Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 07 - side 176-176

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFOR'MAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdag,,en Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselshab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

01)tagels'esprøve til Unge Tonekunstneres Orkester finder sted Lørdag den 23. Septeinber med følgende Doniniere: Julius Koppel, Thorvald Nielsen, Gerhard Rafn, Mogens NWIdike og Aksel Agerby. Der ud~ages 6 Prinio Violiner, 4 Second Violiner og 3 Bratsch. Optagelse af Cellister finder Sted senere. 4K

Sttulieorkestret.

Det er besluttet at oprette et Studieorkester, for at h.,e unge I i~11 N u ""

kere Lejlighed til at d gtiggøre sig i Orkesterspil. Studieorkesteret

Y,n ""n skal arbejde selvstændigt og uafhængigt af det faste Orkester. H-,.,is tilstrækkelig Tilslutning opnaaes, er det Tanken at afholde en ugentlig Prøve og Lavard Friisholin har lovet at paatage sig Arrangementet af Studieorkesterets Arbejdsplan. De der har Lyst til at være ined i dette Arbejde, kan meddele dette snarest muligt til vorl Kontor, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826 niellejn Kl. 13-15.

4(

Statsra(liofoniens Tors«Iagskoncerter.

Statsradiofoniens første Torsdagskoncert finder Stef-I Tor."",,dag (len 28. September. Koi-t til Generalprøverne udsendes i disse Dage til (le Medlemmer, der li-,,ir indbetalt Kontingent. Prøvetiden er i Reglen Torsdag Forind. Kl. 11. Kortet giver Adgang til Generalprøven Fredag den 22. September.

4(

Sæsonen indledes i Aar Mandag den 30. Oktober i Hornuiig & Møllers Sal kl. 20. Det bliver Det unge Tonekunstnerselskab og Dansk Kpneertforenings første Koncert. Der medvirker: Holger Gilbert Jespersen, Erling Bloch, Torben Anton Svendsen, Holger Lund Christiansen, Jørgen Haahr og Jens Bjerre. Der opføres Værker af Otto Sandberg-Nielsen, Ejnar Jacobsen, Vagn Holinboe, Jens Bjerre og Herman Sandby. Det fuldstændige Program vil findes i DMT Nr. 8. Medlemskort giver Adgang.

Vi henleder Opmærksomheden paa, at vor Kontortid er mellein Kl. 13 og 15, og vi henstiller indtrængende, til Medle-mmerne at benytte denne Tid til Opringning. For Tiden er det saaledes, at der ringes fra tidlig Morgen til sen Aften.