Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 07 - side 173-175

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, Sortedamsdossering 65 A, København Ø.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø. Tlf. Nora 5246.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934x.

FORENINGSSEKRETÆR: fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

MEDDELELSER TIL MEDLEMMERNE

Foreningen afholder som normalt 2 Elevkoncerter. Den første er fastsat til Tirsdag den 9. April 1940 og skal efter Planen forme sig som almindelig Elevkoncert med Børn og noget viderekomne dels med Solospil og dels, -hvis det er muligt med Sammenspil.

Den anden Elevkoncert er fastsat til Fredag d. 12. April 1940 og planlagt som en Koncert kun med viderekomne Elever, solistisk og i Sammenspil.

Be-st Yrelsen opfordrer Medlemmerne til i Ti-de at forberede Elever til disse to Koncerter, saaledes at de kan forme sig ine(1 sainine hoje Nive,au som Jubilæumskoncerterne ifjor.

Oplysninger og Tilmeldelser hos Knud Leopold Nielsen, Reersfigade 6, Ryvang 934x.

4K

Paa Opfordring fra forskellige Medlemmer arrangerer Foreningen Medlernsaftener af inere privat Karakter. Den første af disse finder Sted Mandag den 16. Oktober Kl. 20 hos Fru Gerda von Bfflow, St. Thomas Allé 1. Tilmeldelse sker til Foreningens Sekretær inden den 13. Oktober (Telefon Palæ 4965).

Disse Medlemsaftener foranstaltes for at skabe større Kontakt mellem Medlemmerne, der savner et Sted, hvor de kan udveksle Tank:er og Erfaringer. Det er Meningen, at der til saadanne Sammenkonister skal beste-mi nes en Dagsorden som Diskussionsgrundlag; naar denne er drøftet igennem, vil der blive serveret Kaffebord (mod Erlæ-ggelse af Kr. 1,00 pro persona), hvorefter der gives Mi~dlemmerne Lejlighed til fri Drøftelse af saavel alniene musikpæ-dagogiske Spørgsmaal som Foreningsspørgsmaal. Fru Gerda von Bfflow vil lede den første Aften. Bestyrelsen haaber paa stor Tilslutning.

4(

Foreningen afholdt Torsdag den 7. September en musikpædagogisk Radiodemonstration med Optræden af en Del Elever af Lærere fra Musikpædagogisk Forening. Knud Leopold Nielsen, der ha-,,de Æren af hele Arrangementet, var Udsendelsens Indleder. Af de Opringninger og Udtalelser Foreningen har modtaget i denne Anledning, kan det skønnes at Udsendelsen har vakt stor Interesse i vide Kredse.

Musikpæ,dagogisk Forenings Medlemmer gøres opinærksoni paa

I

nedenstaaende Skrivelse, som vi har modtaget fra Koncertgiverrin-

I

gen. Da adskillige Medlemmer er Koncertgivere, enten som Solister eller med Elevkoncerter, v-il disse Oplysninger være af stor Interesse:

Koncertgiverringen (K. R.) har nu bestaaet i 7 Aar. Den tneller blandt sine Medlemnier et overvejende Flertal af de danske Koncert~L i-ere.

De Resultater K. R. liar opnaaet er i Korthed følgende:

FORK. R.'s Dannelse kostede Salsleje og Arrangernentsgebyr ved Koncerter i:

Odd Fellow Pakæets store Sal Kr. 625,00 + 2,50/o af Billetsalget- mindre Kr. 205,00 +

Hornung & Møllers Sal Kr. 30,00 +eller andre mindre Sale

NUer de samme Poster for K. R.'s Medlemmer:Odd Fellow Palæets store Sal Kr. 595,00

(hvoraf 50,00 Kr. er paalagt Salslejensidste Aar paa Grund af de nye Stole

- mindre Kr. 160,00Hornuno, & Møllers Sal Kr. 25,00Hindsbergs Sal

Saninzenligningsvis betaler udenlandske Kunstnere -,,ed Koncert nu:

Odd Fellow Palæets store Sal Kr. 710,00 + 2,50/0 af Billetsalgetmindre - Kr. 215,00 +-

De mindre Sale Kr. 70,00 + -

Disse Fordele for vore Medlemmer skyl-des -de Overenskomster om Prisnedsættelse, som K. R. har opnaaet med »Dansk Musikforlæggerraad« -og Odd Fellow Palæets Bestyrelse.

I Kraft af Samarbejdet mellem K. R. og de kendte Koncertdirektioner i København arrangerer disse for vore Medlemmer Koncerter paa ovennævnte Vilkaar, der for danske Kunstnere,gør København til en af de Hovedstæder, hvor det er billigst at afholde Koncerter.

K. R.'s Medlemskontingent er sat saa lavt som til 2 Kr. Pr. Aar for at enhver Musiker, Pædagog eller anden Kunstner kan være Medlem.

Indmeldelse i K. R. sker ved Hen-,,endelse til K. R.'s Sekretær Fru Nora Elé, Koncertsangerinde, Torvegade 53, København K.

Kon.certgiverringens Bestyrelse.

--k

Følgende Medlemmer erhvervede Medlen-isskab gennem Eksamen i Maj Maaned: Anna Louise Prip Buus, Carl Johan Jørgensen, Kirsten Bendix Nielsen og Grethe Pedersen alle i Kla-ver; desuden bestod Jytte Gorki Schmidt i Guitar som den første eksaminerede Lærer i dette Fag.

4(

Dansk Musikhandlerforening aftholdt i Ugen 3. til 10. Septembersin 6. aarlige Propagandauge for den levende Musik. Forskellige

Musikorganisationer deltog, 'deriblandt Mp F.

Foreningen medvirkede bl. a. ved Koncerten i Tivoli Søndag den3. September ved at lade en Elevtrio spille en Kammersonate;af Corelli,

Trioen fik en venlig Modtagelse.