunden Op-gave. Deltagelse i Prøven meddeles til vort Kontor, Kongensvej 26, F,Tlf. Fasan 826 i Kontortiden mellem Kl. 13---15 eller skriftligt. Dervil tilgaahver enkelt Deltager nærmere Meddelelse om. Tid og Sted for Prøvens Afholdelse. 4(

Ung Aften.

Vi erindrer de af vore unge Medlemmer, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i Sæsonen 1939-40, om at meddele dette til

Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rode,svej 20, Chl, (1lf. Ordrup 1812) inden 5. September. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen til,strækkelig bekendt, maa aflagge Prøve. Denne finder Sted inden 15. September. Af Hen,s Yn til nye Medlemmer, gør vi opmærksom, paa, at saavel. Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed til at spille ved »Ung Aften« med delvis selvvalgt Program.

_4(

Statsradiofoniens 7'orsdagskoncerter.

Vi min-der Medlemmerne om, at for at faa Kort til Statsradiofoniens Torsdagskoncerters Generalprøver rettidigt tilsendt, maa. Kontingentet være betalt. Der udsendes Opkrævning I. September. Medlemskortet, der er klæbet paa Opkrævningen, maa aftages og opbevares da det giver Adgang til vore Koncerter. Nye Medlemmer kan, mod Betaling af 75 Øre pr. Nr., faa de første 5 Hefter af Dansk Musiktidsskrift, 14. Aargang, tilsendt, ialt Kr. 3,75.